decy​zje​-it​.pl opu­bli­ko­wa­ły cie­ka­we dane z pew­ne­go raportu:

Centrum Badań Gospodarczych i Biznesowych (Centre for Economics and Business Research ? CEBR) opu­bli­ko­wa­ło raport ?Cloud Dividend? (Korzyści z chmu­ry) za 2011 r., z któ­re­go wyni­ka, że do 2015 roku prze­twa­rza­nie w chmu­rze może wyge­ne­ro­wać dla pię­ciu naj­więk­szych gospo­da­rek Europy dodat­ko­wo 177,3 mld Euro rocznie.

(źr. Przetwarzanie w chmu­rze wyge­ne­ru­je dodat­ko­we 177,3 mld Euro rocz­nie – Aktualności – Oprogramowanie, sys­te­my – decy​zje​-IT​.pl – ERP, CRM, BI, PLM, BPM – Wspieramy wybór systemów.)

Kluczowe sło­wo: może. Tak więc jest to domnie­ma­nie. Nie cho­dzi o jaką­kol­wiek kry­ty­kę tre­ści, sam uwa­żam, że roz­pro­szo­ne prze­twa­rza­nie ma przy­szłość, jed­nak jako pro­jek­tant dodam od siebie:

  1. tak zwa­ne chmu­ry ([[clo­ud com­pu­ting]]) wyma­ga­ją wyso­kiej jako­ści kodu i zaawan­so­wa­nej archi­tek­tu­ry, nie­ste­ty nawet obec­ne sys­te­my ERP lide­rów ryn­ko­wych cze­ka [[refak­to­ry­za­cja]], ich inter­fej­sy nie speł­nia­ją wie­lu wyma­gań do tego typu pra­cy, tak więc do 2015 raczej będzie trwa­ła refak­to­ry­za­cja a nie czer­pa­nie dochodów.…
  2. prze­twa­rza­nie w chmu­rach to ogrom­ne wyzwa­nie praw­ne (licen­cje, SLA, bez­pie­czeńś­two, inne) tego tak­że wszy­st­cy się uczymy.

Ciekawostka jest zaś to, że obec­nie przo­du­ją w tej dzie­dzi­nie sys­tem [[open sour­ce]] gdyż speł­nia­ją waru­nek pierw­szy i nie muszą speł­niać dru­gie­go 🙂 bo z wie­lu z nich korzy­sta­my za dar­mo bez żad­nych zobowiązań :).

Kilka słów na temat chmur tak­że tu: CloudComputing, czy to nowość?

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.