MSI Polska: Jaki jest sto­pień wyko­rzy­sta­nia narzę­dzi infor­ma­tycz­nych w sek­to­rze przemysłowym?

Jarosław Żeliński: Moim zda­niem sto­pień wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii wspie­ra­ją­cych prze­twa­rza­nie infor­ma­cji jest w sek­to­rze prze­my­sło­wym naj­więk­szy z uwa­gi na sto­pień kom­pli­ka­cji więk­szo­ści pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych. Trudno jest oce­nić o ile wię­cej bo chy­ba nikt takich badań nie pro­wa­dził. Moim zda­niem każ­dą fir­mę moż­na podzie­lić na podob­ne obsza­ry jed­nak ile by ich nie było tyl­ko fir­my pro­duk­cyj­ne będą mia­ły obszar pro­duk­cji. Firmy han­dlo­we, usłu­go­we, logi­stycz­ne nie­wąt­pli­wie mają skom­pli­ko­wa­ne pro­ce­sy biz­ne­so­we jed­nak nie odbie­ga­ją one w swej isto­cie zbyt­nio od tych w fir­mach pro­duk­cyj­nych. Systemy infor­ma­cyj­ne spe­cy­ficz­ne dla pro­duk­cji są nato­miast niszą na ryn­ku wła­śnie z uwa­gi na ogra­ni­czo­ny rynek na nie (tyl­ko fir­my pro­duk­cyj­ne) dla­te­go dodat­ko­wo są kosztowniejsze.

[MSI]: Czy war­tość inwe­sty­cji tego sek­to­ra w zakre­sie IT będzie się powiększać?

[JŻ]: Jestem prze­ko­na­ny, że war­tość inwe­sty­cji w sys­te­my wspo­ma­ga­ją­ce pro­ce­sy pro­duk­cji będą rosły. Kluczowym powo­dem jest nara­sta­ją­cy trend ryn­ko­wy, któ­rym jest pro­duk­cja krót­ko seryj­na nie raz na żąda­nie poje­dyn­czych zamó­wień. Narzuca to bar­dzo restryk­cyj­ne reżi­my dla pro­duk­cji, któ­rych głów­ny­mi wyma­ga­nia­mi są obni­ża­nie kosz­tów, skra­ca­nie cza­su pro­jek­to­wa­nia i wytwa­rza­nia oraz dostar­cza­nia pro­duk­tów. Kolejnym waż­nym pro­ce­sem jest wspar­cie odbior­cy po zre­ali­zo­wa­niu dosta­wy. Wszystko to wyma­ga obec­nie korek­ty lub nawet zmia­ny mode­li biz­ne­so­wych oraz narzu­ca wpro­wa­dza­nie auto­ma­ty­za­cji wszę­dzie tam gdzie tyl­ko to moż­li­we. W pro­duk­cji auto­ma­ty­za­cja prak­tycz­nie zawsze zwią­za­na jest z tech­no­lo­gia­mi infor­ma­tycz­ny­mi stąd postrze­gam w tym obsza­rze duży poten­cjał wzro­stu, moim zda­niem znacz­nie wyż­szy niż śred­nia w branży.

[MSI]: W jakim kie­run­ku roz­wi­ną się roz­wią­za­nia bran­żo­we-dedy­ko­wa­ne? Jak jest przy­szłość SOA, SaaS, out­so­ur­cin­gu w sek­to­rze przemysłowym?

[JŻ]: SOA, SaaS czy out­so­ur­cing to nie tech­no­lo­gie i nawet chy­ba nie archi­tek­tu­ry. Moim zda­niem to nowe mode­le biz­ne­so­we. Model biz­ne­so­wy tym się róż­ni od tech­no­lo­gii, że opi­su­je struk­tu­rę łań­cu­cha war­to­ści a nie cechy roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. SOA to wewnętrz­ny model biz­ne­so­wy jaki opi­su­je rela­cje pomię­dzy obsza­rem zarzą­dza­nia fir­mą a obsza­rem dostar­cza­ją­cym zaso­by IT, tu sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie naj­czę­ściej dostar­cza dział IT. Z per­spek­ty­wy biz­ne­so­wej czę­ści pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji tech­no­lo­gie IT sta­no­wią zaso­by świad­czą­ce kon­kret­ne i nazwa usłu­gi. Fakturowanie, księ­go­wa­nie, rapor­to­wa­nie to funk­cjo­nal­no­ści sys­te­mów, sys­te­my te zaś to zaso­by fir­my. SaaS to nic inne­go jak nowy model biz­ne­so­wy dostaw­ców tych tech­no­lo­gii. Stają się oni nie­ja­ko zewnętrz­nym dostaw­cą zaso­bów IT podob­nie jak wewnętrz­ny dział IT. Outsorcing to już powo­li pro­za życia więk­szo­ści firm, któ­re wyko­na­nie czyn­no­ści nie mają­cych klu­czo­we­go zna­cze­nia dla fir­my, na róż­nych zasa­dach zle­ca­ją zewnętrz­nym, wyspe­cja­li­zo­wa­nym wyko­naw­com. Wszystkie te mode­le to róż­ne odmia­ny łań­cu­cha war­to­ści, w któ­rym wszyst­kie wymie­nio­ne pod­mio­ty zaj­mu­ją róż­ną pozy­cję jed­nak są ze sobą powią­za­ne wła­śnie tym, że każ­da z tych firm na swo­im eta­pie wno­si war­tość do tego łań­cu­cha. Wykorzystana tu tech­no­lo­gia moim zda­niem ma dru­go- a nawet trze­cio­rzęd­ne zna­cze­nie. Rozwiązania dedy­ko­wa­ne wpa­so­wu­ją się dosko­na­le w ten model biz­ne­so­wy gdyż jed­nym z powo­dów czy­nią­cych z mode­li SOA, SaaS i out­so­ur­cin­gu waż­ne ele­men­ty stra­te­gii firm jest to, że znacz­nie obni­ża­ją ryzy­ko ich sto­so­wa­nia, sto­so­wa­nia rzad­kich i niszo­wych roz­wią­zań a taki­mi są wła­śnie roz­wią­za­nia bran­żo­we czy dedykowane.

Jarosław Żeliński, Analityk, IT​-Consulting​.pl

Notatka:

Wywiad uka­zał się w: MSI Polska, Raport MSI100: IT w sek­to­rze prze­my­sło­wym, Październik 2007: Dostawcy opro­gra­mo­wa­nia dla sek­to­ra prze­my­sło­we­go w Polsce, http://​www​.msi​pol​ska​.pl

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.