Zaczęły się poja­wiać kolej­ne cie­ka­wost­ki uzu­peł­nia­ją­ce dotych­cza­so­we tren­dy” w archi­tek­tu­rze sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. Są to mię­dzy inny­mi: CEP ? Complex Event pro­ces­sing EDA ? Event Driven Architecture SOA ? Service Oriented Architecture.
Wypisano je od naj­młod­sze­go ter­mi­nu. Oogólnie idea SOA na bazie tak zwa­nych webser­wi­sów i usług wyszu­ki­waw­czych (ESB, UDDI itp.) ule­ga dewa­lu­acji, tech­no­lo­gia ta jest kosz­tow­na i trud­na do oce­ny ren­tow­no­ści i nie zna­la­zła na ryn­ku maso­we­go odze­wu. Z SOA pozo­sta­je tyl­ko wzo­rzec projektowy.

Pojawiły się nowe ter­mi­ny: EDA i jesz­cze cie­pły CEP. Pierwszy to archi­tek­tu­ra zorien­to­wa­na na obsłu­gę zda­rzeń biz­ne­so­wych dru­gi ozna­cza kom­plek­so­we podej­ście do obsłu­gi całej orga­ni­za­cji w kon­tek­ście zdarzeniowym.

Osobiście uwa­żam, że praw­da leży gdzieś pośrod­ku: orga­ni­za­cje są zarzą­dza­ne zda­rze­nio­wo tam gdzie zmien­ność warun­ków jest duża zaś pro­ce­du­ral­nie tam gdzie mamy do czy­nie­nia z dużą powta­rzal­no­ścią czy wręcz ruty­ną. Do pierw­szych moż­na zali­czyć mię­dzy inny­mi obsłu­ge klien­tów czy kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne do tych dru­gich wewnątrz­ne pro­ce­sy admi­ni­stra­cji, rachun­ko­wość czy stan­dar­do­we pro­ce­du­ry logistyczne.

Wszystko to odbi­ja się na wyma­ga­niach na opro­gra­mo­wa­nie. Uważam, że wiel­kie i sztyw­ne molo­chy takie jak zin­te­gro­wa­ne sys­te­my ERPII zaj­mę niszę jaką są fir­my ukie­run­ko­wa­ne w 100% na pro­duk­cję czy obsłu­gę kana­łów dys­try­bu­cji. Na pierw­szej linii będą fir­my usłu­go­we, dla któ­rych wcze­śniej wymie­nio­ne fir­my będą pod­wy­ko­naw­ca­mi i źró­dła­mi zaopatrzenia.

Dlatego poja­wi­ły się wyma­ga­nia na zwin­ne roz­wią­za­nie, takie któ­re nie wią­żą firm i ich mode­li biz­ne­so­wych na lata. Planuje więk­szy arty­kuł na ten temat jak tyl­ko poja­wią się nowe opra­co­wa­nia ryn­ko­we obec­nie pra­cu­ję nad mode­la­mi tych rozwiązań.

c.d.n.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.