Państwa do udzia­łu w jubi­le­uszo­wej kon­fe­ren­cji ISO Silesia 2010.

* Jakość ? Efektywność – Bezpieczeństwo *

www​.ISO​.Silesia​.pl Katowice,.14 grudnia.2010

Sponsor Główny Konferencji: UDT-CERT

tele­fon biu­ra kon­fe­ren­cji: (32) 733 – 42-78; info­li­nia: 0 – 888-425 – 079

Gościem spe­cjal­nym kon­fe­ren­cji będzie Andrzej Jacek Blikle! Autor publi­ka­cji pn. ?Doktryna Jakości?, autor kon­cep­cji zarząd­czych, auto­ry­tet ISO

Tematyka konferencji:

  • Czynnik efek­tyw­no­ści w sys­te­mach zarzą­dza­nia jakością.
  • Jaki nie­wy­ko­rzy­sty­wa­ny poten­cjał tkwi w sys­te­mach zarzą­dza­nia jakością?
  • ISO a informatyka.
  • Czy dok­try­na jako­ści jest tak­że dok­try­ną efektywności…?
  • Jak pogo­dzić jakość z efek­tyw­no­ścią… i bezpieczeństwem!
  • Zarządzanie Ryzykiem Zrównoważonego Rozwoju!
  • Co daje opro­gra­mo­wa­nie wspie­ra­ją­ce pra­cę pełnomocnika?
  • Zarządzanie jako­ścią wła­sne­go życia?

Ważne infor­ma­cje organizacyjne:

Czas i miej­sce kon­fe­ren­cji: 14 grud­nia 2010 (wto­rek), począ­tek godz. 9.00, Centrum Konferencyjne Jordana 18 (Wydz. Teologii UŚ), Katowice

Opłata kon­fe­ren­cyj­na – 50 zł + vat. Początkowym warun­kiem udzia­łu jest reje­stra­cja, któ­rej moż­na doko­nać poprzez witry­nę www​.ISO​.Silesia​.pl

Konferencja ISO Silesia po raz pią­ty! Świętuj z nami 5 rocz­ni­cę cyklu konferencyjnego!

… dla tych, któ­rzy chcą dosko­na­lić swo­je firmy.! .

Sponsorzy: Det Norske Veritas, SGS, Lean-soft

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.