Znowu bajki o modelowaniu

Automatyzacja procesów biznesowych to nawet nie jest zarządzanie zorientowane na procesy, to zaprzeczenie idei procesowego zarządzania, gdzie nadrzędnym celem jest ustanowienie jakości produktu procesu jako jego jedynego miernika, zaś właściciela procesu jako jedynej osoby odpowiedzialnej za tę jakość. Model (mapa) procesów to nie algorytm (co niektórzy usiłują forsować) ale scenariusze powstawania wartości dodanej z odzwierciedleniem odpowiedzialności za te wartości, wskazaniem jej twórców czyli wykonawców czynności w procesach. Czym więc jest ta ?mapa procesu biznesowego?? Jest to model tworzenia wartości przez organizacje a nie algorytm pracy ? algorytm zastępuje mózg, ma to sens w komputerze bo ten nie ma mózgu i tylko tam?

Czytaj dalejZnowu bajki o modelowaniu

Aspiryna na kryzys czyli czego pilnować w firmie i na co wydawać pieniądze w kryzysie

Kryzys zmusza do jeszcze bardziej wnikliwego myślenia i o strategiach rynkowych i o strategiach IT, bez których w sumie trudno sobie wyobrazić te pierwsze. Dwa lata temu pisałem o tym, że nadejdzie koniec systemów zintegrowanych w roli jednego uniwersalnego systemu w firmie: SOA: Czy to już nadchodzący koniec zintegrowanych ERP?

Czytaj dalejAspiryna na kryzys czyli czego pilnować w firmie i na co wydawać pieniądze w kryzysie

Wybór oprogramowania a kryzys…

Wybór opro­gra­mo­wa­nia to trud­ne zaję­cie i nie raz kosz­tow­ne. Pojawiają się narzę­dzia i meto­dy, któ­re pozwa­la­ją spró­bo­wać doko­nać wybo­ru pro­ściej, prze­ko­nać się na ile nasza fir­ma jest podob­na” do innych. Możliwe, że stan­da­ry­za­cja pra­cy pozwo­li wdro­żyć roz­wią­za­nie przy­go­to­wa­ne dla mas”. Uważam, że jeśli mamy prze­słan­ki (np. bench­mar­king) do podej­rzeń, że jeste­śmy typo­wą fir­ma pro­duk­cyj­ną, funk­cjo­nu­je­my w typo­wym łań­cu­chu dys­try­bu­cji oraz nie jeste­śmy fir­mą obsłu­gu­ją­cą doce­lo­wych klien­tów (bo tu fak­tycz­nie trze­ba się czymś wyróż­nić) to moż­li­we, że stan­dar­do­wa insta­la­cja ma szan­se powo­dze­nia… i war­to zary­zy­ko­wać sko­rzy­sta­nie z narzę­dzi opi­sa­nych poniżej …

(wię­cej…)

Czytaj dalejWybór oprogramowania a kryzys…

SaaS? Nigdy z ERPII

Obecna praktyka pokazuje, że jednak kierunek komponentowy jest słuszny. Komponenty to między innymi: łatwa do wdrożenia architektura SOA, łatwe dzielenie systemu na obszary o dedykowanych kompetencjach (np. osobno kadry i osobno finanse, osobno sprzedaż, inne). Taki podział to tak zwane dziedzinowe obszary a te to nie raz właśnie osobne specjalizowane podsystemy oraz interfejsy pozwalające na ich współpracę.Przy takim podejściu możliwe staje się używanie w modelu SaaS np. systemu CRM i lokalnie księgowości gdyż ilość wymienianych danych jest relatywnie mała i nie stoimy w obliczu utratry integralności danych.

Czytaj dalejSaaS? Nigdy z ERPII

Model tworzenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej

Jednym z kluczowych elementów inwestycji w nowoczesne technologie jest tworzenie, utrzymanie a nawet powiększanie przewagi konkurencyjnej. Podstawą do projektowania tej przewagi jest stworzenie własnego modelu tej przewagi i zrozumienie przyczyn posiadanej przewagi oraz otoczenia rynkowego. Opisano tu model analityczny pozwalający na stworzenie opisu przewagi konkurencyjnej organizacji. Uważam, że wdrożenie jakiejkolwiek nowej technologii w celu poprawy konkurencyjności bez takiej analizy jest tylko losową próba poprawy sytuacji firmy, która przy nie trafionej inwestycji może nawet doprowadzić do bankructwa. Wszelkie prawa do treści opracowania są zastrzeżone.

Czytaj dalejModel tworzenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej

Czy oprogramowanie XXXX jest dobre?

[Czytelnik] Mam do Pana zupełnie prywatnie pytanie. Jak Pana zdaniem wypada oprogramowanie XXXX w porównaniu z innymi, podobnymi rozwiązaniami tego typu na rynku? Chodzi mi zarówno o poziom cenowy jak i funkcjonalność i możliwości tego systemu? [J.Ż.] Nie wiem czy to Pana pocieszy czy zmartwi ale moja praktyka potwierdza jedno: najpierw cel potem narzędzie. Co ciekawe praktyka pokazuje, że nie licząc pewnych specyficznych dla środowiska cech niezmiennych systemu (są to jego ograniczenia), wdrożyć da się każde narzędzie.

Czytaj dalejCzy oprogramowanie XXXX jest dobre?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania