Konferencja i reflek­sje po refe­ra­tach czy­li o czym mówio­no i jakie myśli mi się po tym nasu­nę­ły. Mówiono o sys­te­mach wspo­ma­ga­ją­cych zarzą­dza­nie fir­mą, obie­giem doku­men­tów czy prze­pły­wem pra­cy. Z wie­lu powo­dów, nie będę tu jed­nak pisał o kon­kret­nych pre­le­gen­tach czy mar­kach dostaw­ców, no chy­ba, ze fak­tycz­nie będzie to war­te pokazania ;).

Wdrożyć nowe rozwiązanie – nowe funkcjonalności

Bardzo mi się spodo­bał refe­rat 🙂 przed­sta­wi­cie­la sto­wa­rzy­sze­nia PEMI, klu­czo­wa teza: decy­zja o wybo­rze roz­wią­za­nia na bazie pre­zen­ta­cji sprze­daw­cy ale bez wcze­śniej­sze­go okre­śle­nia potrzeb jest poważ­nym błę­dem pro­jek­to­wym. Podoba mi sie to podwójnie:

  1. bo ja tak­że tak uważam
  2. bo są inni, poza mną, któ­rzy też tak uwa­ża­ją (nie jestem z Marsa)

Kolejna pre­zen­ta­cja, nie­ste­ty stek tru­izmów i oczy­wi­sto­ści, zrzu­cam to na karb rekla­mo­we­go celu pre­le­gen­ta. W zasa­dzie nie wiem dla­cze­go pre­le­gent opo­wia­dał o o sys­te­mie [[ERP]] i rze­czach (korzy­ściach), któ­re daje w zasa­dzie każ­dy zin­te­gro­wa­ny sys­tem… to takie narze­ka­nie na pre­zen­ta­cje wize­run­ko­we”.…

Bezpieczeństwo

Tylko 7% wła­mań to hac­ker­skie wła­ma­nia z sie­ci! Pozostałe to przy­pad­ki wynie­sie­nia danych” od środ­ka. W zasa­dzie wiru­sy zosta­ły wyeli­mi­no­wa­ne, sku­tecz­ność pro­gra­mów anty­wi­ru­so­wych jest na tyle duża, że ta dro­ga sta­je się nie­opła­cal­na. Podstawową meto­dą wła­mań” sta­ją się socjo­tech­nicz­ne meto­dy np. fishing. Co cie­ka­we plat­for­ma Mac jest na trze­cim miej­scy infe­ko­wa­nych ;). Cytat dnia: Amatorzy hac­ku­ja sys­te­my, pro­fe­sjo­na­li­ści hac­ku­ją ludzi”. Do poogla­da­nia: http://​nie​bez​piecz​nik​.pl/

Znowu sys­te­mo­we podej­ście, teza: sys­tem będzie wystar­cza­ją­co bez­piecz­ny jeśli hasło będzie miął min. 8 zna­ków i będzie zmie­nia­ne co 30 dni. Obserwowany prze­ze mnie efekt to kar­tecz­ki z hasła­mi pocho­wa­ne po szu­fla­dach i nie tyl­ko. Owszem moż­na powie­dzieć, że win­ny zanie­dba­nia będzie ten kto udo­stęp­nił hasło”, jed­nak czy to nie jest przy­pad­kiem tak, że ali­bi w posta­ci stwo­rzy­łem bar­dzo sku­tecz­ną regu­łę”, nie roz­wią­zu­je pro­ble­mu uciąż­li­wo­ści tej regu­ły i jej omi­ja­nia z tego powodu?

Zarządzanie

Na koniec wykład Profesora Zaskórskiego, któ­ry potwier­dził, że bez kin­dersz­tu­by kicha.Pojawiły się for­ma­li­zmy, sys­te­my, pro­ce­sy i twar­da zasa­da: albo coś potra­fi­my zde­fi­nio­wać (zmie­rzyć) albo nad tym nie panu­je­my, doty­czy to tak­że umie­jęt­no­ści nazwa­nia”. Np. czy moż­na osza­co­wać war­tość sys­te­mu? Można i to zawsze a meto­da jest pro­sta: ile by mnie kosz­to­wa­ło to, że nie będę miął tego sys­te­mu. Tu albo poja­wia się odpo­wiedź licz­bo­wa albo, przy bra­ku moż­li­wo­ści jej udzie­le­nia, nale­ży odpo­wie­dzieć: sys­tem jest mi niepotrzebny.

Inna cie­ka­wa praw­da. Swego na pew­nym forum dys­ku­syj­nym, wdro­że­nio­wiec pew­nej nie małej fir­my dostar­cza­ją­ce­go i wdra­ża­ją­cej opro­gra­mo­wa­nie, napi­sał: jeże­li wyma­ga­nia (treść ana­li­zy wyma­gań) nam się nie podo­ba to ja igno­ru­je­my i nawet nie infor­mu­je­my o tym zama­wia­ją­ce­go bo i tak nie spraw­dzi zgod­no­ści z pro­jek­tem.” Padłem na kola­na, jak słusz­nie prof. Zaskórski tu zauwa­ża: plan i pro­jekt to decy­zja, jeże­li ktoś pozwa­la by oso­ba z zewnątrz (dostaw­ca) bez­kar­nie zmie­niał decy­zje zarzą­du (treść umo­wy, któ­rą zawarł) to jak to nazwać?

I po konferencji 🙂

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma jeden komentarz

  1. Jarek Żeliński

    Prezentacje z kon­fe­ren­cji są dostęp­ne do pobra­nia na stro­nie w zakład­ce pre­lek­cje”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.