W cią­gu czte­rech naj­bliż­szych lat (2005 do 2008) pro­gno­za wzro­stu ryn­ku obsza­ru EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) IT to 7,3% w tym w Polsce 13% rocz­nie. Udział w pol­skim ryn­ku sys­te­mów EAS (Enterprise Application Suite): SAP-28,5%; Oracle-18,1%; IFS‑8,8%; QAD‑5,0%; BPSC‑3,6%; pozostali-36,0%. Sprzedaż ser­we­rów z sys­te­mem Linux wzro­sła o 50% liczo­na rok do roku. Najwięcej sprze­da­ją odpo­wied­nio: IBM, HP, SUN, DELL (źr. IDC, 2004).

Rozwój ryn­ku na pozio­mie tych 13% wyglą­da impo­nu­ją­co jed­nak nale­ży mieć świa­do­mość, że rynek dużych sys­te­mów jest w bli­ski nasy­ce­nia. Jestem skłon­ny twier­dzić, że opi­sa­ny wzrost doty­czy przede wszyst­kim sprze­da­ży roz­wią­zań do małych sła­bo lub wca­le nie zin­for­ma­ty­zo­wa­nych przed­się­biorstw. Bardzo duża licz­ba małych firm ozna­cza wie­le małych zaku­pów i to głów­nie PC-tów i drob­ne­go opro­gra­mo­wa­nia. Należy się więc spo­dzie­wać ?roz­gar­nię­cia? tego wzro­stu ryn­ku IT na wie­lu małych dostaw­ców (skle­py) oraz super­mar­ke­ty. Duże fir­my obsłu­gu­ją­ce seg­men­ty firm śred­nich i dużych odczu­ją raczej mały, moim zda­niem rzę­du kil­ku pro­cent wzrost ryn­ku w swo­ich gru­pach odbiorców.

Dlatego uwa­żam, że duże fir­my IT powin­ny pla­no­wać swo­je budże­ty z duża ostroż­no­ścią i nie powin­ny prze­no­sić bez­po­śred­nio tych 13% na pla­ny swo­ich przychodów.

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.