Inwestycje w tech­no­lo­gie IT[1] muszą pod­le­gać takim samym regu­łom oce­ny, jak wszyst­kie inne: muszą mieć eko­no­micz­ne uza­sad­nie­nie. Stanowią one kosz­ty i jako takie muszą się zwra­cać. W prze­ciw­nym wypad­ku zasad­ność pono­sze­nia tych kosz­tów jest wąt­pli­wa. Jak oce­nić czy dana inwe­sty­cja w tech­no­lo­gię się zwra­ca czy nie, a jeśli tak to po jakim cza­sie? Aby móc to oce­nić koniecz­ne jest stwo­rze­nie mode­lu, któ­ry poka­że jaką nową war­tość wno­si do fir­my ta tech­no­lo­gia i jakim kosztem.

Celem tego arty­ku­łu nie jest opi­sa­nie nowej meto­dy oce­ny ren­tow­no­ści inwe­sty­cji. Celem arty­ku­łu jest wska­za­nie spo­so­bu pozy­ska­nia danych, któ­re pozwo­lą na sko­rzy­sta­nie ze zna­nych w świe­cie finan­sów metod oce­ny inwe­sty­cji. Podstawą do doko­na­nia wyce­ny jest zro­zu­mie­nie roli jaką odgry­wa­ją tech­no­lo­gie infor­ma­tycz­ne w firmach.


[1] ang. Information Technology, tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, nie mylić z infor­ma­ty­ką jako wie­dza inżynierską.

Pobierz kom­plet­ne opracowanie:

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.