Zaostrzona kon­ku­ren­cja i wyścig po naj­lep­szych pra­cow­ni­ków są postrze­ga­ne jako naj­istot­niej­sze poten­cjal­ne zagro­że­nia dla firm tech­no­lo­gicz­nych ? wyni­ka z bada­nia PricewaterhouseCoopers.

Pierwsze bada­nie z pro­wa­dzo­nej przez PwC serii Technology Executive Connections” wska­zu­je, że ela­stycz­ne stra­te­gie, mode­le biz­ne­so­we i kul­tu­ry orga­ni­za­cyj­ne sta­no­wią klucz do zarzą­dza­nia zmie­nia­ją­cą się dyna­mi­ką bran­ży tech­no­lo­gicz­nej.

Menadżerowie firm tech­no­lo­gicz­nych z całe­go świa­ta twier­dzą, że inten­syw­na kon­ku­ren­cja ze stro­ny zarów­no ist­nie­ją­cych przed­się­biorstw, jak i nowo powsta­ją­cych pod­mio­tów, a tak­że ostra wal­ka o uta­len­to­wa­nych pra­cow­ni­ków to naj­waż­niej­sze wyzwa­nia, jakie sto­ją przed ich fir­ma­mi ? wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez PricewaterhouseCoopers. I choć tem­po zmian w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej nie­co osła­bło, mena­dże­ro­wie mówią, że ich stra­te­gie, mode­le biz­ne­so­we i kul­tu­ra orga­ni­za­cyj­na muszą być ela­stycz­ne, aby fir­my mogły spro­stać kon­ku­ren­cji i osią­gać zyski.

Menadżerowie ds. tech­no­lo­gii uwa­ża­ją rów­nież, że kon­wer­gen­cja usług cyfro­wych i eks­pan­sja gospo­dar­cza w Chinach, Indiach i Europie będą mia­ły naj­więk­szy wpływ na ich fir­my w cią­gu naj­bliż­szych 10 lat.

Badanie Gotowość na zmia­ny w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej” to pierw­sza część cyklu badań, zaty­tu­ło­wa­nych Technology Executive Connections”. Pierwsze bada­nie obej­mo­wa­ło ankie­tę wśród 126 mena­dże­rów ds. tech­no­lo­gii w 34 kra­jach. Najważniejsze wyni­ki ankiety:

  • Chcąc sko­rzy­stać z zacho­dzą­cych zmian, fir­my tech­no­lo­gicz­ne muszą zarzą­dzać zmie­nia­ją­cy­mi się zagro­że­nia­mi poprzez ela­stycz­ne stra­te­gie, mode­le biz­ne­so­we i kul­tu­rę organizacyjną.
  • Zawrotne tem­po zmian w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej noto­wa­ne w latach 90. nie­co spa­dło. Więcej mena­dże­rów jest teraz prze­ko­na­nych, że ich fir­my są w sta­nie nadą­żać za zmia­na­mi, ewo­lu­ować w zależ­no­ści od potrzeb i dobrze prosperować.
  • Tworzenie zależ­no­ści part­ner­skich i alian­sów firm tech­no­lo­gicz­nych jest klu­czo­wym spo­so­bem na uzy­ska­nie dostę­pu do nowych tech­no­lo­gii i koncepcji.
  • Koncentracja na potrze­bach klien­tów pozo­sta­je domi­nu­ją­cym źró­dłem zmian w fir­mach technologicznych.

Wyniki bada­nia PwC poka­zu­ją, że kon­ku­ren­cja ze stro­ny dużych firm, wska­zy­wa­na przez 48% ankie­to­wa­nych, to naj­po­waż­niej­sze poten­cjal­ne zagro­że­nie, z jakim muszą się upo­rać. Na kolej­nych miej­scach zna­la­zły się takie kwe­stie jak: pozy­ski­wa­nie pra­cow­ni­ków oraz zdo­by­wa­nie wie­dzy i doświad­cze­nia (42%), a tak­że poja­wia­nie się nowych kon­ku­ren­tów (31%).

Branża tech­no­lo­gicz­na przy­sto­so­wa­ła się do zmian praw­do­po­dob­nie lepiej niż jaka­kol­wiek inna. Jednakże nasza ankie­ta poka­zu­je, że mena­dże­ro­wie wciąż napo­ty­ka­ją nowe wyzwa­nia: ste­ro­wa­nie kie­run­kiem zmian, któ­re sta­no­wią odpo­wiedź na potrze­by klien­tów; two­rze­nie alian­sów firm, któ­rym łatwiej pora­dzić sobie z coraz bar­dziej zło­żo­ny­mi pro­ble­ma­mi; a tak­że znaj­do­wa­nie naj­lep­szych ludzi, któ­rzy są w sta­nie pomóc fir­mom w reali­za­cji ich celów” – powie­dział Kenny Fraser, glo­bal­ny lider zespo­łu ds. opty­ma­li­za­cji wyni­ków w sek­to­rze technologii.

Ankieta poka­zu­je rów­nież, że mena­dże­ro­wie liczą, iż tem­po zmian w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej male­je. O ile 82% ankie­to­wa­nych opi­sa­ło zmia­ny z ostat­nich 10 lat jako zasad­ni­cze, to zale­d­wie 71% ocze­ku­je zmian tego same­go rodza­ju w cią­gu następ­nej deka­dy. Zapytani o czyn­ni­ki, któ­re będą mia­ły naj­więk­szy, pozy­tyw­ny wpływ na fir­my tech­no­lo­gicz­ne w cią­gu następ­nych 10 lat, ankie­to­wa­ni wymie­ni­li kon­wer­gen­cję usług cyfro­wych (75%) i roz­wój gospo­dar­czy Europy (64%), Chin (63%) oraz Indii (62%). Co zaska­ku­ją­ce, nega­tyw­ne zagad­nie­nia i tren­dy, takie jak glo­bal­ny ter­ro­ryzm, wzra­sta­ją­ce ceny ener­gii i cyber­ter­ro­ryzm, nie zaprzą­ta­ją szcze­gól­nie uwa­gi mena­dże­rów ds. technologii.

Wyniki ankie­ty wska­zu­ją rów­nież na duże zna­cze­nie bran­żo­wych poro­zu­mień o part­ner­stwie i alian­sów typu joint ven­tu­re. Menadżerowie uzna­li, że takie for­my współ­pra­cy firm w bran­ży są korzyst­ne, ponie­waż part­ne­rzy poma­ga­ją sobie nawza­jem w iden­ty­fi­ko­wa­niu nowych tech­no­lo­gii i poten­cjal­nych klien­tów. Nie muszą przy tym pono­sić np. kosz­tów inte­gra­cji, z któ­ry­mi wią­za­ły­by się fuzje lub prze­ję­cia innych pod­mio­tów, a tak­że kosz­tów badań i roz­wo­ju w przy­pad­ku samo­dziel­ne­go opra­co­wy­wa­nia nowych roz­wią­zań. Co cie­ka­we, 70% mena­dże­rów jest prze­ko­na­nych, że mali lub roz­po­czy­na­ją­cy dzia­łal­ność kon­ku­ren­ci w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej mają więk­sze szan­se niż duże uzna­ne fir­my na stwo­rze­nie prze­ło­mo­we­go pro­duk­tu lub mode­lu biznesowego.

Zapytani o to, któ­re tren­dy obser­wo­wa­ne w cią­gu następ­nej deka­dy będą za 100 lat uzna­ne za naj­istot­niej­sze, więk­szość mena­dże­rów wybra­ła: roz­wój Internetu, wzrost potę­gi Chin i wzmoc­nie­nie świa­do­mo­ści klien­tów wyni­ka­ją­cej z dostę­pu do informacji.

Seria Technology Executive Connections” zosta­ła przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z Economist Intelligence Unit i zosta­ła ukoń­czo­na w maju 2005 r. Niemal poło­wa firm uczest­ni­czą­cych w bada­niu mia­ła rocz­ne obro­ty powy­żej miliar­da dola­rów. Edycja Gotowość na zmia­ny w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej” to część pierw­sza z sze­ściu, któ­re zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w cią­gu naj­bliż­szych 18 mie­się­cy. Więcej infor­ma­cji o bada­niu moż­na zna­leźć pod adre­sem www​.pwc​.com/​t​e​c​h​c​o​n​n​ect .

Żródło: Praca i ofer­ty pra­cy – Pracuj​.pl

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.