Wypełniam lukę między biznesem a dostawcami systemów

Identyfikuję potrze­by, spe­cy­fi­ku­ję wyma­ga­nia na sys­te­my infor­ma­tycz­ne. Projektuję opro­gra­mo­wa­nie i nad­zo­ru­ję jego wdro­że­nie. Utrzymuję spój­ność doku­men­ta­cji pro­ce­sów biz­ne­so­wych i powią­za­nych z nimi sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. To wszyst­ko powo­du­je, że kadry kie­row­ni­cze moich klien­tów, podej­mu­ją ryzy­kow­ne decy­zje biz­ne­so­we szyb­ko i bez­piecz­nie. Poniżej wię­cej szcze­gó­łów, opis usług i ceny w Ofercie.

Mój dotych­cza­so­wy doro­bek to dzie­siąt­ki zado­wo­lo­nych klien­tów (lista wybra­nych z nich u dołu tej stro­ny) oraz mery­to­rycz­ne publi­ka­cje na blo­gu. Szukasz pomo­cy i masz dużo cza­su? Polecam blog. Masz mało cza­su? Kup go ode mnie: pole­cam wspar­cie mery­to­rycz­ne (patrz stro­na SZKOLENIA) i pro­jek­to­we (patrz stro­na USŁUGI).

Od 1998, jako samo­dziel­ny eks­pert, sto­su­jąc meto­dy ana­li­zy sys­te­mo­wej orga­ni­za­cji, badam fir­my i ich potrze­by, pro­jek­tu­ję kom­plek­so­we roz­wią­za­nia i poje­dyn­cze apli­ka­cje, poma­gam nad­zo­ro­wać ich wyko­na­nie i wdro­że­nia. Mój doro­bek, poza pro­jek­ta­mi, to tak­że kil­ka­dzie­siąt recen­zo­wa­nych publi­ka­cji w pismach bran­żo­wych, kil­ka nauko­wych, w tym dwie w USA. Od 2005 pro­wa­dzę rów­nież wykła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów. Ja i mój doro­bek są do Twojej dys­po­zy­cji.

Jako autor wie­lu ana­liz i pro­jek­tów sys­te­mów, poma­gam tak­że chro­nić war­to­ści inte­lek­tu­al­ne moich klien­tów. Jestem zapra­sza­ny przez orga­ni­za­to­rów kon­fe­ren­cji jako pre­le­gent, przez redak­to­rów pism bran­żo­wych jako autor artykułów. 

Wdrożenie systemu ERP, Cyfrowa Transformacja

[…] 75% pro­jek­tów ERP koń­czy się nie­po­wo­dze­niem, […] tyl­ko 30% pro­jek­tów trans­for­ma­cji cyfro­wej skut­ku­je popra­wą wydaj­no­ści fir­my. […] 90% tych wdro­żeń nie dało w efek­cie żad­ne­go wymier­ne­go zwro­tu z inwe­sty­cji. […] 3 głów­ne powo­dy: 1. fir­my nie mają po swo­jej stro­nie doświad­czo­ne­go ana­li­ty­ka-pro­jek­tan­ta, 2. kadra zarząd­cza nie wspie­ra i nie nad­zo­ru­je wdro­że­nia, oraz 3. więk­szość kul­tur kor­po­ra­cyj­nych jest w rze­czy­wi­sto­ści anty-tech­no­lo­gicz­na (wbrew temu co same o sobie mówią) co wyma­ga zewnętrz­ne­go wspar­cia dla powo­dze­nia projektu.”

Andriole, S. (2021, March 25). 3 Main Reasons Why Big Technology Projects Fail – & Why Many Companies Should Just Never Do Them. Forbes. https://www.forbes.com/sites/steveandriole/2021/03/25/3‑main-reasons-why-big-technology-projects-fail — why-many-companies-should-just-never-do-them/

Od lat pro­wa­dzo­ne są bada­nia na temat przy­czyn nie­po­wo­dzeń pro­jek­tów IT (InfoQ, 2015). Jedną z klu­czo­wych, już na samym począt­ku, jest emo­cjo­nal­ne i opar­te na intu­icji” nego­cjo­wa­nie umów z dostaw­ca­mi ERP, któ­re igno­ru­ją fak­ty i sta­ty­sty­ki: wia­ra w to, że jeden duży i ska­sto­mi­zo­wa­ny sys­tem speł­ni wszyst­kie wyma­ga­nia. W efek­cie tyl­ko nie­ca­ła poło­wa pro­jek­tów infor­ma­tycz­nych (a tyl­ko ok. 10% pro­jek­tów śred­niej wiel­ko­ści i więk­szych) koń­czy się suk­ce­sem (Standish Group, Chaos Report).

Doświadczenie zarzą­dów wie­lu firm poka­zu­je, że kor­po­ra­cyj­ny sys­tem IT nie powi­nien mieć wszyst­kie­go w jed­nym”, poka­zu­je, że powi­nien to być zin­te­gro­wa­ny sys­tem sys­te­mów, obej­mu­ją­cy tyl­ko to co koniecz­ne”. (źr. LinkedIn: Układanie spraw jak nale­ży).

Duże pro­jek­ty IT naj­czę­ściej koń­czą się nie­po­wo­dze­niem. […] Kluczowe powo­dy to: fir­my nie potra­fią zde­fi­nio­wać pro­ble­mów, któ­re pró­bu­ją roz­wią­zać, nie potra­fią okre­ślić wła­ści­wych wyma­gań i zarzą­dzać zakre­sem projektu”.

(żr.: Forbes 2022).

Jako ana­li­tyk i pro­jek­tant spo­za orga­ni­za­cji ana­li­zo­wa­nej potra­fię na nią obiek­tyw­nie spoj­rzeć i przy­go­to­wać do wdro­że­nia zmian, nowych sys­te­mów ERP. Jako doświad­czo­ny prak­tyk i eru­dy­ta, jestem anga­żo­wa­ny głów­nie do trud­nych i ryzy­kow­nych pro­jek­tów, czę­sto są to kolej­ne podej­ścia po nie­uda­nym poprzed­nim wdrożeniu. 

Jako doświad­czo­ny prak­tyk, badacz i wykła­dow­ca, wspie­ram zespo­ły ana­li­ty­ków w fir­mach, dzię­ki cze­mu tra­cą one mniej cza­su na szu­ka­nie roz­wią­zań w Internecie i nie ryzy­ku­ją korzy­sta­nia z nie­spraw­dzo­nej wie­dzy, co pod­no­si ich efek­tyw­ność nawet o 30%.

Analizy biznesowe i projektowanie rozwiązań

Poniższy model poka­zu­je zakres i obszar moje­go dzia­ła­nia: System Informacyjny:

Organizacja jako sys­tem zło­żo­ny z wypo­sa­że­nia, ludzi i sys­te­mów IT. Po lewej stro­nie ana­li­zo­wa­ny obszar: orga­ni­za­cja. Po pra­wej stro­nie sys­tem infor­ma­cyj­ny i opis (mode­le) jego dzia­ła­nia. W środ­ku mate­ria­ły wyma­ga­ne do ana­li­zy i udo­ku­men­to­wa­nia tego sys­te­mu. Mechanizm prze­twa­rza­nia infor­ma­cji nale­ży naj­pierw odkryć i udo­ku­men­to­wać a potem odtwo­rzyć w nowym sys­te­mie informatycznym.

Czy ana­li­zę może zro­bić dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia? Hm.. on ma speł­nić wyma­ga­nia, a nie two­rzyć je…

Metody

Problemy, w któ­rych roz­wią­za­niu mają pomóc budo­wa­ne zło­żo­ne sys­te­my są zwy­kle pro­ble­ma­mi zło­śli­wy­mi” . Problem zło­śli­wy” to taki skom­pli­ko­wa­ny pro­blem, w któ­rym jest tak wie­le powią­za­nych ze sobą bytów, że nie ist­nie­je jego osta­tecz­na spe­cy­fi­ka­cja. Prawdziwy cha­rak­ter pro­ble­mu obja­wia się dopie­ro w mia­rę opra­co­wy­wa­nia rozwiązania.

(Rittel & Webber, 1973)

Fundamentem metod jakie sto­su­ję są mode­le: pro­ste i sko­men­to­wa­ne, sfor­ma­li­zo­wa­ne sche­ma­ty blo­ko­we, zro­zu­mia­łe dla adre­sa­ta. Detaliczne spi­sy­wa­nie obser­wa­cji, zacho­wań i rela­cji pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji odno­si taki sam sku­tek jak cyklicz­ne, dłu­gie w cza­sie, foto­gra­fo­wa­nie tar­czy zega­ra: zbie­rze­my ogrom danych, któ­re nawet na krok nie przy­bli­żą nas do zro­zu­mie­nia tego, jak napraw­dę dzia­ła zegar, a to zna­czy, że nadal nie posia­da­my wie­dzy jak go skon­stru­ować. Kilka słów o mode­lo­wa­niu (i dokumentowaniu):

 • jeże­li pra­cu­ję nad zro­zu­mie­niem logi­ki dzia­ła­nia orga­ni­za­cji, nie ma zna­cze­nia język programowania,
 • jeże­li chce udo­ku­men­to­wać to co odkry­łem, nie ma zna­cze­nia język programowania,
 • jeże­li chce zapro­jek­to­wać archi­tek­tu­rę przy­szłej apli­ka­cji, nie ma zna­cze­nia język programowania,
 • jeże­li chcę opi­sać wyma­ga­ne algo­ryt­my, nie ma zna­cze­nia język programowania,
 • jeże­li chcę te algo­ryt­my roz­ło­żyć na poszcze­gól­ne kom­po­nen­ty archi­tek­tu­ry apli­ka­cji, nie ma zna­cze­nia język programowania,
 • jeże­li chce spraw­dzić jak to zadzia­ła i czy zadzia­ła, nie ma zna­cze­nia język programowania,

Co ma zna­cze­nie? Znaczenie ma umie­jęt­ność doku­men­to­wa­nia wie­dzy. Język pro­gra­mo­wa­nia ma zna­cze­nie dla dewe­lo­pe­ra, bo tyl­ko on się nim posłu­gu­je. Po dru­gie imple­men­ta­cja (kodo­wa­nie) jest naj­kosz­tow­niej­szym eta­pem pro­jek­tu, więc nale­ży mini­ma­li­zo­wać zaan­ga­żo­wa­nie dewe­lo­pe­ra na rzecz eta­pu ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia. (źr.: algo­ryt­my)

Modelowanie pole­ga na abs­tra­ho­wa­niu od szcze­gó­łów i stwo­rze­niu ide­ali­za­cji tak, by sku­pić się na isto­cie danej rze­czy. Dobry model opi­su­je wyłącz­nie mechanizm.

(Craver & Tabery, 2019)

Rynek zmie­nia się szyb­ko, więc nie ma sen­su dłu­go­trwa­łe zbie­ra­nie deta­licz­nych wyma­gań i szcze­gó­ło­we pro­jek­to­wa­nie cze­go­kol­wiek. Z uwa­gi na czas jaki zaj­mu­je takie pro­jek­to­wa­nie, powsta­je duże ryzy­ko, że taki szcze­gó­ło­wy pro­jekt sta­nie się szyb­ko nie­ak­tu­al­ny. Nikt roz­sąd­ny nie nama­wia dzi­siaj do cze­goś co nazy­wa­my water­fall”, jed­nak brak doku­men­tów to tak na praw­dę brak pla­nów. Co więc zro­bić? Dla śred­nich i dużych pro­jek­tów (pro­jek­ty trwa­ją­ce co naj­mniej rok) two­rzy­my archi­tek­tu­rę, opi­su­je­my mecha­ni­zmy dzia­ła­nia, poli­ty­kę roz­bu­do­wy i opis cyklu życia. Czyli to co pozwo­li two­rzyć i roz­wi­jać roz­wią­za­nie meto­dą ite­ra­cyj­no-przy­ro­sto­wą, w razie potrze­by pozwo­li na prze­pro­jek­to­wa­nie, ale jako całość nadal będzie spój­ne i nie będzie wyma­ga­ło zmian, gdy zmie­nią się warun­ki na rynku.

Cechy wyróż­nia­ją­ce nowo­cze­sną teo­rię orga­ni­za­cji to jej poję­cio­wo-ana­li­tycz­na pod­sta­wa, jej opar­cie się na danych uzy­ski­wa­nych z badań empi­rycz­nych, ale przede wszyst­kim jej syn­te­ty­zu­ją­cy, inte­gra­cyj­ny cha­rak­ter. Te cechy wyróż­nia­ją­ce są zawar­te w filo­zo­fii, któ­ra akcep­tu­je zało­że­nie, że jedy­nym spo­so­bem bada­nia orga­ni­za­cji jest trak­to­wa­nie ich jako sys­te­mów” (Kostrzewski et al., 1979).

Analiza orga­ni­za­cji to for­ma audy­tu zgod­no­ści dzia­ła­nia orga­ni­za­cji z celem powsta­nia. Powinna być prze­pro­wa­dzo­na przez trze­cią stro­nę” (nie powi­nien to być pra­cow­nik audy­to­wa­nej orga­ni­za­cji ani żaden kon­tra­hent). Nie powin­na też się ona opie­rać na subiek­tyw­nych ocze­ki­wa­niach, prze­ko­na­niach i dekla­ra­cjach jej pra­cow­ni­ków. Analiza powin­na być w 100% opar­ta na fak­tach (doku­men­ty), a wynik ana­li­zy powi­nien wyja­śniać mecha­nizm powsta­wa­nia tych faktów. 

Udowodniono, że mode­lo­wa­nie pro­ce­sów biz­ne­so­wych skon­cen­tro­wa­ne na arte­fak­tach zapew­nia więk­szą ela­stycz­ność w mode­lo­wa­niu i reali­za­cji pro­ce­sów niż tra­dy­cyj­ne meto­dy mode­lo­wa­nia skon­cen­tro­wa­ne na działaniach.

https://​www​.scien​ce​di​rect​.com/​s​c​i​e​n​c​e​/​a​r​t​i​c​l​e​/​a​b​s​/​p​i​i​/​S​0​3​0​6​4​3​7​9​1​4​0​0​1​264

Na eta­pie reko­men­da­cji zmian i pro­jek­to­wa­nia roz­wią­zań, sto­su­ją spraw­dzo­ną w nauce i zarza­dza­niu meto­dę idealizacji:

Projektowanie ide­ału jest takim spo­so­bem myśle­nia o zmia­nie, któ­ry moż­na przed­sta­wić tak: w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów, prak­tycz­nie dowol­ne­go rodza­ju, moż­na uzy­skać naj­lep­sze wyni­ki dzię­ki wyobra­że­niu sobie ide­al­ne­go roz­wią­za­nia, a następ­nie cof­nię­ciu się aż do miej­sca, w któ­rym znaj­du­jesz się w chwi­li obec­nej. Dzięki temu unik­niesz uro­jo­nych przez sie­bie prze­szkód, zanim jesz­cze w ogó­le poj­miesz, jaki ma być ide­ał.” (Ackoff et al., 2006, 2007)

Aby poznać bli­żej tok mojej pra­cy i jej efek­ty, zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu Metoda – ana­li­za sys­te­mo­wa orga­ni­za­cji. Przykłady efek­tów mojej pra­cy moż­na poznać z lek­tu­ry mojej książ­ki: Analiza biz­ne­so­wa. Praktyczne mode­lo­wa­nie orga­ni­za­cji adre­so­wa­nej nie tyl­ko do spe­cja­li­stów ale szcze­gól­nie do odbior­ców takich ana­liz i projektów.

Wierzę nauce, bo nauka owszem, cza­sem się myli, ale wciąż myli się znacz­nie rza­dziej niż ludzie. 

Praca na uczel­ni daje mi dodat­ko­we źró­dło wie­dzy oraz doświad­cze­nie, któ­re­go źró­dłem są stu­den­ci, z któ­rych wie­lu to doświad­cze­ni pra­cow­ni­cy firm, w któ­rych pra­cu­ją. Publikowanie wyni­ków moich prac to pod­da­wa­nie ich wni­kli­wej kry­ty­ce recen­zen­tów, to rodzaj audy­tu mojej oso­by. Publikując wyni­ki moich prac badaw­czych, daje klien­tom gwa­ran­cję, że moja wie­dza i doświad­cze­nie są sta­le weryfikowane. 

Specyfikowanie wymagań i projektowanie oprogramowania

Z uwa­gi na to, że temat inży­nier­ski i dla wie­lu mene­dże­rów jest mniej istot­ny, opis tech­nicz­ny prze­nio­słem to arty­ku­łu o pro­jek­to­wa­niu: Komponentowe meto­dy pro­jek­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia zaś opis mojej roli na tym eta­pie zawie­ra opis Moja rola w pro­jek­cie.

Nadzór autorski

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WE WŁASNYM ZAKRESIE JEST KRYTYCZNE: Integratorzy sys­te­mów mogą być cen­nym ele­men­tem cyfro­wej trans­for­ma­cji, ale nigdy nie powin­ni mieć cał­ko­wi­tej, nie­kon­tro­lo­wa­nej wła­dzy nad całym przedsięwzięciem 

(źr. PORAŻKA CYFROWEJ TRANSFORMACJI W FIRMIE HERTZ, oryg. : THE HERTZ VS. ACCENTURE DISASTER)

Kluczem suk­ce­su pro­jek­tu jest nad­zór autor­ski (lub mery­to­rycz­ny). Standardowo moje pro­jek­ty reali­zo­wa­ne są wg. mojej spe­cy­fi­ka­cji, pod moim nad­zo­rem (bio­rę odpo­wie­dzial­ność za swo­je reko­men­da­cje), co daje Państwu gwa­ran­cję pano­wa­nia nad jako­ścią prac wyko­naw­cy i kosz­ta­mi tych prac. Jeżeli sami Państwo wybra­li dostaw­cę i widzi­cie ryzy­ko po pod­pi­sa­niu umo­wy, może­cie mi zle­cić nad­zór mery­to­rycz­ny nad tymi pra­ca­mi. Nie wyma­ga to zgo­dy tego dostaw­cy, bo nad­zór taki to audy­ty pro­duk­tów pra­cy dostaw­cy oraz wspar­cie Państwa w kon­tak­tach z tym dostawcą. 

Korzyści

Podstawową korzy­ścią ze sto­so­wa­nia metod i narzę­dzi, któ­re ofe­ru­ję, są osią­ga­ne znacz­ne oszczęd­no­ści i obni­że­nie ryzy­ka pro­jek­tu. Analizy i pro­jek­ty opra­co­wa­ne przez jed­ne­go, doświad­czo­ne­go ana­li­ty­ka pro­jek­tan­ta, są zawsze bar­dziej spój­ne i mniej kosz­tow­ne niż pro­duk­ty zespo­łów i pra­cy grupowej. 

W typo­wym pro­jek­cie daje to oszczęd­no­ści nawet rzę­du 50%, tym bar­dziej, że dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia nie robi już po mnie żad­nej ana­li­zy, a tak­że nie tra­ci cza­su i zaso­bów (a to dodat­ko­wy koszt Zamawiającego) na roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów bra­ku spój­no­ści, nie­kom­plet­no­ści i nie­zro­zu­mia­ło­ści doku­men­tów od Zamawiającego!

Koszt współ­pra­cy ze mną jest znacz­nie niż­szy niż poten­cjal­ne stra­ty z powo­du bra­ku obiek­tyw­ne­go, mery­to­rycz­ne­go nad­zo­ru nad pra­ca­mi dostawcy. 

Zasoby

Moje dzia­ła­nia wspie­ra kil­ka­na­ście osób, są to pra­cow­ni­cy part­ner­skich firm. Jako eks­pert i fir­ma Jarosław Żeliński IT-Consulting dys­po­nu­ję peł­ną obsłu­gą biu­ro­wą, praw­ną, księ­go­wą, infra­struk­tu­rą i opro­gra­mo­wa­niem pozwa­la­ją­cym na bez­piecz­ną wymia­nę doku­men­tów pro­jek­to­wych i zdal­ne kon­sul­ta­cje w spo­sób nie anga­żu­ją­cy środ­ków i zaso­bów klientów. 

Moi klien­ci, na czas trwa­nia pro­jek­tu, otrzy­mu­ją ode mnie peł­ne wspar­cie zestaw narzę­dzi do zarzą­dza­nia pro­jek­tem (patrz: komu­ni­ka­cja w pro­jek­cie), prze­pły­wem infor­ma­cji i doku­men­tów, bez potrze­by kupo­wa­nia i insta­lo­wa­nia jakie­go­kol­wiek opro­gra­mo­wa­nia po swo­jej stro­nie. Po zakoń­cze­niu prac, prze­ka­zu­ję klien­tom kom­plet wytwo­rzo­nych doku­men­tów i pra­wa mająt­ko­we do ich treści.

Wybrane projekty i referencje

Jesteśmy tym, co wie­lo­krot­nie czy­ni­my, dosko­na­łość nie jest więc aktem, lecz nawykiem.” 

(Arystoteles)

Od pew­ne­go cza­su nie liczę już zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów, od 1991 roku jest ich na praw­de dużo. Każdego zaczy­nam i pro­wa­dzę jeden duży, a mery­to­rycz­nie wspie­ram dzie­siąt­ki. Co praw­da pro­duk­ty mojej pra­cy w zna­ko­mi­tej więk­szo­ści są ozna­cza­ne jako tajem­ni­ca przed­się­bior­stwa, jed­nak mój doro­bek to tak­że jaw­ne opra­co­wa­nia dla admi­ni­stra­cji publicz­nej, recen­zo­wa­ne nauko­we i popu­lar­no­nau­ko­we publi­ka­cje, oraz arty­ku­ły na moim blo­gu (wpi­sy na blo­gu to frag­men­ty moich publi­ka­cji lub dozwo­lo­ne, zano­ni­mi­zo­wa­ne ele­men­ty zakoń­czo­nych suk­ce­sem projektów).

Wśród wie­lu moich zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów były:

 • Analiza pro­ce­sów biz­ne­so­wych i prze­pły­wu spraw, opra­co­wa­nie kon­cep­cji i wdro­że­nie elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu prze­pły­wu pra­cy w Państwowym Inspektoracie Ochrony Środowiska.
 • Analiza biz­ne­so­wa i opra­co­wa­nie map pro­ce­sów biz­ne­so­wych w obsza­rze roz­wo­ju pro­duk­tów gru­py kapi­ta­ło­wej ORANGE SA (daw­niej TP S.A.)
 • Przeprowadzenie serii szko­leń z zakre­su komu­ni­ka­cji i nego­cja­cji dla Migut Media SA
 • Analiza pro­ce­sów biz­ne­so­wych i opra­co­wa­nie wyma­gań na inter­ne­to­wy sys­tem licen­cjo­no­wa­nia i pośred­nic­twa sprze­da­ży praw do zdjęć dla BE&W Agencja Fotograficzna.
 • Analiza i mode­lo­wa­nie pro­ce­sów biz­ne­so­wych, szko­le­nie kadry kie­row­ni­czej z zakre­su two­rze­nia map pro­ce­sów oraz sta­łe wspar­cie w reor­ga­ni­za­cji pro­ce­sów dla rodzi­ny spół­ek FCA Sp.z o.o. i ASCOMP Sp. z o.o.
 • Analiza i mode­lo­wa­nie pro­ce­sów biz­ne­so­wych w obsza­rze pro­ce­su deve­lo­per­skie­go w celu ich opty­ma­li­za­cji i reko­men­da­cji do ana­li­zy wyma­gań na sys­tem ERP dla Echo Investment SA
 • Analiza i opty­ma­li­za­cja dotych­cza­so­wych, oraz opra­co­wa­nie nowych, mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych pio­nu ope­ra­cyj­ne­go w WestLB Bank Polska.
 • Analiza i mode­lo­wa­nie pro­ce­sów biz­ne­so­wych oraz mode­lo­wa­nie wyma­gań na roz­bu­do­wę sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go Wydziału Dopłat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Analiza pro­ce­sów biz­ne­so­wych i mode­le wyma­gań na dedy­ko­wa­ne pod­sys­te­my CRM dla ogól­no­pol­skie­go ope­ra­to­ra tele­wi­zji kablo­wej VECTRA S.A. (Firma WolaInfo SA w 2009 roku wdro­ży­ła tu sys­tem win­dy­ka­cji na bazie Siebel CRM w opar­ciu o moją doku­men­ta­cję, uzna­jąc ją za jed­ną z naj­lep­szych z jaki­mi mie­li do czynienia).
 • Analiza, mode­lo­wa­nie i opty­ma­li­za­cja pro­ce­sów biz­ne­so­wych, opra­co­wa­nie mode­lu infor­ma­cyj­ne­go i spe­cy­fi­ka­cji wyma­gań do wdro­że­nia sys­te­mu MS DynamixXL AXAPTA pro­wa­dzo­ne­go przez ITG SA.
 • Analiza orga­ni­za­cji, mode­lo­wa­nie klu­czo­wych pro­ce­sów biz­ne­so­wych, okre­śle­nie stra­te­gii infor­ma­ty­za­cji oraz reko­men­do­wa­nej archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia, zde­fi­nio­wa­nie wyma­gań na klu­czo­we ele­men­ty opro­gra­mo­wa­nie dla Eko-Park SA.
 • Wykonanie ana­li­zy oraz opra­co­wa­nie mode­lu klu­czo­wych pro­ce­sów i mode­lu danych dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na potrze­by wdro­że­nia sys­te­mu ECM (Enterprice Content Management).
 • Opracowanie mode­lu biz­ne­so­we­go, spe­cy­fi­ka­cji wyma­gań oraz zapro­jek­to­wa­nie archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia System Zarządzania Obiegiem Korespondencji ofe­ro­wa­nym w mode­lu SaaS (Software as a Service, ang. opro­gra­mo­wa­nie jako usłu­ga), pro­jekt finan­so­wa­ny z fun­du­szy Unii Europejskiej, zarzą­dza­ny przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, opro­gra­mo­wa­nie wyko­na­ła fir­ma Neoteric (opis).
 • Analiza biz­ne­so­wa i opra­co­wa­nie wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie ERP wspo­ma­ga­ją­ce zarzą­dza­nie dla pro­du­cen­ta sys­te­mów ryn­no­wych Galeco Sp. z .o.o.
 • Umowa na wspar­cie mery­to­rycz­ne pro­jek­tu ana­li­zy i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów biz­ne­so­wych Urzędu. Dwukrotnie pod­pi­sa­na umo­wa z Biurem Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Przeprowadzenie szko­leń i warsz­ta­tów w celu opra­co­wa­nia i wdro­że­nia meto­dy­ki ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia w ZETO Kielce SA
 • Analiza biz­ne­so­wa obsza­ru HR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Przeprowadzenie szko­leń, warsz­ta­tów i opra­co­wa­nie i wdro­że­nie meto­do­lo­gii ana­li­zy i doku­men­to­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych w Orange SA (dawn. TP SA)
 • Analiza pro­ce­sów biz­ne­so­wych i model wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie wspie­ra­ją­ce sprze­daż nowe­go pro­duk­tu przez Internet dla Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA.
 • Analiza mode­lu biz­ne­so­we­go i mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych, reko­men­da­cje dla roz­wo­ju archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia wspie­ra­ją­ce­go pro­ces wydaw­ni­czy Grupy Edukacyjnej SA. w Kielcach.
 • Analiza, mode­lo­wa­nie i opty­ma­li­za­cja funk­cjo­no­wa­nia fir­my EXTREM Sp. j., (obec­nie Fobaro Group) opra­co­wa­nie mode­lu wdro­że­nia sys­te­mu CRM, wspar­cie w nego­cja­cjach z dostaw­ca­mi, nad­zór nad reali­za­cją pro­jek­tu. (refe­ren­cje)
 • Analiza biz­ne­so­wa, reor­ga­ni­za­cja pro­ce­sów, opra­co­wa­nie wyma­gań na sys­tem ERP, w tym archi­tek­tu­ry biz­ne­so­wej, wybór dostaw­ców i nad­zór autor­ski dla ZWAE Sp. z o.o. w Lęborku.
 • Analiza biz­ne­so­wa i stu­dium wyko­ny­wal­no­ści Portalu Usług Publicznych dla Miasta Stołecznego Warszawa.
 • Analiza funk­cjo­no­wa­nia i pro­jekt stan­da­ry­za­cji pro­ce­dur utrzy­ma­nia ruchu KGHM SA Polska Miedź. Podpisana umo­wa na nad­zór autor­ski w toku wdro­że­nia. Opinia pra­cow­ni­ka.
 • Analiza biz­ne­so­wa, opra­co­wa­nie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz nad­zór autor­ski dla Kancelarii Senatu RP w zamó­wie­niu na wyko­na­nie, utrzy­ma­nie i udo­stęp­nia­nie w Internecie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go do obsłu­gi ofert na reali­za­cję zadań publicz­nych w zakre­sie opie­ki nad Polonią i Polakami za gra­ni­cą: Generator Ofert. (ogło­sze­nie o prze­tar­gu i kon­takt do zama­wia­ją­ce­go, uwa­gi i pyta­nia zgło­szo­ne do tre­ści OPZ przez czy­tel­ni­ków Bloga). Przetarg wygra­ła i pro­jekt zre­ali­zo­wa­ła fir­ma Red Ocean Sp. z o.o. z Warszawy. 
 • Opracowanie Opisu Technicznego Przedmiotu Zamówienia i Nadzór Autorski na sys­tem nazwie System Wspierania Realizacji Zadań ŻW” dla Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej. Przetarg wygra­ła i sys­tem zre­ali­zo­wa­ła fir­ma NEKKEN Sp. z .o.
 • Analiza orga­ni­za­cji i opra­co­wa­nie stra­te­gii infor­ma­ty­za­cji dla CAFFARO Sp. z o.o. sp.k.. Wsparcie w pro­ce­sie wybo­ru dostaw­ców opro­gra­mo­wa­nia i bie­żą­cy nad­zór autor­ski nad realizacją.
 • Analiza, opty­ma­li­za­cja i udo­ku­men­to­wa­nie sys­te­mu prze­pły­wu pra­cy i doku­men­tów Centralnego Ośrodka Sportu wraz z oddzia­ła­mi, opra­co­wa­nie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla prze­tar­gu na sys­tem EZD/EOD.
 • Analiza wyma­gań i opra­co­wa­nie Projektu Technicznego (OPZ) dzie­dzi­no­we­go sys­te­mu biz­ne­so­we­go dla TVP SA. 

Firmy z jaw­nie poda­ny­mi ich nazwa­mi, wyra­zi­ły na to zgo­dę i moż­na się do nich pisem­nie zwra­cać z pyta­nia­mi o jakość mojej pra­cy. Ich pra­cow­ni­cy zastrze­ga­ją jed­nak, że cele i przed­miot tych pro­jek­tów bar­dzo czę­sto sta­no­wią tajem­ni­cę przed­się­bior­stwa i z regu­ły nie udzie­la­ją innych infor­ma­cji niż potwier­dze­nie fak­tu, że usłu­ga zosta­ła nale­ży­cie wyko­na­na. Proszę tak­że pamię­tać, że w tych fir­mach tak­że jest pew­na rota­cja kadr. 

Wielu nazw firm moich klien­tów powyż­sza lista nie zawie­ra, gdyż znacz­na część moich pro­jek­tów to audy­ty w spo­rach oraz ana­li­zy powta­rza­ne po poprzed­ni­kach, któ­rych doku­men­ta­cja zosta­ła odrzu­co­na z powo­du niskiej jako­ści. Dlatego pod­sta­wo­wym źró­dłem infor­ma­cji o jako­ści mojej pra­cy jest mój doro­bek w posta­ci tego blo­ga, wyda­na książ­ka oraz publi­ka­cje nauko­we i w pra­sie bran­żo­wej (patrz arty­kuł O mnie).

Wszystkie publi­ko­wa­ne tu arty­ku­ły to pod­da­ne ano­ni­mi­za­cji ele­men­ty pro­jek­tów u moich klien­tów lub pre­prin­ty i stresz­cze­nia publi­ka­cji nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych. Opisy uży­tych metod pra­cy to publicz­nie dostęp­ne stan­dar­dy lub mój oso­bi­sty i udo­stęp­nio­ny dla innych, dorobek.

Wszystkie powyż­sze pro­jek­ty, były reali­zo­wa­ne w 90% zdal­nie, od Marca 2020 były i są reali­zo­wa­ne zdal­nie w 100% (czy­taj o komu­ni­ka­cji w moich pro­jek­tach).