FBI odpowiedzialne za backdoor w stosie IPSEC (OpenBSD)? – Niebezpiecznik​.pl – Czy Opensource jest darmową pracą?

Nie będę się roz­pi­sy­wał, ku zasta­no­wie­niu i war­to przeczytać:

Wygląda na to, że powszech­na opi­nia, iż deve­lo­pe­rzy pro­jek­tów [[Open Source]] pra­cu­ją za dar­mo jest błęd­na. Za pra­cę nie­któ­rych cał­kiem nie­źle pła­ci [[FBI]] ? trze­ba tyl­ko zain­fe­ko­wać pro­jekt rzą­do­wym back­do­orem? Swoją dro­gą, jeśli back­do­or rzczy­wi­ście ist­niał w kodzie [[OpenBSD]] od 10 lat, i nikt go nie zauwa­żył? troll prze­ciw­ni­cy Open Source będą mie­li nie­złą broń w ręku? 😉

Cały art­kył: ? FBI odpo­wie­dzial­ne za back­do­or w sto­sie IPSEC (OpenBSD)? – Niebezpiecznik​.pl –.

Komentarze

  1. Tomasz Zieliński 7 stycznia 2011 at 20:43

    Przeciwnicy Open Source mogą mieć jedy­nie broń reto­rycz­ną a nie fak­tycz­ną, gdyż dalej nie wie­my, ilu rezy­den­tów FBI sta­cjo­nu­je np. u Billa. Z dru­giej stro­ny reto­ry­ka czę­sto prze­sła­nia fakty..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.