Analitycy biz­ne­so­wi odgry­wa­ją coraz więk­szą rolę w reali­za­cji pro­jek­tów tech­no­lo­gicz­nych, wyni­ka z badań reali­zo­wa­nych przez Evans Data na zle­ce­nie fir­my Compuware oraz por­ta­lu Requirements Networking Group (RQNG).

Analityk biz­ne­so­wy jest jed­nym z naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nych spe­cja­li­stów infor­ma­tycz­nych” – powie­dział Paul Melde, wice­pre­zes ds. tech­no­lo­gii w Dice, ser­wi­sie rekru­ta­cyj­nym dla pra­cow­ni­ków dzia­łów infor­ma­tycz­nych. – Firmy zaczy­na­ją zda­wać sobie spra­wę, że inte­li­gent­na ana­li­za danych jest klu­czo­wą funk­cją wewnętrz­ną przed­się­bior­stwa, któ­ra odgry­wa nie­zmier­nie waż­ną rolę dla osią­gnię­cia celów biz­ne­so­wych i roz­wo­ju produktów”.

W bada­niu prze­ana­li­zo­wa­no codzien­ny wkład ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych w dzia­ła­nie przed­się­bior­stwa. Stwierdzono, że są oni doświad­czo­ny­mi pro­fe­sjo­na­li­sta­mi, któ­rzy muszą radzić sobie z róż­no­rod­ny­mi zada­nia­mi i prze­kła­dać pro­jek­ty infor­ma­tycz­ne na suk­ces fir­my. Badanie wyka­za­ło też, że z zawo­dem ana­li­ty­ka biz­ne­so­we­go wią­że się gwa­ran­cja zatrud­nie­nia, co jest szcze­gól­nie waż­ne w cza­sach out­so­ur­cin­gu na dużą skalę.

  • Zgodnie z wyni­ka­mi bada­nia Compuware-RQNG ana­li­ty­cy biz­ne­so­wi odgry­wa­ją w fir­mach coraz więk­szą rolę.
  • Przez ponad 75% swo­je­go cza­su pra­cy ana­li­ty­cy biz­ne­so­wi zaj­mu­ją się pro­jek­ta­mi na eta­pie roz­po­czę­cia lub jesz­cze wcze­śniej, co wska­zu­je na ich klu­czo­wy wpływ na stra­te­gicz­ne decy­zje technologiczne.
  • Analitycy biz­ne­so­wi to doświad­cze­ni pro­fe­sjo­na­li­ści, pra­cu­ją­cy na takim sta­no­wi­sku śred­nio 7 i wię­cej lat. 35% z nich ma ponad 10-let­nie doświad­cze­nie zawodowe.
  • Ponad poło­wa (50,3%) ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych zara­bia 75000 USD rocz­nie lub więcej.

Z dru­giej jed­nak strony:

  • Aż 68,9% ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych nie ma jasne­go obra­zu swo­jej dal­szej kariery.
  • Większości orga­ni­za­cji bra­ku­je ofi­cjal­ne­go pro­gra­mu szko­leń dla ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych, a pra­wie 60% ana­li­ty­ków stwier­dzi­ło, że wie­dzę zdo­by­wa­li głów­nie z prak­ty­ki, przez samo­dziel­ny roz­wój lub od kole­gów po fachu.
  • Analitycy biz­ne­so­wi muszą radzić sobie z wie­lo­ma róż­ny­mi zada­nia­mi, taki­mi jak defi­nio­wa­nie celów biz­ne­so­wych, pla­no­wa­nie oraz orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań i zadań doty­czą­cych wyma­gań, wydo­by­wa­nie i ana­li­zo­wa­nie wyma­gań oraz zarzą­dza­nie nimi, a tak­że komu­ni­ka­cja z róż­ny­mi part­ne­ra­mi. Mimo to tyl­ko 27,9% ankie­to­wa­nych ana­li­ty­ków stwier­dzi­ło, że ich pra­co­daw­cy zapew­ni­li im narzę­dzia umoż­li­wia­ją­ce zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści pracy.

Analitycy odgry­wa­ją wręcz stra­te­gicz­ną rolę w osią­gnię­ciu suk­ce­su przez całą fir­mę” – powie­dział John Andrews, pre­zes fir­my Evans Data. – Analityk biz­ne­so­wy jest postrze­ga­ny jako oso­bo­wość przy­wód­cza, któ­ra łączy biz­nes i zaso­by informatyczne.”

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pra­ca ana­li­ty­ka odgry­wa coraz waż­niej­szą rolę w poma­ga­niu dzia­łom infor­ma­tycz­nym w lep­szym dosto­so­wa­niu zaso­bów infor­ma­tycz­nych do celów biz­ne­so­wych” – mówi Mike Burba, dyrek­tor ds. mar­ke­tin­gu roz­wią­zań do zarzą­dza­nia opra­co­wy­wa­niem apli­ka­cji w fir­mie Compuware. – Compuware robi wszyst­ko, aby wspo­móc ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych w sku­tecz­niej­szej iden­ty­fi­ka­cji wyma­gań i efek­tyw­niej­szej współ­pra­cy z partnerami”.

Kompletne wyni­ki bada­nia Compuware-RQNG są dostęp­ne pod adre­sem 2007 – 01-08_EvansDataCorpCompuwareNovember2006Fi.

[[Portal Requirements Networking Group]] RQNG jest por­ta­lem inter­ne­to­wym poświę­co­nym zarzą­dza­niu wyma­ga­nia­mi infor­ma­tycz­ny­mi. Jest adre­so­wa­ny do ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych i sys­te­mo­wych, kie­row­ni­ków pro­jek­tu, osób testu­ją­cych i innych pra­cow­ni­ków zaj­mu­ją­cych się zbie­ra­niem wyma­gań i wyko­nu­ją­cych pokrew­ne zada­nia. Więcej infor­ma­cji moż­na uzy­skać pod adre­sem http://​www​.requ​ire​ment​sne​twork​.com.

Compuware
Compuware Corporation jest świa­to­wym lide­rem w dzie­dzi­nie opro­gra­mo­wa­nia i usług uła­twia­ją­cych zarzą­dza­nie przed­się­bior­stwem i zwięk­sza­ją­cych war­tość jego zaso­bów infor­ma­tycz­nych. Rozwiązania Compuware przy­spie­sza­ją pro­ces pro­gra­mo­wa­nia, pod­no­szą jakość i zwięk­sza­ją wydaj­ność apli­ka­cji o zna­cze­niu kry­tycz­nym dla dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa. Firma Compuware zosta­ła zało­żo­na w 1973 r. Obsługuje naj­więk­sze fir­my infor­ma­tycz­ne na świe­cie, w tym ponad 90% przed­się­biorstw z listy Fortune 100. Więcej infor­ma­cji o Compuware moż­na zna­leźć na stro­nie http://​www​.com​pu​wa​re​.com/.

Aby uzy­skać bliż­sze infor­ma­cje, pro­si­my o kontakt:

Julia Kozak
Fleishman-Hillard
tel. +48 22 434 24 91
kozakj@fleishman.com

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.