W obec­nej eko­no­mii jed­ne fir­my prze­gry­wa­ją inne osią­ga­ją suk­ce­sy. Jeśli chcesz być jed­nym z tych, któ­rzy osią­ga­ją suk­ce­sy musisz umieć zaadre­so­wać każ­de swo­je dzia­ła­nie na ryn­ku. Jedną z pod­sta­wo­wych zasad stra­te­gii ryn­ko­wych jest wła­ści­wa seg­men­ta­cja ryn­ku. Podobno wie o tym każ­dy mene­dżer i nie­ste­ty pra­wie każ­da fir­ma pró­bu­je powięk­szać przy­cho­dy zanie­dbu­jąc te zasa­dę. Jak na ryn­ku adre­so­wać swo­je produkty?

Obecnie nie sta­no­wi żad­ne­go pro­ble­mu gro­ma­dze­nie infor­ma­cji, sztu­ką jest mieć infor­ma­cje wła­ści­we i we wła­ści­wej ilo­ści. Stale rosną moż­li­wo­ści sys­te­mów infor­ma­cyj­nych wspo­ma­ga­ją­cych zarzą­dza­nie, jed­nak łatwość doko­na­nia pew­nych rze­czy, miast uła­twiać – utrud­nia pra­ce. Jak wła­ści­wie okre­ślić swo­je wyma­ga­nia na tak skom­pli­ko­wa­ną rzecz jaką jest sys­tem informatyczny?

Najpierw klient, to on wyzna­cza cele Twojej dzia­łal­no­ści ale nie zapo­mi­naj, że lide­rzy to ci któ­rzy wybie­ra­ją klien­tów a nie ci któ­rzy są przez nich wybie­ra­ni (nie mylić z szu­ka­niem). Relacje z klien­ta­mi to dru­ga stro­na meda­lu, klu­czem jest ich pozy­ski­wa­nie. Co robić by to klient szu­kał nas a nie my klienta?

Zarządzanie pro­ce­sa­mi biz­ne­so­wy­mi to narzę­dzie, któ­re pozwa­la osią­gać powyż­sze cele a może nawet jako jedy­ne je umoż­li­wia. Analiza i opra­co­wa­nie mapy pro­ce­sów biz­ne­so­wych to tyl­ko wstęp, któ­ry dopie­ro pomo­że zro­zu­mieć to co dzie­je się w Twojej orga­ni­za­cji. Jak więc swo­je suk­ce­sy osią­ga­ją orga­ni­za­cje zarzą­dza­ne procesowo?

…„the­re is a big dif­fe­ren­ce betwe­en having a data ware­ho­use that is obvio­usly discon­nec­ted from the deci­sion making pro­cess and having a BI pro­gram that is inte­gra­ted into all aspects of the busi­ness and deci­sion making pro­cess.” (źr.

??Jest ogrom­na róż­ni­ca pomię­dzy posia­da­niem hur­tow­ni danych nie­zwią­za­nej z pro­ce­sem podej­mo­wa­nia decy­zji a posia­da­niem sys­te­mu wspo­ma­ga­nia decy­zji zin­te­gro­wa­ne­go z pro­ce­sa­mi zarządczymi??

Dwa lata temu w arty­ku­le na temat zarzą­dza­nia wie­dzą (wyszu­kaj na tych stro­nach) opi­sa­łem zależ­no­ści pomię­dzy tym czym sąda­ne a tym czym są infor­ma­cje… pole­cam

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.