A cóż to jest VAN? 

Rodzi się nowy trend w sie­ciach i e‑biznesie. Powoli na bazie upa­da­ją­cych dot.com’ów powsta­ją nowe, tym razem praw­dzi­wie inte­re­su­ją­ce (bo docho­do­we) tech­no­lo­gie i tren­dy. Jednym z nich jest idea sie­ci VAN. Pojęcie bar­dzo bli­skie do WAN i VPN jed­nak skrót ozna­cza Value Added Network. Otóż oka­zu­je się, że nie wszyst­ko trze­ba kupo­wać na wła­sność. W przy­pad­ku sze­ro­ko rozu­mia­ne­go e‑biznesu nie jest celem kup­no tech­no­lo­gii a korzy­sta­nie z niej. Jeśli tyl­ko oka­że się, że zakup jest nie­eko­no­micz­ny w porów­na­niu z korzy­sta­niem z usłu­gi to fir­my wybie­ra­ją usługę.

W tym przy­pad­ku doty­czy to trans­ak­cji elek­tro­nicz­nych w sie­ci Internet lub z uwa­gi na bez­pie­czeń­stwo w wydzie­lo­nej sie­ci, np. z pomo­cą tech­no­lo­gii VPN. W ten spo­sób powsta­ją idee sie­ci z war­to­ścią doda­ną”. Idea takiej sie­ci pole­ga na stwo­rze­niu moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z nowych tech­no­lo­gii np. typu EDI lub innych na zasa­dach opła­ty za dostęp do usłu­gi (zamiast kup­na wła­sne­go sys­te­mu). Całość odby­wa się np. z pomo­cą sie­ci IP i danych prze­sy­ła­nych w for­ma­cie XML. W ten spo­sób moż­li­we będzie wysła­nie pod­pi­sa­nych elek­tro­nicz­nie danych do ser­we­ra świad­czą­ce­go wybra­ną usłu­gę (np. wysta­wie­nie towa­ru na aukcję, czy zle­ce­nia na gieł­dę itp.).

A co z B2B?

Prognozy dla Europy są obie­cu­ją­ce (źr.: IDC):

Obecny stan nasy­ce­nia” Internetem tak­że nie jest taki naj­gor­szy (dostęp do sie­ci nie rza­dziej niż raz w miesiącu):

Dynamika wzro­stu duża. Jak zawsze jest tu tak­że i Polska jed­nak aby uła­twić Państwu wła­sną oce­ną nasze­go kra­ju i moż­li­wo­ści w nim sko­rzy­stam z oka­zji jaką jest uzy­ska­na zgo­da wydaw­cy na udo­stęp­nie­nie stresz­cze­nia rapor­tu na temat ryn­ku B2B w Polsce opu­bli­ko­wa­ne­go przez Polish Market Review (odno­śnik do peł­ne­go stresz­cze­nia na koń­cu artykułu) .

Raport ten zawie­ra wie­le bar­dzo cen­nych infor­ma­cji, zwłasz­cza dla każ­de­go kto potrze­bu­je danych do oce­ny swo­je­go pro­jek­tu, biz­ne­spla­nu czy tez oce­ny wła­snej pozy­cji na ryn­ku. To pod­sta­wo­we dane jakie każ­da fir­ma obec­na na ryn­ku IT powin­na posia­dać. Firmy będą­ce użyt­kow­ni­ka­mi Internetu a w tym przy­pad­ku pla­nu­ją­ce w nie­da­le­kiej przy­szło­ści inwe­sty­cje w tech­no­lo­gie zwią­za­ne z elek­tro­nicz­nym biz­ne­sem powin­ny roz­wa­żyć sko­rzy­sta­nie z tych moż­li­wo­ści. Jest to oczy­wi­ście kolej­ny przy­kład out­so­ur­cin­gu czy nawet ASP (usłu­go­bior­ca takiej sie­ci VAN korzy­sta z udo­stęp­nio­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do prze­pro­wa­dze­nia trans­ak­cji w tym przy­pad­ku do przetwarzania).

Aktywną dzia­łal­ność w tym zakre­sie pro­wa­dzi obec­nie tyl­ko ok. 13% firm. Nie jest to dużo, wie­dząc, że prak­tycz­nie nie ma od tego odwro­tu (jest kwe­sta meto­dy) każ­da fir­ma zaczy­na­ją­ca jako jed­na z pierw­szych zabez­pie­cza sobie wize­ru­nek inno­wa­cyj­nej fir­my a co za tym idzie następ­ne wcho­dzą­ce w ten rynek będą się kon­tak­to­wa­ły głów­nie z fir­ma­mi posia­da­ją­cy ni refe­ren­cje. Nie da się ich zdo­być w tydzień czy mie­siąc. Rynek elek­tro­nicz­ny pole­ga w dużym stop­niu na zaufa­niu do part­ne­ra (nie­za­leż­nie co powie­my o bez­pie­czeń­stwie w sie­ci i pod­pi­sie elek­tro­nicz­ny,). Podobnie jak to ma miej­sce w ser­wi­sach aukcyj­nych licz­ba dobrych opi­nii” będzie tu jed­nym z decy­du­ją­cych argu­men­tów przy wybo­rze partnera.

Nie jest to miej­sce by powta­rzać to stresz­cze­nie (jest udo­stęp­nio­ne, patrz koniec arty­ku­łu) jed­nak połą­cze­nie danych z tego opra­co­wa­nia oraz oce­na i być może wery­fi­ka­cja wła­snej stra­te­gii w tej sfe­rze to dobry fun­da­ment do roz­po­czę­cia pla­nów roz­wo­ju tej czę­ści fir­my Internetowy kanał sprze­da­ży sta­no­wi co praw­da uła­mek cało­ści obro­tów na ryn­ku w danym kra­ju czy regio­nie jed­nak kwo­ta ta jest na tyle kuszą­ca by łatwo z niej nie rezy­gno­wać. Ważnym argu­men­tem jest tak­że znacz­na ren­tow­ność popraw­nie wyska­lo­wa­ne­go sys­te­mu w sto­sun­ku do tra­dy­cyj­nych metod sprze­da­ży. Wsparcie Działu Handlowego tym nowym kana­łem (a nie budo­wa nowe­go dot.com’a) może przy­nieść dobre efek­ty. Pamiętajmy, ze nie zawsze musi­my być wła­ści­cie­lem roz­wią­za­nia, z któ­re­go korzy­sta­my. Celem naszym powin­na być potrzeb­na funk­cjo­nal­ność a jej zakup lub dzier­ża­wa to zupeł­nie osob­ne rozważania.

Na zakoń­cze­nie cie­ka­wa sta­ty­sty­ka na temat mene­dże­rów IT poda­na przez eMarketer:

Wnioski

Dla przy­szłych użyt­kow­ni­ków jest to infor­ma­cja o cha­rak­te­rze nie­mal­że stra­te­gicz­nym a mia­no­wi­cie nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że rynek elek­tro­nicz­ny zdo­mi­nu­je część trans­ak­cji o cha­rak­te­rze aukcyj­nym i licy­ta­cyj­nym oraz te, w któ­rych sprze­daż cechu­je się bra­kiem nego­cja­cji warun­ków (pro­duk­ty o niskich i sta­łych cenach). Problemem jest teraz wybór dro­gi do tego celu. Ja pole­cam wszel­kie meto­dy korzy­sta­nia z ser­wi­sów usłu­go­wych, chy­ba zakup na wła­sność znaj­du­je eko­no­micz­ne uza­sad­nie­nie. Uzasadnienie takie poja­wia się np. gdy duża fir­ma budu­je mecha­nizm obsłu­gi wła­snej sprze­da­ży do setek małych firm, deale­rów itp. Wtedy sta­je rodza­jem usłu­go­daw­cy dla wła­snych part­ne­rów han­dlo­wych: ofe­ru­je dostęp do narzę­dzia przez sieć (VAN) aby tą dro­gą uspraw­nić współ­pra­cę i obni­żyć koszty.

___

Reminiscencje. Mamy rok 2012, idea [[clo­ud com­pu­ting]] jest u szczy­tu popu­lar­no­ści, ale czy to nie jest idea sie­ci z war­to­ścią dodaną”?


Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.