…jako meto­dy zarzą­dza­nia kosz­ta­mi i pod­no­sze­nia jako­ści a tak­że zmniej­sze­nia TCO.

Rynek usług outsourcingowych w Polsce

Outsourcing to ele­ment efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia. Opracowanie to adre­so­wa­ne jest do firm pla­nu­ją­cych budo­wę lub dal­szy roz­wój wła­sne­go sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go. Firm, któ­re w spo­sób sku­tecz­ny i nowo­cze­sny zarzą­dza­ją wła­sny­mi zaso­ba­mi. Firmy ofe­ru­ją­ce usłu­gi tego typu znaj­dą tu infor­ma­cje o pre­fe­ren­cjach swo­ich poten­cjal­nych klien­tów oraz argu­men­ty jaki­mi się kie­ru­ją wybie­ra­jąc dostaw­cę a tak­że mecha­nizm dają­cy szan­sę suk­ce­su na tym ryn­ku. Raport jest kon­ty­nu­acją cie­szą­cej się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem ubie­gło­rocz­nej publikacji.

Pojęcie System Informatyczny to tyl­ko ogól­nik i w języ­ku pol­skim jest dość mylą­ce. Bliższe praw­dy jest ang. Information Tehnology czy­li tech­no­lo­gie infor­ma­cyj­ne, inne powszech­nie sto­so­wa­ne to EDP czy­li Electronic Data Processing (elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie danych). Dotyczą więc one prze­twa­rza­nia infor­ma­cji a nie infor­ma­ty­ki. Informatyka jest ści­śle zwią­za­na z samą tech­no­lo­gią a nie z tym do cze­go słu­ży. Pisze o tym tu dla­te­go, gdyż poję­cia te są czę­sto mylo­ne a to z kolei pro­wa­dzi do wie­lu nie­po­ro­zu­mień łącz­ne z rolą tej­że infor­ma­ty­ki w fir­mach. Czy out­so­ur­cing jako sztu­ka dla sztu­ki? Nie, out­so­ur­cing może być spo­so­bem na efek­tyw­niej­sze zarzą­dza­nie gdyż Outsourcing powo­du­je zamia­nę kosz­tów sta­łych na zmien­ne, a to z kolei przy­no­si więk­szy prze­pływ gotów­ko­wy, przed­się­bior­stwo bowiem wyko­nu­je te same zada­nia mniej­szym nakła­dem kapitału” .

Co nazwiemy outsourcingiem

Outsourcing to dość trud­ne poję­cie gdyż jego inter­pre­ta­cja zale­ży nie­mal­że od chwi­li uży­cia i warun­ków w jakim zosta­ło to poję­cie uży­te. Słowa «out­so­ur­cing» uży­wa się w róż­nych sytu­acjach, nie­któ­re oso­by posłu­gu­ją­ce się nim usi­łu­ją nawet defi­nio­wać od jakiej kwo­ty albo od jakie­go pozio­mu usłu­gi moż­na uży­wać tego sło­wa. Można jed­nak ukuć pro­stą defi­ni­cję: pro­ce­sy biz­ne­so­we w fir­mie obsłu­gi­wa­ne są (są wspie­ra­ne) za pomo­cą zaso­bów w posta­ci środ­ków trwa­łych lub zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków nato­miast o out­so­ur­cin­gu mówi­my w każ­dym przy­pad­ku gdy pro­ces został prze­ka­za­ny na zewnątrz w posta­ci zamó­wie­nia na usłu­gę. Można oczy­wi­ście dywa­go­wać czy out­so­ur­cing ma jakieś np. ramy cza­so­we itp. jed­nak tak zde­fi­nio­wa­ne poję­cie out­so­ur­cin­gu jest łatwe do przy­swo­je­nia i bar­dzo łatwe do uży­cia w przy­pad­ku np. chę­ci zro­bie­nia listy pro­ce­sów z podzia­łem na te, któ­rych fir­ma jest wła­ści­cie­lem i na te, któ­re prze­ka­za­ła wła­śnie w out­so­ur­cing (ana­li­zę taka bar­dzo pole­cam jako poucza­ją­ce źró­dło infor­ma­cji o firmie).[…]

Podsumowanie opracowania

Outsourcing to przede wszyst­kim meto­da zarzą­dza­nia kosz­ta­mi i jako­ścią. Należy pamię­tać, że umie­jęt­ność uży­cia tego narzę­dzia pole­ga na zgro­ma­dze­niu infor­ma­cji o fir­mie umie­jęt­nym jej zasto­so­wa­niu. Reorganizacja pro­ce­sów w fir­mie to coś cze­go nie unik­nie żad­na fir­ma jeśli chce się utrzy­mać na ryn­ku w dobie rece­sji. Ceny dóbr wyzna­cza rynek a zyski wyzna­cza­ją kosz­ty wytwa­rza­nia tych dóbr. Tak więc fir­mą to głow­nie pano­wa­nie nad kosz­ta­mi. Procesy, dane, infor­ma­cje zawsze będą wła­sno­ścią fir­my. Zasoby wspie­ra­ją­ce pro­ce­sy zawsze będą dobrem ryn­ko­wym, moż­na je będzie kupo­wać lub dzierżawić.

[…] Zanim podej­mie­my decy­zję o out­so­ur­cin­gu w fir­mie nale­ży pod­jąć decy­zję o tym czy jego przed­mio­tem będą wybra­ne zaso­by czy całe pro­ce­sy biznesowe.

Raport ten nie zawie­ra ilo­ścio­wych ana­liz ryn­ku w rozu­mie­niu listy obec­nych na nim firm, gdyż dane takie dostęp­ne są np. w rapor­tach TELEINFO 500 czy COMPUTERWORLD TOP200. Opisuje nato­miast korzy­ści pły­ną­ce z tego typu usług oraz sytu­acje w jakich są one eko­no­micz­nie uzasadnione.

Pobierz kom­plet­ne opracowanie:

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.