Mamy przy­jem­ność zapro­sić Państwa na II edy­cję bez­płat­nej kon­fe­ren­cji, któ­ra jest szan­są na uzy­ska­nie lep­szych wyni­ków i prze­wa­gi nad konkurencją.

Konferencję Knowledge Management ? sys­te­my wspo­ma­ga­ją­ce zarzą­dza­nie wie­dzą GigaCon kie­ru­je­my do osób decy­du­ją­cych o spo­so­bie funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa, odpo­wie­dzial­nych za zarzą­dza­nie prze­pły­wem infor­ma­cji, zarzą­dza­nie wie­dzą oraz dobór roz­wią­zań i tech­no­lo­gii słu­żą­cych wspie­ra­niu tych pro­ce­sów; osób odpo­wie­dzial­nych za opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie posia­da­nych zaso­bów wiedzy.
Tematyka kon­fe­ren­cji:
- Systemy zarzą­dza­nia doku­men­ta­mi (docu­ment management)
- Systemy obie­gu pra­cy (work­flow)
- Systemy wspo­ma­ga­nia pra­cy gru­po­wej (gro­upwa­re)
- Hurtownie danych (data warehouse)
- Portale kor­po­ra­cyj­ne (enter­pri­se portals)
- Intranet – wewnętrz­ny internet
- Systemy wspo­ma­ga­nia decy­zji, sys­te­my ekspertowe
- Systemy do zarzą­dza­nia naucza­niem na odle­głość (e‑learning, wide­okon­fe­ren­cje, dyskusje
on-line)
- Systemy do zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem i ochro­na informacji
Nasza kon­fe­ren­cja przy­bli­ży suk­ces Państwa firmy.
WSTĘP BEZPŁATNY!
Rejestracja na stronie: 
Partner kon­fe­ren­cji:
DYSANT Software
Firmy zain­te­re­so­wa­ne pre­zen­ta­cją roz­wią­zań pod­czas kon­fe­ren­cji pro­si­my o kon­takt z organizatorem.
Kontakt:
Sławomir Krajewski
tel. 22/427 32 82
slawomir.krajewski@software.com.pl

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.