Model biz­ne­so­wy jest sku­tecz­nym narzę­dziem ana­li­zy sys­te­mo­wej zwią­za­nej z ryn­kiem i zarzą­dza­niem. Tekst opi­su­je model łań­cu­cha war­to­ści ryn­ko­wej oraz wyko­rzy­sta­nie go do two­rze­nia i ana­li­zy mode­li biz­ne­so­wych. Pokazano tak­że w jaki spo­sób opi­sa­ne zasa­dy tłu­ma­czą zna­ne zja­wi­ska na ryn­ku. Głównym celem opra­co­wa­nia jest pre­zen­ta­cja poglą­dów i metod pra­cy auto­ra na pro­ble­ma­ty­kę zwią­za­ną z ana­li­zą i doku­men­to­wa­niem mode­li biz­ne­so­wych na uży­tek pro­jek­tów zwią­za­nych z restruk­tu­ry­za­cją i wdra­ża­niem nowych tech­no­lo­gii i metod zarzą­dza­nia. Dokument ten sta­no­wi jeden z roz­dzia­łów pra­cy dok­tor­skiej auto­ra i obję­ty jest w cało­ści pra­wem autor­skim. Wszelkie pra­wa do tre­ści tego doku­men­tu są zastrzeżone.

To opra­co­wa­nie moż­na pobrać: A018 Modele Biznesowe

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Masz pytania to treści artykułu? Kliknij tu i umów się na krótkie konsultacje.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.