Jednym z klu­czo­wych ele­men­tów inwe­sty­cji w nowo­cze­sne tech­no­lo­gie jest two­rze­nie, utrzy­ma­nie a nawet powięk­sza­nie prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej. Podstawą do pro­jek­to­wa­nia tej prze­wa­gi jest stwo­rze­nie wła­sne­go mode­lu tej prze­wa­gi i zro­zu­mie­nie przy­czyn posia­da­nej prze­wa­gi oraz oto­cze­nia ryn­ko­we­go. Opisano tu model ana­li­tycz­ny pozwa­la­ją­cy na stwo­rze­nie opi­su prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej orga­ni­za­cji. Uważam, że wdro­że­nie jakiej­kol­wiek nowej tech­no­lo­gii w celu popra­wy kon­ku­ren­cyj­no­ści bez takiej ana­li­zy jest tyl­ko loso­wą pró­ba popra­wy sytu­acji fir­my, któ­ra przy nie tra­fio­nej inwe­sty­cji może nawet dopro­wa­dzić do ban­kruc­twa. Wszelkie pra­wa do tre­ści opra­co­wa­nia są zastrzeżone.

Pobierz kom­plet­ne opracowanie:

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.