Rozmowa z Wiesławem Bełzem, twór­cą cyklu kon­fe­ren­cyj­ne­go ISO Poland, któ­ry w latach 2006 – 2011, na osiem­na­stu kon­fe­ren­cjach i kon­gre­sach, zgro­ma­dził ponad 6000 pol­skich mene­dże­rów jakości.

Pyt.: Mamy rok 2011. Zarządzanie jako­ścią w Polsce potrans­for­ma­cyj­nej ma już 20 let­nią histo­rię. Co jest dziś naj­więk­szą potrze­bą tego ruchu?

Odp.: Lata dwu­ty­sięcz­ne to w sfe­rze zarzą­dza­nia jako­ścią nowa epo­ka. Dlaczego? W roku 2000 poja­wi­ło się prze­ło­mo­we, ?pro­ce­so­we? uak­tu­al­nie­nie nor­my ISO 9001. Drugim czyn­ni­kiem był nie­zwy­kły wzrost ilo­ści wdro­żeń. Mamy ich dzi­siaj oko­ło dzie­się­ciu tysię­cy. W porów­na­niu z poprzed­nią epo­ką to wie­lo­krot­ny wzrost! Wiązać go nale­ży z wej­ściem Polski do Unii Europejskiej, a wraz z tym mno­go­ścią kon­kur­sów i prze­tar­gów. Premiowano posia­da­nie cer­ty­fi­ka­tu. To zmo­bi­li­zo­wa­ła mene­dże­rów do zain­te­re­so­wa­nia się tema­ty­ką jakości.

Jak moż­na oce­nić poziom dzi­siej­szych wdrożeń?

Uważam, że jest on gene­ral­nie wyso­ki. Większość dobrych firm w Polsce posia­da (cer­ty­fi­ko­wa­ny lub nie) sys­tem zarzą­dza­nia jako­ścią. Czasem się sły­szy, że powin­no być ich jesz­cze wię­cej. Sądzę, że nasze 10 tysię­cy cer­ty­fi­ko­wa­nych wdro­żeń to bar­dzo przy­zwo­ity wynik. Pozwala odróż­nić dobrze zarzą­dza­ne, nowo­cze­sne jed­nost­ki, od ?swo­jac­kich?, dzia­ła­ją­cych wg zdro­wo­roz­sąd­ko­wych zasad sprzed kil­ku­dzie­się­ciu lat. Aby ISO było wyróż­ni­kiem, tak jak w każ­dej dzie­dzi­nie musi tu ist­nieć gru­pa pry­mu­sów, prze­cięt­nia­ków i przy­sło­wio­wy ?sza­ry ogon?. 

Co w taki razie zosta­ło jesz­cze do zrobienia?

Liczba nowych wdro­żeń od dłuż­sze­go cza­su nie rośnie. Jednak wie­le wdro­żo­nych kie­dyś, ?na chyb­ci­ka? sys­te­mów dzi­siaj krzep­nie i doj­rze­wa. Rozwiązania orga­ni­za­cyj­ne zasto­so­wa­ne kie­dyś ?na wyrost? są dosko­na­lo­ne. ISO zapusz­cza korze­nie w takim sen­sie, że jest lepiej rozu­mia­ne, zarów­no przez sze­re­go­wych pra­cow­ni­ków, jak i mene­dże­rów. Można by rzec, że ISO weszło dziś na dobre do krwio­bie­gu gospodarki. 

W tym roku orga­ni­zu­je­cie Państwo kolej­ny kon­gres ISO-Poland. Co nowe­go przy­go­to­wu­je­cie? Jakie nowe idee chce­cie tym razem propagować? 

To już czwar­ty kon­gres. Łącznie z inny­mi kon­fe­ren­cja­mi na prze­strze­ni ostat­nich pię­ciu lat zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy kil­ka­na­ście imprez popu­la­ry­zu­ją­cych ideę ISO. Ich uczest­ni­ków moż­na zali­czyć do repre­zen­ta­tyw­ne­go gro­na pol­skich mena­dże­rów jako­ści, to w sumie ponad 6 tysię­cy osób! W pierw­szych latach pro­wa­dzi­li­śmy coś co moż­na by nazwać pod­sta­wo­wą agi­ta­cją doty­czą­cą ISO. Udowadnialiśmy, że to dobre roz­wią­za­nie, że war­to się zaan­ga­żo­wać w jego wdro­że­nie. Ten etap już za nami. Musimy iść dalej i odnieść się do pro­ble­mów bar­dziej zaawan­so­wa­nych. De fac­to są to wszyst­kie pro­ble­my zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem. Takich wąt­ków jest wie­le. Oczywiście nie jeste­śmy w sta­nie zro­bić impre­zy, któ­ra by mówi­ła dogłęb­nie o wszyst­kim. Staramy się jed­nak wyłu­ski­wać tema­ty naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce i potrzeb­ne. Dodajmy, że kon­fe­ren­cje, kon­gre­sy, słu­żą przede wszyst­kim inspi­ro­wa­niu, prze­ka­zy­wa­niu impul­sów do myśle­nia, poszu­ki­wa­nia, dal­sze­go roz­wo­ju. Wychodząc z tego zało­że­nia, sta­ra­my się żeby uczest­ni­cy wyjeż­dża­li nała­do­wa­ni nowy­mi pomy­sła­mi i ide­ami. Aby mie­li póź­niej ?power? do ich reali­za­cji w swo­ich przed­się­bior­stwach i organizacjach.

Katowice, marzec 2011

Wywiad prze­pro­wa­dzi­ła Danuta Zając

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.