Wybór opro­gra­mo­wa­nia to trud­ne zaję­cie i nie raz kosz­tow­ne. Pojawiają się narzę­dzia i meto­dy, któ­re pozwa­la­ją spró­bo­wać doko­nać wybo­ru pro­ściej, prze­ko­nać się na ile nasza fir­ma jest podob­na” do innych. Możliwe, że stan­da­ry­za­cja pra­cy pozwo­li wdro­żyć roz­wią­za­nie przy­go­to­wa­ne dla mas”. Uważam, że jeśli mamy prze­słan­ki (np. bench­mar­king) do podej­rzeń, że jeste­śmy typo­wą fir­ma pro­duk­cyj­ną, funk­cjo­nu­je­my w typo­wym łań­cu­chu dys­try­bu­cji oraz nie jeste­śmy fir­mą obsłu­gu­ją­cą doce­lo­wych klien­tów (bo tu fak­tycz­nie trze­ba się czymś wyróż­nić) to moż­li­we, że stan­dar­do­wa insta­la­cja ma szan­se powo­dze­nia… i war­to zary­zy­ko­wać sko­rzy­sta­nie z narzę­dzi opi­sa­nych poniżej …

Rozwój w czasie kryzysu. Czy to możliwe?

Pomimo kry­zy­su gospo­dar­cze­go zauwa­ża się duże zain­te­re­so­wa­nie przed­się­biorstw inwe­sto­wa­niem w infor­ma­ty­za­cję. Według aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych badań i ana­liz ryn­ku fir­my, któ­re szcze­gól­nie dzi­siaj doko­nu­ją inwe­sty­cji w sys­te­my infor­ma­tycz­ne ? wyj­dą z kry­zy­su obron­ną ręką i zyska­ją w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­su. Wdrożenie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go w fir­mie, uła­twia m.in. dostęp do infor­ma­cji zarząd­czej ? nie­zbęd­nej do podej­mo­wa­nia decy­zji oraz pod­no­si efek­tyw­ność zarzą­dza­nia ? obni­ża kosz­ty dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej, a w kon­se­kwen­cji zwięk­sza zyski i przy­czy­nia się do roz­wo­ju firmy.

Jeśli zauwa­żo­no już w przed­się­bior­stwie potrze­bę i korzyść z użyt­ko­wa­nia sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go i pod­ję­to decy­zję o jego naby­ciu oraz wdro­że­niu, pozo­sta­je pyta­nie jak się do tego zabrać? Wybór sys­te­mu IT jest bar­dzo trud­nym zadaniem.Ta stra­te­gicz­na inwe­sty­cja zade­cy­du­je o dal­szym spo­so­bie funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­za­cji, zarów­no pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym, jak i finan­so­wym. Dlatego istot­nym jest usta­le­nie spo­so­bu i try­bu wybo­ru sys­te­mu. Zasadniczo mamy do wybo­ru dwie opcje, tzn. moż­na doko­nać tego samo­dziel­nie lub powie­rzyć to zada­nie zewnętrz­nej fir­mie doradczej.

W odpo­wie­dzi na wie­le zapy­tań od przed­się­biorstw i orga­ni­za­cji, któ­re potrze­bu­ją sys­te­mów infor­ma­tycz­nych a nie wie­dzą jak samo­dziel­nie doko­nać opty­mal­ne­go wybo­ru oraz w sytu­acji ogra­ni­czo­ne­go dostę­pu do tego typu wie­dzy i mate­ria­łów ‑eks­per­ci spe­cja­li­stycz­ne­go ser­wi­su bran­ży IT, decy​zje​-IT​.pl, któ­re­go zada­niem jest wspar­cie decy­den­tów w podej­mo­wa­niu decy­zji infor­ma­tycz­nych, opra­co­wa­li NIEZBĘDNIK DECYDENTA, czy­li goto­wy zestaw narzę­dzi i usług wspie­ra­ją­cych samo­dziel­ny wybór sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. NIEZBĘDNIK DECYDENTA to pro­dukt prze­zna­czo­ny dla decy­den­tów i osób odpo­wie­dzial­nych za samo­dziel­ny wybór sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go, skła­da­ją­cy się z meto­dy­ki postę­po­wa­nia, goto­wych sza­blo­nów doku­men­tów do wyko­rzy­sta­nia, usług towa­rzy­szą­cych, tj. doradz­twa oraz wspar­cia tele­fo­nicz­ne­go oraz bazy wie­dzy o sys­te­mach wspo­ma­ga­ją­cych zarzą­dza­nie. Został opra­co­wa­ny na bazie wie­lo­let­nich doświad­czeń kon­sul­tan­tów i dorad­ców biz­ne­so­wych oraz naj­lep­szych prak­tyk biz­ne­so­wych. NIEZBĘDNIK DECYDENTA to pierw­szy pro­dukt na ryn­ku, któ­ry tak kom­plek­so­wo i prak­tycz­nie wspie­ra przed­się­bior­stwa w samo­dziel­nym wybo­rze sys­te­mu IT.

Więcej na stro­nie: http://​decy​zje​-it​.pl/​a​n​a​l​i​z​y​-​i​-​r​a​p​o​r​t​y​/​n​i​e​z​b​e​d​n​i​k​-​d​e​c​y​d​e​n​t​a​.​h​tml

Informacje o decy​zje​-IT​.pl

Zadaniem spe­cja­li­stycz­ne­go ser­wi­su bran­ży IT – decy­zje-IT . pl – jest kom­plek­so­we wspie­ra­nie mene­dże­rów w wybo­rze sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych zarzą­dza­nie. Tworzy kom­plek­so­we cen­trum wie­dzy o roz­wią­za­niach informatycznych,zawierające m.in. arty­ku­ły, rapor­ty, opi­sy, pre­zen­ta­cje wdro­żeń, naj­now­sze infor­ma­cje bran­żo­we, szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­du­cen­tach oprogramowania,dystrybutorach, fir­mach kon­sul­tin­go­wych, uła­twia­ją­ce szyb­ko pozy­skać nie­za­leż­ną wie­dzę nie­zbęd­ną do pod­ję­cia racjo­nal­nej decy­zji inwestycyjnej.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.