Procesy biz­ne­so­we to nie kolej­ny ter­min do opa­no­wa­nia, lecz codzien­ność każ­de­go przed­się­bior­stwa. Z naszym udzia­łem, bądź nie ? pro­ce­sy zacho­dzą. Tylko od podej­ścia kie­row­nic­twa zale­ży, czy będzie­my nad nimi pano­wać i spraw­nie zarzą­dzać, przy­czy­nia­jąc się do popra­wy funk­cjo­no­wa­nia fir­my. Czy nam się to podo­ba, czy nie, pro­ce­sy biz­ne­so­we to ele­ment naszej orga­ni­za­cji. Świadome i odpo­wie­dzial­ne podej­ście pozwo­li zarzą­dzać nimi mądrze.

Zapraszam na mój refe­rat: Modelowanie pro­ce­sów biz­ne­so­wych – dla­cze­go mają sens tyl­ko meto­dy for­mal­ne i uzna­ne nota­cje.

Więcej o konferencji: 

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.