mobileTemat wypły­wa okre­so­wo na gru­pach dys­ku­syj­nych, w tym przy­pad­ku był to por­tal GoldenLine​.pl. Najczęściej jak pada pyta­nie, lub ktoś zało­ży wątek z takim pyta­niem, autor jest zasy­py­wa­ny ofer­ta­mi, nie raz zupeł­nie bez sen­su. Pytający naj­czę­ściej opi­su­je co robi w fir­mie ale bar­dzo rzad­ko poda­je wię­cej infor­ma­cji np. wiel­kość fir­my (z regu­ły kil­ka lub kil­ka­na­ście osób) i bran­żę. Taki opis tonie w ofer­tach a to co potrzeb­ne by wybrać opro­gra­mo­wa­nie, w szcze­gól­no­ści CRM, się tam nie pojawia.

Pomyślałem, że opi­sze swo­je prze­my­śle­nia po wie­lu doświad­cze­niach z mniej­szy­mi fir­ma­mi. Tak więc kil­ka słów ode mnie o kry­te­riach wybo­ru opro­gra­mo­wa­nia goto­we­go w mniej­szych fir­mach, szcze­gól­nie CRM (bo rzad­ko jest tam inne):

- im mniej­sza fir­ma tym więk­szy odse­tek doku­men­tów i zda­rzeń to spra­wy powią­za­ne z finan­sa­mi i z klien­ta­mi (bo sto­sun­ko­wo mało jest innych spraw a każ­dy zaj­mu­je się klien­tem od A do Z, nawet windykacją),

- szcze­gól­nie w fir­mach eks­perc­kich waż­ne jest unie­za­le­znie­nie się od wła­sne­go note­bo­oka i wła­sne­go biu­ra więc apli­ka­cje dostęp­ne przez inter­net i z tele­fo­nu tym bar­dziej nabie­ra­ją znaczenia,

- im mniej­sza fir­ma tym bar­dziej praw­do­po­dob­ne, że nie ma tam żad­ne­go dyżur­ne­go” infor­ma­ty­ka dla­te­go wspar­cie dostaw­cy pro­gra­mu sta­je się kluczowe,

- apli­ka­cje inter­ne­to­we dzia­ła­ją 24 godz. na dobe bez naszej pomo­cy w sie­ci, z regu­ły mają wbu­do­wa­ny moduł auto­ma­tycz­nie wysy­ła­ją­cy moni­ty do klien­tów, nie­oce­nio­ne są szcze­gól­nie przy­po­mi­naj­ki małej windykacji” ;),

- koniecz­nie eks­port danych do popu­lar­nych w biu­rach rachun­ko­wych sys­te­mów księ­go­wych, gdyż więk­szośc małych firm z nich korzysta.

Daje powyż­sze pod roz­wa­gę: pro­ce­sy biz­ne­so­we w małych fir­mach są, ale są to głów­nie pro­ce­sy ad-hoc bazu­ją­ce na danych i bar­dzo dużych kom­pe­ten­cjach pra­cow­ni­ków, któ­re są tu znacz­nie ważniejsze…systemy CRM zbyt wymyśl­ne” ogra­ni­cza­ją pra­cę w małych fir­mach, dla­te­go wdra­ża­nie CRM” tu raczej pole­ga na zapro­jek­to­wa­niu dobre­go mode­lu danych a nie dzie­sią­tek funk­cjo­nal­no­ści, te ostat­nie są kon­se­kwen­cją tego jakie dane i jak trzy­ma­my”. Jeżeli są dane to czyn­ność” na nich wyko­na­my, jak nie ma pew­nych danych to żad­ne boga­te menu nie pomoże.

Dodam tak­że, że dobry sys­tem dzia­ła­ją­cy on-line 24x7 czy­li per­ma­nent­nie, nie­za­leż­nie od tego czy mój kom­pu­ter jest czy nie jest włą­czo­ny (to ogrom­na zale­ta apli­ka­cji w sie­ci), śle­dzi każ­de poczy­na­nie każ­de­go pra­cow­ni­ka. W małych fir­mach ogra­ni­cza­nie upraw­nień (poza nie­zbęd­ny­mi) pro­wa­dzi do pomi­ja­nia sys­te­mu CRM bo po pro­tu nie poma­ga a prze­szka­dza. Dobry sys­tem nie ogra­ni­cza pra­wie nicze­go ale za to zapi­su­je wszyst­ko. Tak wiec ja jako szef” nie zabra­niam nicze­go ale wiem o wszyst­kim i to jest naj­lep­sza meto­da utrzy­ma­nia porząd­ku. Po dru­gie bazy danych są poza kom­pu­te­rem pra­cow­ni­ka i nie da się (jest to znacz­nie trud­niej­sze a nie raz nie moż­li­we, poza tym pozo­sta­je po tym ślad w logach i moż­na pra­cow­ni­ka zaskar­żyć) nic wynieść (szcze­gól­nie bazy klientów).

Dyskusja: szu­kam CRMa – forum na gru­pie CRM – stro­na 5 – GoldenLine​.pl.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.