Często moż­na spo­tkać opi­sy wyma­gań w posta­ci tek­stu opi­su­ją­ce­go ?wyma­ga­nia funk­cjo­nal­ne? i ?jakieś inne? np. wydaj­no­ścio­we, sys­te­mo­we itp. Nie raz są to doku­men­ty opar­te na zale­ce­niach opi­sa­nych w doku­men­cie IEEE 830‑1998, któ­ry opi­su­je doku­men­to­wa­nie wyma­gań. Czy zale­ce­nia te są roz­wią­za­niem pro­ble­mu złych spe­cy­fi­ka­cji? Tylko troszkę.

Co znaj­dzie­my w tych zale­ce­niach? Otóż zapi­sa­no tam, że spe­cy­fi­ka­cja powin­na być:

 • Poprawna: nie może być np. nie­zgod­na z prawem
 • Jednoznaczna: o tym za moment
 • Kompletna: o tym za moment
 • Spójna: brak kon­flik­tów logicz­nych ale o tym tak­że za moment
 • Uporządkowana wg ważności/stabilności: np. meto­dą tria­ge czy­li każ­de wyma­ga­nie ma jeden z trzech atry­bu­tów ? musi być, powin­no być, mogło by być (inna wer­sja to waga wyma­ga­nia dla całe­go pro­jek­tu: duża śred­nia, mała)
 • Weryfikowalna: moż­na jed­no­znacz­nie stwier­dzić, że wyma­ga­nie zosta­ło zrealizowane
 • Modyfikowalna: to doty­czy struk­tu­ry doku­men­tu i narzę­dzia jakim powstał doku­ment wymagań
 • Umożliwiająca śle­dze­nie powią­zań: doty­czy struk­tu­ry doku­men­tu jak i jego for­ma­tu (doku­men­ta­cja html będzie lep­sza od doku­men­ta­cji tek­sto­wej do prze­glą­da­nia ale nie do druku).

A teraz ?ten moment?. Jednoznaczność, cóż to jest? Podczas pisa­nia spe­cy­fi­ka­cji wyma­gań za pomo­cą języ­ka natu­ral­ne­go, nigdy nie osią­gnie­my peł­nej jed­no­znacz­no­ści. Jedynie zapis wyma­gań za pomo­cą metod for­mal­nych pozwa­la w peł­ni unik­nąć wieloznaczności.

Dla sto­sun­ko­wo nie­du­żych pro­jek­tów poziom nie­jed­no­znacz­no­ści osią­ga­ny pod­czas pisa­nia wyma­gań języ­kiem natu­ral­nym jest wystar­cza­ją­cy. Jednak do ?poważ­niej­szych? zasto­so­wań (np. duże sys­te­my wspo­ma­ga­ją­ce zarzą­dza­nie np. CRM czy w szcze­gól­no­ści sys­te­my kry­tycz­ne) nale­ży spe­cy­fi­ko­wać wyma­ga­nia za pomo­cą metod for­mal­nych lub tak zwa­nych quasi-for­mal­nych. Metody for­mal­ne to mate­ma­tycz­ne zapi­sy, o któ­rych tu nie będzie­my pisać gdyż są rzad­ko sto­so­wa­ne z uwa­gi koszty.

Metody quasi-for­mal­ne to meto­dy zorien­to­wa­ne na mode­le. Modele moż­na prak­tycz­nie uznać za jed­no­znacz­ne choć obec­nie nie ma narzę­dzi to auto­ma­tycz­ne­go spraw­dza­nia ich jako­ści (są dla metod for­mal­nych). Poprawny model jed­nak wyko­na­ny jest za pomo­cą popraw­nej nota­cji a tu moż­na wery­fi­ko­wać auto­ma­tycz­nie jej gra­ma­ty­kę i słow­ni­ki (syn­tak­ty­kę i semantykę).

A jak odpo­wie­dzieć na pyta­nia: Czy wyma­ga­nia są kom­plet­ne (czy cze­goś nie pomi­nę­li­śmy)? Czy są logicz­nie spój­ne (może ich być kil­ka­dzie­siąt, kil­ka­set i wię­cej)? Czy wyma­ga­nia nie są redun­dant­ne (czy nie opi­su­ją tych samych zacho­wań róż­nym językiem)?

Na moment zmia­na dzie­dzi­ny. Wyobraźmy sobie, że mamy pro­jekt pole­ga­ją­cy na poma­lo­wa­niu ele­wa­cji domów w pew­nym mie­ście. Z ana­li­zy ren­tow­no­ści wyni­ka, że moż­li­we jest poma­lo­wa­nie tyl­ko domów mają­cych nie wię­cej niż czte­ry kon­dy­gna­cje. Potrzebny jest doku­ment z listą tych budyn­ków i ich adre­sów. Jaki doku­ment otrzy­ma­my jeże­li wyko­na­my go na bazie wywia­dów z pew­nym odset­kiem miesz­kań­ców tego mia­sta? A teraz dru­gie pyta­nie: czy doku­ment, któ­ry powsta­nie na pod­sta­wie mapy mia­sta z dany­mi o wszyst­kich budyn­kach będzie lepszy?

Dlatego moim zda­niem zale­ce­nie IEEE830-1998 jest bar­dzo dobrym spi­sem tre­ści doku­men­tu wyma­gań wraz z komen­ta­rza­mi ale abso­lut­nie nie opi­su­je jak taki, wyso­kiej jako­ści doku­ment stwo­rzyć (nie licząc spi­su tre­ści). Tu kła­nia się meto­dy­ka pozy­ski­wa­nia wyma­gań oraz spo­sób ich specyfikowania.

Pozyskiwanie wymagań

Podobnie jak w przy­pad­ku opi­sa­nej powy­żej listy budyn­ków kom­plet­ne i spój­ne wyma­ga­nia naj­ła­twiej zro­bić na bazie mode­lu orga­ni­za­cji, fir­my itp.. Zwracam uwa­gę, że plan mia­sta to nic inne­go jak jego model z per­spek­ty­wy topo­lo­gii. Należy więc naj­pierw wyko­nać model orga­ni­za­cji, a jest nim tu model pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Na tym mode­lu (podob­nie jak budyn­ki na pla­nie) zazna­cza­my czyn­no­ści zakwa­li­fi­ko­wa­ne do zakre­su pro­jek­tu. Czynności te sta­ną się przy­pad­ka­mi uży­cia opro­gra­mo­wa­nia. Każdy taki przy­pa­dek ma auto­ma­tycz­nie swój kon­tekst (miej­sce na mapie pro­ce­sów) i akto­ra (rola na napie pro­ce­sów), wystar­czy opi­sać jego sce­na­riusz i zbu­do­wać pro­to­typ ekra­nu lub doku­men­tu. Lista taka wyko­na­na na bazie mode­lu pro­ce­sów z zasa­dy jest spój­na i kompletna.

Paradoksalnie wyko­na­nie takie­go mode­lu jest tu naj­więk­szą trud­no­ścią. Dlaczego? Tworząc go nale­ży bez­względ­nie pano­wać na jego zło­żo­no­ścią, pano­wać nad subiek­ty­wi­zmem osób z któ­ry­mi pro­wa­dzi­my wywia­dy, rozu­mieć stra­te­gię mode­lo­wa­nej fir­my i jej model biz­ne­so­wy, wie­le innych. Identyfikacja pro­ce­sów sama w sobie jest trud­na, wyma­ga posia­da­nia metod ich iden­ty­fi­ka­cji i wery­fi­ka­cji popraw­no­ści samej ana­li­zy i mode­lu, to jed­nak temat na książ­kę a nie na taki artykuł.

Wymagania pozafunkcjonalne i interfejsy

Tu poja­wia się pierw­szy roz­dź­więk pomię­dzy meto­dy­ką, któ­rą np. ja sto­su­ję (nie ja jeden!) a zale­ce­nia­mi IEEE. Otóż takie cechy jak wydaj­ność, nie­za­wod­ność czy bez­pie­czeń­stwo w kate­go­riach meto­dy­ki, któ­rą sto­su­ję sta­no­wią ogra­ni­cze­nia nakła­da­ne na funk­cjo­nal­no­ści. Jeżeli np. chce­my powie­dzieć, że raport X musi się wyko­ny­wać w cza­sie nie dłuż­szym niż N sekund to jest to nic inne­go jak ogra­ni­cze­nie nało­żo­ne na przy­pa­dek uży­cia Tworzenie rapor­tu X czyż nie? Podobnie nie­za­wod­ność np. dostęp­ność czyn­no­ści zwią­za­nych z two­rze­niem rapor­tów finan­so­wych nie może zejść poni­żej 99,99% cza­su w ska­li roku. I tak dalej?

Interfejsy to tak­że nic inne­go jak przy­pad­ki uży­cia. Np. sys­tem musi udo­stęp­niać dane maga­zy­no­we w posta­ci XML dla każ­de­go upraw­nio­ne­go zewnętrz­ne­go sys­te­mu (jest nawet aktor: zewnętrz­ny sys­tem). Przypadkiem uży­cia jest tu przy­pa­dek żąda­nia tych danych przez zewnętrz­ny sys­tem. Przykłady moż­na mno­żyć. Dzięki takie­mu podej­ściu uni­ka­my np. wyma­gań w rodza­ju: sys­tem ma być dostęp­ny co naj­mniej 99,99% cza­su w ska­li roku bo tą meto­dą wszyst­kie funk­cjo­nal­no­ści, nawet mało istot­ne, zrów­nu­je­my w górę czy­li po pro­stu pod­no­si­my kosz­ty sys­te­mu wła­ści­wie bez uzasadnienia.

A gdzie przetwarzane dane?

Powyższe zale­ce­nia nie wyma­ga­ją wyspe­cy­fi­ko­wa­nia mode­lu danych, pod­sta­wo­wej infor­ma­cji. Oczekiwanie, że model danych zapro­jek­tu­ją dopie­ro pro­gra­mi­ści to ocze­ki­wa­nie od ludzi nie zna­ją­cych zama­wia­ją­ce­go, że opi­szą jego biznes.

Tyle na dzisiaj, ale na zakończenie.

Nie jest to kry­ty­ka zale­ceń IEEE830-1998 a zwró­ce­nie uwa­gi na to, że same one nie sta­no­wią lekar­stwa podob­nie jak sam tytuł i spis tre­ści powie­ści nie czy­ni jesz­cze z pisa­rza kan­dy­da­ta do nagro­dy Pen Clubu.

Co piszą inni?

Powołam się tu na zawar­tość książ­ki Iana Sommervill?a ?Inżynieria opro­gra­mo­wa­nia?. Wymagania dzie­li­my na:

 1. Funkcjonalne czy­li jakie usłu­gi ma ofe­ro­wać system
 2. Niefunkcjonalne to ogra­ni­cze­nia usług i funk­cji systemu
 3. Dziedzinowe, któ­re pocho­dzą z dzie­dzi­ny zasto­so­wa­nia systemu

?Standard IEEE nie jest ide­al­ny, zawie­ra jed­nak bar­dzo wie­le cen­nych rad, jak pisać wyma­ga­nia i uni­kać pro­ble­mów. Jest zbyt ogól­ny, aby sam mógł być stan­dar­dem fir­mo­wym? (Ian Sommerville ? Inżynieria opro­gra­mo­wa­nia, WNT Warszawa 2003).

Metodyka, którą stosuję

 1. Wymagania funk­cjo­nal­ne to przy­pad­ki uży­cia systemu 
  1. Przypadki uży­cia sys­te­mu to czyn­no­ści wyse­lek­cjo­no­wa­ne z mode­lu pro­ce­sów na bazie zakre­su projektu.
 2. Wymagania nie­funk­cjo­nal­ne to ogra­ni­cze­nia nakła­da­ne na poszcze­gól­ne przy­pad­ki uży­cia (mogą być gru­po­wa­ne np. mak­sy­mal­ny czas odpo­wie­dzi sys­te­mu nie może prze­kro­czyć 1 s. z wyjąt­kiem rapor­tów, gdzie mak­sy­mal­ny czas odpo­wie­dzi to 1 minuta)
 3. Wymagania dzie­dzi­no­we opi­sy­wa­ne są mode­lem dzie­dzi­ny sys­te­mu (dia­gram klas lub ERD)

c.d. kie­dyś nastąpi…

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.