Czy fora interentowe szkodzą? A może forum prawdę Ci powie”…

Jakiś czas temu na pew­nym forum toczy­ła się dys­ku­sja na temat losów ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych. Dywagacje doty­czy­ły kie­dy ten zawód ule­gnie ?wypa­le­niu?, kie­dy rynek doj­rze­je do momen­tu gdy nie­za­leż­ne ana­li­zy biz­ne­so­we, w tym wyma­gań na opro­gra­mo­wa­nie, nie będą potrzeb­ne bo dostaw­cy mając moc doświad­czeń będą spraw­nie wdra­ża­li swo­je pro­duk­ty. Potrzebne będzie tak­że przy­po­mnie­nie sta­re­go (i nie­lu­bia­ne­go przez wie­lu) powie­dze­nia Arystotelesa: ?mówie­nie praw­dy ma tę przy­jem­ną cechę, że nie trze­ba pamię­tać komu co się powie­dzia­ło?. Wiele firm IT to zespo­ły świet­nych inży­nie­rów ale po co wma­wia­ją swo­im klien­tom, że są dobry­mi ana­li­ty­ka­mi poma­ga­ją­cy­mi w biz­ne­sie sko­ro nie raz to po pro­stu nie­praw­da. Wiele z firm IT nie­ste­ty ma kło­po­ty, inne kło­po­ty ale po kolei?

(wię­cej…)

Czytaj dalejCzy fora interentowe szkodzą? A może forum prawdę Ci powie”…

Specyfikacja wymagań a bezpieczeństwo

Gdybym miał coś zasugerować w kwestii opisanego na początku problemu z wyciekiem danych to wykonanie analizy obecnej funkcjonalności posiadanego oprogramowania, wskazanie wszystkich ryzykownych punktów i dopiero od tego momentu szukał rozwiązania, przy czym nie szukałbym winnego, (bo to będzie teraz trudno udowodnić i jak już wspomniano najpewniej popsuje atmosferę w firmie) a po prostu pozatykałbym jak najszybciej wszystkie dziury.

Czytaj dalejSpecyfikacja wymagań a bezpieczeństwo

Na forach czyli znowu modelowanie

Wąskim gardłem jest przejście z procesów na model dziedziny i przypadki użycia, które to tak na prawdę powinny być sprowadzone jeden do jednego do modułów (klas) wykonawczych np. widoku i kontrolera wzorca MVC (który bardzo lubię :)) a model dziedziny wchodzi jeden do jednego w Model w MVC.

Czytaj dalejNa forach czyli znowu modelowanie

Zarządzanie wiedzą

Tak więc moim zdaniem zarządzanie wiedzą to nie tylko jej gromadzenie i udostępnianie, ale przede wszystkim selekcja! Nasz mózg robi dokładnie to samo: zapomina o wszystkim co nie jest bezpośrednio używane do bieżącego życia i przeżycia. Na pewno nie jest to miejsce na streszczanie takich konferencji ale w jednej z prezentacji pojawiło się ważne stwierdzenie: retencja danych (gromadzenie ich, tu w kontekście wiedzy należy rozumieć: celowo, wybiórczo i w kontrolowany sposób). Jest to moim zdaniem druga najważniejsza cecha systemów zarządzania wiedzą (pierwszą była powiązana z tym pojęciem selekcja danych).

Czytaj dalejZarządzanie wiedzą

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania