Dziwne projekty firmowych WWW

Na stro­nie ser­wi­su http://​www​.samo​rzad​.pap​.pl poja­wił się cie­ka­wy arty­kuł: Serwis jak labi­rynt. Nie licząc zamiesz­czo­nej listy powo­dów trud­no­ści w korzy­sta­niu z ser­wi­sów WWW Urzędów (prze­ba­da­no czte­ry z Małopolski) poja­wi­ły się przy­kła­dy typo­wych kło­po­tów: ?Dodatkowym pro­ble­mem jest sam opis tego ele­men­tu [ele­men­ty menu na stro­nie, przyp. red.] (?Katalog usług. Poradnik inte­re­san­ta.?). Nie jest to język, któ­rym posłu­gu­ją się użyt­kow­ni­cy. Szukając tej czę­ści ser­wi­su szu­ka­li raczej lin­ku ?załatw spra­wę w urzę­dzie?, ewen­tu­al­nie e‑urząd??. Jak podejść więc do two­rze­nia biz­ne­so­wej fir­mo­wej stro­ny WWW? Nie wie­rzyć w to, że stro­na WWW to por­tal Web 2.0, stro­na WWW dla fir­my czy urzę­du to po pro­stu kolej­na apli­ka­cja biz­ne­so­wa, któ­ra musi (prze­pra­szam, żyje­my w wol­nym kra­ju: powin­na) przy­nieść korzyści.

(wię­cej…)

Czytaj dalejDziwne projekty firmowych WWW

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania