Co chodzi po sieci

Prognozy doty­czą­ce cen­tra­li­zo­wa­nia sie­ci, sys­te­mów VoIP, odcho­dze­nia w prze­szłość” tak zwa­nych sta­rych tech­no­lo­gii”, do któ­rych czę­sto zali­cza­ne są sys­te­my typu main­fra­me zmie­nia­ją tak czę­sto jak ludzie je piszą­cy. Jedną z metod oce­ny ryn­ku, któ­rą naj­bar­dziej lubię jest ana­li­za fak­tów i tren­dów a nie pro­gnoz. Prognozy mają to do sie­bie, że bazu­ją w więk­szo­ści na bada­niach ankie­to­wych te zaś są w więk­szo­ści życze­nia­mi sze­fów IT na począt­ku okre­su budżetowego.

Oczywiście jest to pew­ne uprosz­cze­nia, nie jest na pew­no przy­tyk w kie­run­ku tych­że sze­fów IT. Po pro­stu każ­dy z nas ma wbu­do­wa­ny pęd do osią­gnię­cia celu i do cza­su gdy pra­ca nie zosta­nie zakoń­czo­na (nie skoń­czy się oce­nia­ny okres) mamy nadzie­ję, ze pla­ny zosta­ną zre­ali­zo­wa­ne, tak­że te inwestycyjne.

Jednak z bie­giem cza­su życie wery­fi­ku­je pro­jek­ty i ich budże­ty. Weryfikuje tak­że efek­ty naszej pra­cy jak i pla­ny i wcze­śniej­sze pro­gno­zy. W efek­cie z per­spek­ty­wy cza­su, nie raz krót­kie­go, może­my oce­nić róż­ni­cę pomię­dzy pro­gno­za­mi a sta­nem fak­tycz­nym. Przykładem takie­go zim­ne­go spoj­rze­nia może być sta­ty­sty­ka jaką prze­pro­wa­dzi­ła IDC na oso­bach odpo­wie­dzial­nych za sie­ci roz­le­głe WAN. Pytanie brzmia­ło: Jaki ruch w sie­ci roz­le­głej gene­ru­ją poszcze­gól­ne rodza­je (źró­dła) danych?

Okazało się, że czo­ło­wą pozy­cję zaj­mu­je ruch, któ­ry nazwał­bym bie­żą­cym: głow­nie wymia­na danych, tak­że dostęp do apli­ka­cji, pocz­ta, intra­net. Na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ły się sys­te­my dziat­ki” czy­li to co w wie­lu fir­mach ma już swo­ją dość dłu­gą histo­rię a są to nie tyl­ko sys­te­my typu main­fra­me ale tak­że inne sta­re” cen­tral­ne sys­te­my infor­ma­tycz­ne. Dopiero na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ły się sys­te­my VoIP z dzie­się­cio­krot­nie mniej­szym ruchem w sie­ci w sto­sun­ku do lidera.

Czy moż­na z tego wycią­gnąć jakieś wnio­ski? Myślę, ze każ­dy z Państwa może wycią­gnąć wła­sne. Ja wska­żę tyl­ko na dwa:

1.telekomunikacja gło­so­wa nie zyska­ła sobie pozy­cji jaką jej wróżono,

2.tzw. sta­re sys­te­my wca­le nie zosta­ły zmie­cio­ne” przez nowe, jest to chy­ba wynik sta­re­go powie­dze­nia, któ­re pole­cam admi­ni­stra­to­rom: nie ulep­szaj tego co dzia­ła i speł­nia swo­ją rolę.

W ramach więc chwi­li wol­ne­go cza­su pole­cam reflek­sje nad tym wykresem.

Notatka: J.Ż. Kwiecień 2002
Ostatnia mody­fi­ka­cja: 2002-11-04

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.