Ukazał się arty­kuł jak w tytu­le. Początkowo chcia­łem odnieść ambit­nie do każ­de­go punk­tu ale było by to przesadą.

Chmura zmie­ni się z prze­ro­śnię­tej teo­rii we wdro­żo­ną prak­ty­kę w głów­nym nur­cie biz­ne­so­wym. Prywatna, publicz­na czy hybry­do­wa, gdy zosta­nie zasto­so­wa­na do odpo­wied­nich zadań biz­ne­so­wych, zmie­ni zasa­dy gry w nie­któ­rych bran­żach.” Powiem tak: wiem o tym od począt­ku i nie ja jeden mam nadzie­ję. Chmury są, podob­nie jak pro­za, któ­ra wszy­scy pisze­my. To co wiesz­czę” to raczej uzmy­sło­wie­nie sobie, że roz­pro­szo­ne sys­te­my (roz­pro­szo­ne prze­twa­rza­nie) z kom­po­nen­tów na jed­nym ser­we­rze ewo­lu­ują do tych samych kom­po­nen­tów na wie­lu serwerach :).

Godne uwa­gi jest zas na pew­no to, że Branża mobil­na prze­su­wa się agre­syw­nie w stro­nę are­ny danych i apli­ka­cji. Firmy uży­wa­ją urzą­dzeń mobil­nych do wypo­sa­że­nia pra­cow­ni­ków, przy­spie­sze­nia podej­mo­wa­nia decy­zji i zwięk­sze­nia przy­cho­dów.” Nie trud­no zauwa­żyć, że coraz wię­cej stron WWW (tak­że ta, pole­cam na dro­gę do pra­cy adres https://​it​-con​sul​ting​.pl/​b​log :)), w tym por­ta­li jest dostęp­na w wer­sjach na tele­fo­ny, smart­fo­ny itp. W zasa­dzie testy przy­dat­no­ści moż­na uznać, za daw­no wyko­na­ne. Ekrany tele­fo­nów to obec­nie kolo­ro­we 320x240 pik­se­li mini­mum. W zasa­dzie taki ekran pozwa­la na obsłu­gę pod­sta­wo­wych for­ma­tek ekra­no­wych. To już się dzieje.

Naruszenia zasad bez­pie­czeń­stwa będą częst­sze niż kie­dy­kol­wiek ponie­waż dane wciąż są wypy­cha­ne poza mury firm.” To opi­sa­łem nie­daw­no – nie­ste­ty nie­au­to­ry­zo­wa­ne insta­la­cje tak zwa­nych drob­nych apli­ka­cji wspie­ra­ją­cych” sta­no­wi rosną­ca plagę.

To tyl­ko kil­ka uwag. Nie jest to rewo­lu­cja ale na pew­no war­to mieć świa­do­mość tych kil­ku fak­tów. Cały arty­kuł IDG: Dziesięć prze­po­wied­ni na przy­szły rok – idg​.pl Wiadomości.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.