Otrzymałem nie­daw­no wyni­ki badań Megapanel (PBI/Gemius). Wyniki opi­su­ją­ce w moich oczach masę” naszych inter­nau­tów. I co mamy? Moje subiek­tyw­ne komen­ta­rze o Internecie.

Oglądalność witryn i aplikacji

1 Grupa Google 16 477 633 92,42%
2 Grupa Onet​.pl 13 149 849 73,76%
3 Grupa nasza​-kla​sa​.pl 12 057 100 67,63%
4 Grupa Wirtualna Polska 11 901 100 66,75%
5 Grupa Allegro​.pl 11 439 092 64,16%
6 Grupa Gazeta​.pl 11 311 416 63,44%
7 Grupa Interia​.pl 11 086 564 62,18%
8 youtu​be​.com 10 746 946 60,28%
9 Grupa O2​.pl 10 050 791 56,37%
10 Grupa Wikipedia 8 789 745 49,30%
11 face​bo​ok​.com 8 074 148 45,29%
12 Grupa Mozilla 6 682 340 37,48%
13 Grupa GG Network 6 123 090 34,34%
14 Grupa Microsoft 4 842 564 27,16%
15 Grupa Polskapresse 4 737 295 26,57%
16 Grupa Axel Springer 4 716 121 26,45%
17 Grupa Infor 4 402 004 24,69%
18 Grupa Money​.pl 4 159 075 23,33%
19 Grupa Orange 4 112 191 23,06%
20 ado​be​.com 4 041 827 22,67%

Nic dziw­ne­go, że Google pierw­szy, więk­szość sesji inter­ne­to­wych zaczy­na się od szu­ka­nia tego co nas w danym momen­cie interesuje.

Wygląda na to, że Onet​.pl nadal jest głów­nym por­ta­lem informacyjnym.

Za to zaska­ku­je mnie trze­cia pozy­cja Naszej Klasy. Nie ukry­wam, że byłem więk­szym pesy­mi­stą w kwe­stii tej usłu­gi”. Gdybym miał się zasta­na­wiać dla­cze­go jest dru­ga po Onecie, zało­żył bym, że ma w sobie coś podob­ne­go do Onetu i Wirtualnej Polski (pozy­cja następ­na) czy­li: NK poszła w kie­run­ku plot­kar­skich serwisów.

Allegro: quasi mono­pol aukcyj­ny. Obecnie jest to porząd­ny por­tal – pasaż han­dlo­wy B2B, B2C,C2C i co tam jesz­cze napi­sze­my. Posiada obec­nie ok. 90% ryn­ku aukcji w Polsce. Biorąc pod uwa­gę fakt, że wie­le firm ma na Allegro swo­ich przed­sta­wi­cie­li” (sam nie raz kupu­je tak nowe książ­ki) oraz to, że każ­dy może prak­tycz­nie bez dodat­ko­wych nakła­dów otwo­rzyć sklep w sie­ci z obsłu­gą elek­tro­nicz­nych płatności.…

Gazeta – trud­no mi oce­nić na ile opi­nia o inte­lek­tu­al­no­ści” Gazety jest słusz­na ale to, że jest czę­sto sły­sza­na zda­je się to w pew­nym sen­sie potwierdzać… 😉

Nie pla­nu­ję mieć zda­nia o każ­dym 🙂 ale Facebook na 11. pozy­cji mówi mi, że nie jest tak źle z nami jak by się mogło wyda­wać, mimo, że zaglą­dam na Facebooka mam (na szczę­ście) cie­kaw­sze zaję­cia więc tak trzy­mać 🙂 (jak na razie nadal nie gram w FarmVille…:)))

(Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrze­sień 2010” )

Wyniki_Megapanel_PBI_Gemius_wrzesien

Zestawienie_kategorii_z_drzewka_tematyczno_funkcjonalnego

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Masz pytania to treści artykułu? Kliknij tu i umów się na krótkie konsultacje.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.