Centrast w likwidacji, co z elektronicznym podpisem?

W GW uka­za­ła się infor­ma­cja o likwi­da­cji spół­ki Centrast. Podpis elek­tro­nicz­ny ma dość dłu­gą już histo­rię, jest moim zda­niem dosko­na­łym przy­kła­dem tego jak nie nale­ży pod­cho­dzić do wdra­ża­nia nowych technologii.

(wię­cej…)

Czytaj dalejCentrast w likwidacji, co z elektronicznym podpisem?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania