SaaS wyma­ga ist­nie­nia podzia­łu dzie­dzi­ny sys­te­mu, bez tego nie da się uży­wać w mode­lu SaaS (zdal­nie) jed­ne­go pod­sys­te­mu a lokal­nie inne­go. Mało real­na jest sytu­acja gdy ktoś 100% opro­gra­mo­wa­nia wydzier­ża­wi … jaki wnio­sek: Zintegrowane sys­te­my ERPII odej­dą w nie­pa­mięć a w każ­dym razie nie­po­dziel­ne molo­chy na pew­no.… podzie­la los dinozaurów.

Swego cza­su (rok 2007) pisa­łem, że sys­te­my zin­te­gro­wa­ne odej­dą do lamu­sa. Dlaczego?

System zin­te­gro­wa­ny to tak­że jed­na wiel­ka zin­te­gro­wa­na baza danych i to jest klu­czo­wa przy­czy­na kło­po­tów z podzia­łem” dłu­giej listy funk­cjo­nal­no­ści na odręb­ne kawał­ki”.

Obecna prak­ty­ka poka­zu­je, że jed­nak kie­ru­nek kom­po­nen­to­wy jest słusz­ny. Komponenty to mię­dzy inny­mi: łatwa do wdro­że­nia archi­tek­tu­ra SOA, łatwe dzie­le­nie sys­te­mu na obsza­ry o dedy­ko­wa­nych kom­pe­ten­cjach (np. osob­no kadry i osob­no finan­se, osob­no sprze­daż, inne). Taki podział to tak zwa­ne dzie­dzi­no­we obsza­ry a te to nie raz wła­śnie osob­ne spe­cja­li­zo­wa­ne pod­sys­te­my oraz inter­fej­sy pozwa­la­ją­ce na ich współpracę.Przy takim podej­ściu moż­li­we sta­je się uży­wa­nie w mode­lu SaaS np. sys­te­mu CRM i lokal­nie księ­go­wo­ści gdyż ilość wymie­nia­nych danych jest rela­tyw­nie mała i nie sto­imy w obli­czu utra­try inte­gral­no­ści danych.

Aktualne donie­sie­nie: http://​biz​nes​.idg​.pl/​n​e​w​s​/​3​4​2​3​0​7​/​I​D​C​.​C​l​o​u​d​.​c​o​m​p​u​t​i​n​g​.​i​.​S​a​a​S​.​s​p​o​w​s​z​e​d​n​i​e​j​a​.​w​.​c​i​a​g​u​.​p​i​e​c​i​u​.​l​a​t​.​h​tml

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.