Zasoby infor­ma­tycz­ne (opro­gra­mo­wa­nie, urzą­dze­nia do bac­ku­pu, sys­te­my łącz­no­ści i trans­mi­sji danych itp.) kupu­je się by sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści jakie dany zasób ofe­ru­je. Jednak nie zawsze są one wyko­rzy­sty­wa­ne w 100%. Zdarza się nie raz, że dany zasób jest wyko­rzy­sty­wa­ny np. tyl­ko w 10% ale został kupio­ny gdyż w tych nie­licz­nych przy­pad­kach jest niezbędny.

W efek­cie poja­wia się pro­blem zwro­tu z inwe­sty­cji czy po pro­stu sen­su zaku­pu. Niestety nie­któ­re roz­wią­za­nia wystę­pu­ją na ryn­ku w posta­ci ?nie mniej­szy niż? co nie raz wyni­ka z cech funk­cjo­nal­nych. Prosty przy­kład: nie­za­leż­nie od tego czy fir­ma sprze­da­je przez inter­net 100 pro­duk­tów mie­sięcz­nie czy 10.000 sztuk poziom bez­pie­czeń­stwa trans­ak­cji musi być na jed­na­ko­wym, akcep­to­wal­nym przez kupu­ją­ce­go pozio­mie. W efek­cie koniecz­na jest inwe­sty­cja w kosz­tow­ne roz­wią­za­nie gdzie mini­mal­ny koszt nie jest zwią­za­ny z licz­ba trans­ak­cji a tyl­ko z wyma­ga­nym pozio­mie jej bez­pie­czeń­stwa. Inny przy­kład: fir­ma ma sto­sun­ko­wo mało danych do zabez­pie­cze­nia ale musi robić ich kopie czę­sto i naj­le­piej by było to robio­ne bez wyłą­cza­nia sys­te­mu. W efek­cie zno­wu sta­je przez koniecz­no­ścią wybo­ru: dro­gi ale nie w peł­ni wyko­rzy­sta­ny sys­tem czy tez ryzy­ko utra­ty czę­ści danych.

Przykłady takie moż­na mno­żyć. Dlatego coraz wię­cej firm zaczy­na ofe­ro­wać swo­je pro­duk­ty na zasa­dach opłat za zużycie.

Przygotowuje opra­co­wa­nie na temat ofer­ty ?on demand? w Polsce. Proszę i wypeł­nie­nie tej pro­stej ankie­ty. Jeżeli mają Państwo swo­je uwa­gi i prze­my­śle­nia pro­szę sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści doda­nia komen­ta­rza przy wyni­kach ankie­ty lub na koń­cu tego krót­kie­go tekstu.

Opracowanie dosta­na Państwo jako pierw­si. Zapraszam do udzia­łu w ankie­cie i dyskusji.

Notatka: Artykuł w peł­nej wer­sji uka­zał się w nume­rze 36 TELEINFO z 01 Września 2003 .

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.