Po co dokumentować – wnioski po dyskusji na forum

Dokumentacja stanowi także element zarządzania wiedzą. Gdy nie ma dokumentacji nowy człowiek w zespole zajmuje czas kolegów, którzy muszą mu "opowiedzieć" o projekcie, jak jest dokumentacja, czyta ją sam nie obniżając efektywność pracy kolegów. Tak więc dla jasności: nie neguję typowej dla SCRUM czy XP wersji postępowania, a tylko wskazuje na sytuacje gdy preferowane są inne. Co do Agile podsumuję moje podejście: PMI czy Prince2 to dla mnie raczej formalny spis treści "projektu" ale dla każdego rzeczywistego projektu sam dobieram te elementy tego spisu, które mi pomogą i tak pojmuję zwinność projektową.

Czytaj dalejPo co dokumentować – wnioski po dyskusji na forum

Cloud computing – czy aby na pewno nowinka…

Jeżeli miał bym coś polecić tym, którzy patrzą na cloud computing jak na potencjalne narzędzie uzyskania przewagi konkurencyjnej, to sugeruję po zanalizowaniu potrzeb i wyspecyfikowaniu wymagań, dokonanie oceny które wymagane funkcjonalności są biznesowo ryzykowne, ocenę na ile można je zdobyć na rynku w postaci usług innych aplikacji. W zasadzie jest to model SaaS (Software as a Service) ale tu mamy do czynienia z dedykowanymi usługami a nie kompletnym, zdalnie używanym oprogramowaniem.

Czytaj dalejCloud computing – czy aby na pewno nowinka…
metody dostepu do danych - notacja ArchiMate
Diagram metody dostępu do danych - przykład

Kto odpowiada za bezpieczeństwo danych?

Co wiec się robi? Łamiąc zasady "podpinamy" program analityczny bezpośrednio do danych (linia przerywana program analityczny Baza Danych). Na wszelki wypadek, żeby nie wieszał się, dajemy mu największe możliwe uprawnienia (dobrze gdy tylko do odczytu) i z głowy. Efekt? Po kilku latach w dużych firmach nikt nie wie kto i do czego ma dostęp.

Czytaj dalejKto odpowiada za bezpieczeństwo danych?

Po kryzysie firmy IT musiały przeformułować ofertę

time_to_marketPrzedstawiciel Microsoft pro­gno­zu­je, że nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem nadal będą cie­szyć się duża ela­stycz­ność oraz ska­lo­wal­ność roz­wią­zań, a tak­że roz­sze­rza­nie funk­cjo­nal­no­ści ist­nie­ją­cych bądź nowych wer­sji sys­te­mów IT. (żr. wnp​.pl Po kry­zy­sie fir­my IT musia­ły prze­for­mu­ło­wać ofer­tę. Wirtualny Nowy Przemysł – Informatyka. Informatyka dla prze­my­słu.)

Zaciekawiło mnie to, gdyż z obser­wa­cji moich wyni­ka, że Microsoft, w prze­ci­wień­stwie do wie­lu kon­ku­ren­tów, uznał fakt ryn­ko­wy: wdra­ża­ne sys­te­my ERP są mody­fi­ko­wa­ne i roz­sze­rza­ne. Daleki jestem od rekla­my tego kon­kret­ne­go roz­wią­za­nia ale jest to jakiś znak na ryn­ku :). W stra­te­gii jed­nak tej fir­my, zna­la­zło się doda­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści poprzez dopi­sy­wa­nie” dedy­ko­wa­nych modu­łów. Nie będę się w tym arty­ku­le wgłę­biał w szcze­gó­ły tego jak dodać nową funk­cjo­nal­no­ści do goto­we­go ERP, w każ­dym razie nale­ży to zba­dać (ana­li­za wyma­gań), zapro­jek­to­wać (opra­co­wa­nie kon­cep­cji i pro­of-of-con­cept) i wyko­nać (zle­cić do imple­men­ta­cji fir­mie wybra­nej np. w przetargu).

W jed­nym z poprzed­nich arty­ku­łów (prze­czy­taj) przy­to­czy­łem frag­men­ty roz­mo­wy z repre­zen­tan­tem dostaw­cy zna­ne­go sys­te­mu ERP. Teraz roz­mo­wa z odbior­cą na temat dedy­ko­wa­nych roz­wią­zań. Przypomnę, że roz­wią­za­nie dedy­ko­wa­ne to nie koniecz­nie nowy ERP napi­sa­ny od zera (tego się raczej nie robi), dedy­ko­wa­ne roz­wią­za­nie to nowy moduł repre­zen­tu­ją­cy dedy­ko­wa­ne potrze­by, napi­sa­ny by nie nisz­czyć” (nie kasto­mi­zo­wać”) goto­we­go opro­gra­mo­wa­nia ERP.

(wię­cej…)

Czytaj dalejPo kryzysie firmy IT musiały przeformułować ofertę

Reguły biznesowe ? czym są?

Wiele się mówi o regułach biznesowych jednak definicja tego pojęcia nie jest taka oczywista. Czym są te reguły? Po przejrzeniu Internetu i literatury uznałem swego czasu, że podejmę próbę stworzenia takiej definicji a raczej usystematyzowania tego co można przeczytać, bo faktycznie nowej definicji nie wymyśle i nie mam takich ambicji. Po drugie uporządkowania nazewnictwa w tej sferze wymaga formalizowanie modeli biznesowych: reguła biznesowa jako pojęcie musi, na użytek modeli, być dobrze zdefiniowana w tych modelach. Na początek warto przypomnieć czym jest model biznesowy: jest to opis tego w jaki sposób firma…

Czytaj dalejReguły biznesowe ? czym są?

System ERP z funkcjami portali społecznościowych

Jeżeli ktoś w ciągu dnia poświęca czas na kolegę z pracy swojej lub cudzej na np. Facebook'u, to raczej dlatego, że to jeden "rynek miasta" wspólny dla wszystkich. Ciekawostka: wiele firm podjęło próby wdrożenia wewnątrz-firmowego komunikatora. Skutki były z reguły negatywne (nie robiłem badań, z rozmów jednak wiem, że w żadnej znanej mi firmie się to nie udało). Tam, gdzie komunikator jest dopuszczalny jest nim nadal najczęściej GG, Tlen, Skype. Dlaczego? Moim zdaniem można po protu nadal mieć jeden login i hasło, mieć w jednym oknie kolegę z pracy i klienta... i koleżankę z podstawówki.

Czytaj dalejSystem ERP z funkcjami portali społecznościowych

ISO Silesia 2010

Państwa do udziału w jubileuszowej konferencji ISO Silesia 2010. * Jakość ? Efektywność - Bezpieczeństwo * www.ISO.Silesia.pl Katowice,.14 grudnia.2010 Sponsor Główny Konferencji: UDT-CERT telefon biura konferencji: (32) 733-42-78; infolinia: 0-888-425-079 Gościem specjalnym konferencji będzie Andrzej Jacek Blikle! Autor publikacji pn. ?Doktryna Jakości?, autor koncepcji zarządczych, autorytet ISO Tematyka konferencji: Czynnik efektywności w systemach zarządzania jakością. Jaki niewykorzystywany potencjał tkwi w systemach zarządzania jakością? ISO a informatyka. Czy doktryna jakości jest także doktryną efektywności...? Jak pogodzić jakość z efektywnością... i bezpieczeństwem! Zarządzanie Ryzykiem Zrównoważonego Rozwoju! Co daje oprogramowanie wspierające pracę pełnomocnika?…

Czytaj dalejISO Silesia 2010

Technokracja i wdrożenia systemów – modelowanie

Użytkownicy równań, wzorów, regułek i algorytmów mają inklinację do wyobrażania sobie także życia społecznego jako podlegającego koniecznym prawom, mechanizmom i technikom, co czyni ich ? zdaniem Marthy Nussbaum - niebezpiecznymi dla demokracji oraz pluralistycznego, otwartego społeczeństwa wolnych obywateli. "Kształcenie nastawione na technikę i biznes produkuje ludzi, którzy są konformistyczni, pokorni wobec władzy i nie myślą krytycznie o propagandzie, którą im podsuwają politycy. Nie potrafią też zrozumieć cierpienia i uczuć ludzi, którzy się od nich różnią".

Czytaj dalejTechnokracja i wdrożenia systemów – modelowanie

Winny ten co nie pilnuje czyli krok w stronę barbarzyństwa

Tak więc ?koledzy piraci?, jedyne co zyskujecie to powolna zmiana modeli biznesowych twórców polegająca na ograniczeniu zasięgu twórczości i podniesienia cen dostępu do niej. Czy o to chodzi piewcom dostępu do dóbr kultury, jak się sami nie raz nazywają? Zamiast mieć tanią ale legalną kopię dzieła sztuki na własnej ścianie, chcieliście mieć darmową. Będziecie mieli teraz tylko możliwość pooglądania w muzeum, płacić będziecie nie raz ? kupując kopię, ale za każdym razem by popatrzeć lub posłuchać wchodząc do muzeum lub na koncert. Na pewnym forum przeczytałem: ?społeczność zmusi twórców do ?.? i tu lista tego do czego społeczność piratów chce mnie zmusić. Ja odpowiem tak: żadna społeczność, a nawet dwie, nie zmusi mnie to utrwalenia jakiegokolwiek mojego, przedstawiającego jakąkolwiek wartość utworu, przed emeryturą, wtedy jednak pewnie będą już one bezwartościowe. A teraz możecie powiedzieć, że jestem aspołeczny ale niestety muszę coś jeść, uczyć się, utrzymać rodzinę i chce ukończyć doktorat.

Czytaj dalejWinny ten co nie pilnuje czyli krok w stronę barbarzyństwa

Coraz więcej open source w systemach ERP

Myślę, że podobne zjawisko zacznie mieć miejsce na rynku ERP. Taki np. WordPress wraz z setkami dostępnych modułów jest nie mniej złożonym oprogramowaniem niż największy na rynku ERP (tak sądzę) jednak znane mi ERP przegrywają z nim (i nie tylko) z kretesem w jednej konkurencji: otwartość na integrację i łatwość rozbudowy. Liczące się produkty na otwartych licencjach, to bardzo często, na bardzo wysokim poziomie napisane komponentowe oprogramowanie, bazujące na wzorcach projektowych, tworzone z myślą o stałym rozwoju funkcjonalności możliwym przez niezależne zespoły. Systemy ERP niejednokrotnie tworzone są dokładnie odwrotnie: tak zwanej "kastomizacji" nie jest w stanie dokonać nikt poza firmą wdrażającą. Jej cena jest raczej wynikiem monopolu niż rynkowej wartości tych prac.

Czytaj dalejCoraz więcej open source w systemach ERP

Modelowanie procesów biznesowych – dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje

Tak więc stosowanie formalnych notacji i zasad obniża ryzyko projektu. Nie wyeliminuje go, bo model i jego jakość zależy bardzo od jego twórcy (modelowanie to jednak sztuka a nie rzemiosło), jednak łamanie zasad lub stosowanie nieformalnych diagramów stanowi kluczowe ryzyko projektów na etapie analizy.

Czytaj dalejModelowanie procesów biznesowych – dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania