STS Fryderyk Chopin
STS Fryderyk Chopin (źr.WIKIpedia)

Jak poda­je Metro Facbook bez ostrze­że­nia usu­nął pro­fil oraz stro­nę dla fanów Żaglowiec [[STS Fryderyk Chopin]]. Przepadły zdję­cia, fil­my i doku­men­ta­cja rej­su”. Szybki rzut oka na Regulanim Facebooka: nie ma go w wer­sji pol­skiej mimo zlo­ka­li­zo­wa­nia ser­wi­su. Nie uwie­rzę, że po prze­tłu­ma­cze­niu hek­ta­rów menu i opi­sów bra­kło budże­tu na Regulam. Szukając dziu­ry w całym sądze, że jest to typo­we utrud­nia­nie dostę­pu do nie­go, zaś praw­ni­ków zapy­tam czy to w ogó­le legal­ne (choć fir­ma ma sie­dzi­bę poza naszym kra­jem wiec.… chy­ba mogą robić co chcą) ale wize­ru­nek.… tyle w kwe­stii same­go Facebooka.

Teraz pora wyżyć się na poszko­do­wa­nych”: czy ktoś oce­nił ryzy­ko trzy­ma­nia takich mate­ria­łów (zakła­dam waż­nych dla tych żegla­rzy) w ser­wi­sie, któ­re­go regu­la­min poza sta­ra­nia­mi nicze­go nie gwa­ran­tu­je (zresz­tą nie musi, w koń­cu to za dar­mo). Stracili chy­ba bar­dzo waż­ne dla nich zasoby.…

Tak więc zanim cokol­wiek potrak­tu­je­my out­so­ur­cin­giem, chmu­rą, dar­mo­wą usłu­gą itp. zasta­nów­my się co mamy do stra­ce­nia a nie tyl­ko ile zaosz­czę­dzi­li­śmy … i czy fak­tycz­nie zaosz­czę­dzi­li­śmy… Facebook to dar­mo­we narzę­dzie, pra­cu­je w chmu­rze i pozwa­la na zasa­dach bez­płat­ne­go out­so­ur­cin­gu (SaaS) budo­wać np. wła­sne strony.

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione. Masz pytania to treści artykułu, potrzebujesz pomocy? Kliknij tu!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.