technology[to roz­wią­za­nie] Ma umoż­li­wić fir­mom pra­cę zespo­ło­wą za pośred­nic­twem narzę­dzi spo­łecz­no­ścio­wych i uczy­nić apli­ka­cje biz­ne­so­we bar­dziej przy­stęp­ny­mi. Ponadto ma ona pozwo­lić przed­się­bior­stwom i użyt­kow­ni­kom kon­tro­lo­wać prze­pływ infor­ma­cji bez prze­ła­do­wa­nia danych, wpły­wa­jąc tym samym na wydaj­ność pra­cy. (źr. decy​zje​-it​.pl)

Zastanawiam się, na ile kopio­wa­nie nadal sta­no­wi wia­rę w spo­sób na suk­ces”. Dodanie do sys­te­mu ERP moż­li­wo­ści sys­te­mów spo­łecz­no­ścio­wych” cokol­wiek gwa­ran­tu­je, czy nawet czy­ni praw­do­po­dob­nym? Nie sądzę. Facebook’a nie da się sko­pio­wać podob­nie jak żad­ne­go inne­go pomy­słu (por­ta­lu), któ­ry zago­spo­da­ro­wał jakąś potrze­bę”. Nie będzie kolej­nej Naszej Klasy, kolej­ne­go Allegro, kolejnego .…

Jeżeli ktoś w cią­gu dnia poświę­ca czas na kole­gę z pra­cy swo­jej lub cudzej na np. Facebook’u, to raczej dla­te­go, że to jeden rynek mia­sta” wspól­ny dla wszyst­kich. Ciekawostka: wie­le firm pod­ję­ło pró­by wdro­że­nia wewnątrz-fir­mo­we­go komu­ni­ka­to­ra. Skutki były z regu­ły nega­tyw­ne (nie robi­łem badań, z roz­mów jed­nak wiem, że w żad­nej zna­nej mi fir­mie się to nie uda­ło). Tam, gdzie komu­ni­ka­tor jest dopusz­czal­ny jest nim nadal naj­czę­ściej GG, Tlen, Skype. Dlaczego? Moim zda­niem moż­na po pro­tu nadal mieć jeden login i hasło, mieć w jed­nym oknie kole­gę z pra­cy i klien­ta… i kole­żan­kę z podstawówki.

Zdaje sobie spra­wę z tego, że hasła w rodza­ju taki jak Facebook” są nośne ale taki jak” nie zna­czy taki sam” czy tak samo używany”…

Cenną cechą” sys­te­mu ERP jest moduł spo­łecz­no­ścio­wy”, zasta­na­wiam się jed­nak po co, sko­ro one – ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we- już są w sie­ci i spraw­nie dzia­ła­ją. Bezpieczeństwo? Czego? Informacje jaw­ne” cho­dzą jak chcą po fir­mach, te nie­jaw­ne na pew­no nie uży­ją web 2.0 i spo­łecz­no­ścio­wych – otwar­tych – funkcjonalności”.

Zamiast pró­bo­wać ofe­ro­wać nowe­go intra­ne­to­we­go” Facebooka lepiej, moim zda­niem, napi­sać inter­fejs do obecnego.…

96% spe­cja­li­stów IT nale­ży do jed­nej lub wie­lu grup spo­łecz­no­ścio­wych. Nie moż­na zatem zigno­ro­wać potrze­by anga­żo­wa­nia się, wywie­ra­nia wpły­wu i współ­pra­cy w nowym, spo­łecz­nym Internecie.

Ale czy to zna­czy, że prze­sią­dą się lub będą uży­wa­li kolej­ne­go, zamknię­te­go w jed­nej for­mie, lokal­ne­go klo­na? Nie sądzę.

dane: Enterprise 2.0 – System ERP Epicor z funk­cja­mi por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych typu Facebook.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 2 komentarzy

  1. axh

    W fir­mie w któ­rej do nie­daw­na pra­co­wa­łem wewnętrz­ny komu­ni­ka­tor był wyko­rzy­sty­wa­ny z pozy­tyw­nym skut­kiem. Zasada była pro­sta: Blokujemy GG przez co więk­szość pra­cow­ni­ków (z wyjąt­kiem tych, któ­rym zale­ża­ło tak bar­dzo, by te blo­ka­dy obejść) nie tra­ci cza­su na roz­mo­wy ze swo­imi pry­wat­ny­mi zna­jo­my­mi, wewnętrz­ny komu­ni­ka­tor pozwa­la za to tra­cić czas na roz­mo­wy ze zna­jo­my­mi w fir­mie… zna­czy, na swo­bod­ną wymia­nę infor­ma­cji zwią­za­nych z pracą 😉

    Ale spo­łecz­no­ścio­wy ERP to fak­tycz­nie dziw­ny pomysł… nie wró­żę suk­ce­su por­ta­lo­wi nasza​-pra​ca​.pl 😉

    1. Jarek Żeliński

      Jest to nie­wąt­pli­wie sku­tecz­na meto­da wdro­że­nia ale chy­ba nie zawsze moż­li­wa. Co zro­bić w fir­mach, w któ­rych GG jest uży­wa­ne tak­że do kon­tak­tów z klientami?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.