metody dostepu do danych - notacja ArchiMate
Diagram metody dostępu do danych - przykład

Kto odpowiada za bezpieczeństwo danych?

Co wiec się robi? Łamiąc zasady "podpinamy" program analityczny bezpośrednio do danych (linia przerywana program analityczny Baza Danych). Na wszelki wypadek, żeby nie wieszał się, dajemy mu największe możliwe uprawnienia (dobrze gdy tylko do odczytu) i z głowy. Efekt? Po kilku latach w dużych firmach nikt nie wie kto i do czego ma dostęp.

Czytaj dalejKto odpowiada za bezpieczeństwo danych?

Po kryzysie firmy IT musiały przeformułować ofertę

time_to_marketPrzedstawiciel Microsoft pro­gno­zu­je, że nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem nadal będą cie­szyć się duża ela­stycz­ność oraz ska­lo­wal­ność roz­wią­zań, a tak­że roz­sze­rza­nie funk­cjo­nal­no­ści ist­nie­ją­cych bądź nowych wer­sji sys­te­mów IT. (żr. wnp​.pl Po kry­zy­sie fir­my IT musia­ły prze­for­mu­ło­wać ofer­tę. Wirtualny Nowy Przemysł – Informatyka. Informatyka dla prze­my­słu.)

Zaciekawiło mnie to, gdyż z obser­wa­cji moich wyni­ka, że Microsoft, w prze­ci­wień­stwie do wie­lu kon­ku­ren­tów, uznał fakt ryn­ko­wy: wdra­ża­ne sys­te­my ERP są mody­fi­ko­wa­ne i roz­sze­rza­ne. Daleki jestem od rekla­my tego kon­kret­ne­go roz­wią­za­nia ale jest to jakiś znak na ryn­ku :). W stra­te­gii jed­nak tej fir­my, zna­la­zło się doda­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści poprzez dopi­sy­wa­nie” dedy­ko­wa­nych modu­łów. Nie będę się w tym arty­ku­le wgłę­biał w szcze­gó­ły tego jak dodać nową funk­cjo­nal­no­ści do goto­we­go ERP, w każ­dym razie nale­ży to zba­dać (ana­li­za wyma­gań), zapro­jek­to­wać (opra­co­wa­nie kon­cep­cji i pro­of-of-con­cept) i wyko­nać (zle­cić do imple­men­ta­cji fir­mie wybra­nej np. w przetargu).

W jed­nym z poprzed­nich arty­ku­łów (prze­czy­taj) przy­to­czy­łem frag­men­ty roz­mo­wy z repre­zen­tan­tem dostaw­cy zna­ne­go sys­te­mu ERP. Teraz roz­mo­wa z odbior­cą na temat dedy­ko­wa­nych roz­wią­zań. Przypomnę, że roz­wią­za­nie dedy­ko­wa­ne to nie koniecz­nie nowy ERP napi­sa­ny od zera (tego się raczej nie robi), dedy­ko­wa­ne roz­wią­za­nie to nowy moduł repre­zen­tu­ją­cy dedy­ko­wa­ne potrze­by, napi­sa­ny by nie nisz­czyć” (nie kasto­mi­zo­wać”) goto­we­go opro­gra­mo­wa­nia ERP.

(wię­cej…)

Czytaj dalejPo kryzysie firmy IT musiały przeformułować ofertę

Reguły biznesowe ? czym są?

Wiele się mówi o regułach biznesowych jednak definicja tego pojęcia nie jest taka oczywista. Czym są te reguły? Po przejrzeniu Internetu i literatury uznałem swego czasu, że podejmę próbę stworzenia takiej definicji a raczej usystematyzowania tego co można przeczytać, bo faktycznie nowej definicji nie wymyśle i nie mam takich ambicji. Po drugie uporządkowania nazewnictwa w tej sferze wymaga formalizowanie modeli biznesowych: reguła biznesowa jako pojęcie musi, na użytek modeli, być dobrze zdefiniowana w tych modelach. Na początek warto przypomnieć czym jest model biznesowy: jest to opis tego w jaki sposób firma…

Czytaj dalejReguły biznesowe ? czym są?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania