Okres waka­cyj­ny (kie­dy to było …) zaowo­co­wał sto­sem zale­głej lite­ra­tu­ry.… Dziś przy­szła pora na zale­głe nume­ry Software Developer Journal. Czasopismo adre­so­wa­ne głów­nie do pro­gra­mi­stów i archi­tek­tów ale jako ana­li­tyk i ja tak­że znaj­du­je tam nie raz coś ciekawego.

Hurtownie Danych

Na ten temat napi­sa­no już wie­le, naj­gor­sze jed­nak jest to, że jeśli z tego co napi­sa­no odfil­tru­je­my pro­mo­cje tych roz­wią­zań i opi­sy domnie­ma­nych korzy­ści to zosta­je bar­dzo nie­wie­le. Jedno jest praw­dą: pro­jek­to­wa­nie baz danych jest bar­dzo trud­ne, hur­tow­ni danych jesz­cze trudniejsze.

Podobno ilość danych rośnie o 100% każ­de­go roku. Skąd to tem­po? Moim zda­niem nie cho­dzi o rosną­ce tem­po ich powsta­wa­nia a raczej o male­ją­ce ceny ich skła­do­wa­nia. Niestety przy­rost ilo­ści danych nie czy­ni nas mądrzej­szy­mi. Paradoksalnie rosną­ca licz­ba prze­cho­wy­wa­nych danych pogar­sza naszą sytu­ację. To tak jak z małym i dużym miesz­ka­niem: w małym miesz­ka­niu jest mało miej­sca, zasta­na­wia­my się nad prze­cho­wy­wa­niem każ­dym przed­mio­tu. Aż tu nagle powierzch­nia nasze­go lokum szyb­ko rośnie, efekt? Nasze miesz­ka­nie powo­li zamie­nia się w gra­ciar­nię. Jeżeli zna­le­zie­nie oku­la­rów w poje­dyn­czym poko­ju nie nastrę­cza wie­le tru­du (z regu­ły) to zna­le­zie­nie w kil­ku zagra­co­nych poko­jach może być nie lada wyzwaniem.

Typowa baza danych nasta­wio­na jest na prze­cho­wy­wa­nie danych mode­lu­ją­cych obiek­ty świa­ta rze­czy­wi­ste­go (dobrze zapro­jek­to­wa­na baza danych tak wyglą­da). Hurtownie danych nasta­wio­ne są na prze­cho­wy­wa­nie danych o fak­tach, zda­rze­niach istot­nych z punk­tu widze­nia biz­ne­so­we­go. Jest to zupeł­nie inny model danych. Można powie­dzieć, że jeże­li typo­wa baza danych obra­zu­je obiek­ty biz­ne­so­we to hur­tow­nia danych obra­zu­je model biz­ne­so­wy kon­kret­nej fir­my. Na tym pole­ga trud­ność, model danych moż­na w pew­nym sen­sie powie­lić korzy­sta­jąc np. z mode­li refe­ren­cyj­nych bran­żo­wych, mode­lu danych dla hur­tow­ni nie radze powielać.

O samym pro­jek­to­wa­niu i pie­lę­gna­cji hur­tow­ni danych moż­na wię­cej prze­czy­tać w kwiet­nio­wym (2008) nume­rze SDJ. W nume­rze tym pole­cam tak­że arty­kuł Mitologia Sztucznej inte­li­gen­cji, któ­re­go jed­nak nie będę tu streszczał..:) .

Numer majo­wy poza wie­lo­ma cie­ka­wy­mi arty­ku­ła­mi na tema­ty czy­sto pro­gra­mi­stycz­ne zawie­ra tak­że bar­dzo cie­ka­wy wywiad o roz­wo­ju mobil­ne­go opro­gra­mo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia z Panem Mirosławem Smykiem, Dyrektorem w fir­mie BL Stream , lide­ra roz­wią­zań mobilnych.

Bazy danych i obiektowe aplikacje

To trosz­kę wyż­sza szko­ła jaz­dy. Wspomnę jed­nak o tym gdyż nie raz zda­rza mi się obser­wo­wać ana­li­ty­ków wal­czą­cych z pro­ble­mem: baza danych rela­cyj­na i obiek­to­wy model sys­te­mu. Co praw­da coraz czę­ściej model dzie­dzi­ny sys­te­mu wyko­ny­wa­ny jest w posta­ci dia­gra­mu klas (meto­da ana­li­zy obiek­to­wej) to jed­nak na ryn­ku nadal domi­nu­ją bazy danych rela­cyj­ne. Hibernate to, mają­ca wie­le imple­men­ta­cji, meto­dy­ka imple­men­ta­cji metod dostę­pu do danych w rela­cyj­nej bazie z pozio­mu obiek­to­we­go mode­lu. Każdemu kto sty­ka się z pro­ble­ma­mi tego rodza­ju pole­cam pozna­nie czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ne­go wzor­ca pro­jek­to­we­go DAO (Data Access Object) oraz DTO (Data Transfer Object). Mapowanie kla­sa – tabli­ca (obiekt – rekord) nie zawsze jed­nak jest opty­mal­nym mode­lem. Często może się oka­zać, że nale­ży model rela­cyj­ny obsłu­żyć w pozio­mu obiek­to­we­go mode­lu dzie­dzi­ny, tu sto­su­je się tak­że inne wzor­ce, obsłu­gu­ją­ce mię­dzy inny­mi dzie­dzi­cze­nie. Więcej w arty­ku­le Hibernate, numer czerw­co­wy SDJ 2008.

Procesy biznesowe według Microsoft

Windows Workflow Fundation (WWF) to biblio­te­ka i jej spe­cy­fi­ka­cja opi­su­ją­ca spo­sób defi­nio­wa­nia i imple­men­ta­cji opi­su pro­ce­sów prze­pły­wu pra­cy. System ten jest zorien­to­wa­ny na komu­ni­ka­ty, moż­na go użyć dla SharePoint, InfoPath, BizTalk a tak­że inte­gro­wać z opro­gra­mo­wa­niem innych pro­du­cen­tów. Więcej w SDj Extra Nr 30.

UML – kolejna odsłona

Modelować moż­na pla­no­wa­ne do wyko­na­nia opro­gra­mo­wa­nie ale mode­lo­wać moż­na pro­gram instniejacy.W tym przy­pad­ku mamy jego dokumentację.Artykuł w nume­rze SDJ lip­co­wym 2008 opi­su­je jak użyć sys­te­mu CASE i nota­cji UML do doku­men­to­wa­nia ist­nie­ją­ce­go opro­gra­mo­wa­nia w celu zro­zu­me­inia jego dzia­ła­nia co tak­że gorą­co pole­cam (doku­emn­to­wa­nie ;)). Kolejna lek­cja” w nume­rze paź­dzier­ni­kwoym SDJ 2008.

Bazy danych

Model danych to klu­czo­wy ele­ment opro­gra­mo­wa­nia, biz­ne­so­we­go w szcze­gól­no­ści. Dlateg owa­zne jest pro­jek­to­wa­nie bazy danych juz na eta­pie ana­li­zy wyma­gań (mało kto tak robi ale pole­cam). Elementy opty­ma­li­za­cji, nor­ma­li­za­cji, opi­su trans­ak­cji opi­sa­no w cie­ka­wy i przy­stęp­ny spo­sób w nume­rze wrze­śnio­wym SDJ 2008.

CASE ze stajni IBM

IBM Rational to jeden z lide­rów na ryn­ku sys­te­mów kla­sy CASE. Pakiet IBM Rational Data Architect to narzę­dzie do two­rze­nia skom­pli­ko­wa­nych mode­li danych. Modelowanie danych dla dużych sys­te­mów to pra­ca trud­na z per­spek­ty­wy ana­li­zy ale tak­że żmud­na z per­spek­ty­wy nakła­du pra­cy na opra­co­wa­nie mode­li. Jak sobie tę pra­ce uła­twić poka­zu­ej arty­kuł w listo­pa­do­wym SDJ z 2008.

… wybra­ne arty­ku­ły w całości …

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.