INTEGRACJA CRM Z SYSTEMAMI

ZARZĄDZANIA ELEKTRONICZNYMI DOKUMENTAMI

Warszawa 07/06/2011

10:00 Wykład: CRM w świe­cie obie­gu elek­tro­nicz­nej dokumentacji

- dr Adam Kwasek

10:40 Wykład: Funkcjonalności CRM w zarzą­dza­niu elek­tro­nicz­ną doku­men­ta­cją. Powiązanie doku­men­tów papie­ro­wych i elek­tro­nicz­nych w jed­nym sys­te­mie CRM

- Jarosław Żeliński

11:20 Wykład: Mobilne sys­te­my wspo­ma­ga­nia sprzedaży

- prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska Ew. mgr Robert Kutera

12:00 Merytoryczna pre­zen­ta­cja sponsorska

12:40 Przerwa, poczęstunek

13:10 Case stu­dy: Aplikacje CRM dostęp­ne przez przeglądarki

- Alicja Mazur, Madar

13:40 Blok mery­to­rycz­nych pre­zen­ta­cji fir­mo­wych – według przy­kła­do­we­go zestawienia:

 1. Prawne aspek­ty uzna­wa­nia doku­men­tów elek­tro­nicz­nych (KIR – R.Podłoński);
 2. Mobilne apli­ka­cje CRM;
 3. CRM jako usłu­ga w mode­lu SaaS;
 4. CRM jako usłu­ga świad­czo­na on dem and
 5. CRM w ofer­cie Cloud Computing;
 6. Serwis inter­ne­to­wy jako medium kon­tak­tów z klientem ;
 7. Integracja CRM z sys­te­ma­mi bilingowymi;
 8. Współpracac CRM z por­ta­la­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi – popra­wa sku­tecz­no­ści mar­ke­tin­gu (SAGE)
 9. Aplikacje CRM korzy­sta­ją­ce z sys­te­mów GPS;
 10. Systemy auto­ma­ty­za­cji marketingu;
 11. Zarządzanie rela­cja­mi z klien­ta­mi on line;
 12. System do archi­wi­za­cji doku­men­tów elektronicznych.

15:10 Przerwa

15:20 Wykład: Uwarunkowania praw­ne doku­men­tów elek­tro­nicz­nych w aspek­cie funk­cji i zadań CRM. Elektroniczne zawie­ra­nie umów na odle­głość. Problemy archi­wi­za­cji doku­men­tów elektronicznych.

- dr Sylwia Kotecka, Uniwersytet Wrocławski

16:00 Wykład: Bezpieczeństwo infor­ma­cji w mobil­nych sys­te­mach CRM

- Jarosław Kobiela , Uniwersytet Gdański;

16:45 Zakończenie programu

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.