newsWedług rapor­tu przy­go­to­wa­ne­go przez fir­mę badaw­czą DiS w 2010 roku, pro­gno­zy okre­śla­ją­ce war­tość ryn­ku w poprzed­nim roku zapo­wia­da­ły regres na pozio­mie ‑2,4 proc., nato­miast pro­gno­zy na 2011 rok są peł­ne opty­mi­zmu – zakła­da­ją wzrost o 7,4 proc.

?Na ryn­ku dostęp­ne są pro­duk­ty wspo­ma­ga­ją­ce zarzą­dza­nie, któ­re pocho­dzą od ok. 165 pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia dla śred­nich przed­się­biorstw. Liczba pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go zarzą­dza­nie w małych przed­się­bior­stwach to ok. 90. Do trzech naj­po­pu­lar­niej­szych branż odbior­ców nale­ży dys­try­bu­cja, prze­mysł, wspól­no­ty miesz­ka­nio­we i obrót nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Natomiast naj­po­pu­lar­niej­sze funk­cje to obrót towa­ro­wy, FK, HR? – mówi Andrzej Dyżewski, wła­ści­ciel fir­my ana­li­tycz­nej DiS

(źr. Rynek śred­nich ERP dyna­micz­nie się rozwija).

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.