time_to_marketCzytam np. to: Co daje CRM? – Taki sys­tem pozwa­la zgro­ma­dzić i ana­li­zo­wać w jed­nym miej­scu infor­ma­cje o klien­cie. To zasta­na­wiam się czym nie jest CRM. Kiedyś byłem na gra­ni­cy uwie­rze­nia, że to ide­olo­gia doty­czą­ca klien­ta. Ale ide­olo­gia doty­czą­ca klien­ta to cały mar­ke­ting. Wszystko co robi pod­miot ryn­ko­wy ma na celu pozy­ska­nie klien­tów i przy­cho­dów: maga­zyn, księ­go­wość, sprze­daż (a jak­że), pozy­ski­wa­nie finan­so­wa­nia na inwe­sty­cje, wie­le innych, wszyst­ko. Tłumacząc po raz kolej­ny skrót CRM: Zarządzanie Relacjami z Klientem zasta­na­wiam się co nie jest ta relacją?

Czemu o tym piszę? Bo mam za sobą kolej­ny pro­jekt, któ­ry miał na począt­ku CRM w nazwie, a po ana­li­zie wyma­gań skoń­czy­ło się na: inte­gra­cji reje­stru klien­tów i fak­tur z repo­zy­to­rium doku­men­tów, hur­tow­nią danych i sys­te­mem BI ([[busi­ness inte­li­gen­ce]]). Całość pozwa­la­ła na gene­ro­wa­nie monitów.

Czytam np to:

Wadą sys­te­mów kla­sy CRM jest to, że nawet jeśli zaku­pi­my goto­we roz­wią­za­nia, to trze­ba wyna­jąć spe­cja­li­stów, aby je wdro­żyć. Nie dość zatem, że kupu­je się cały sys­tem z nie­ko­niecz­nie potrzeb­ny­mi ele­men­ta­mi, to nale­ży wydać dodat­ko­we pie­nią­dze na inte­gra­cję z sys­te­mem, szko­le­nie obsłu­gi itd. (źr. CRM jest dostęp­ny dla małych i śred­nich firm – Artykuły – Forbes​.pl).

I z jed­nej stro­ny to wszyst­ko praw­da, z dru­giej zasko­cze­nie: to aka­pit o [[clo­ud com­pu­ting]] (CC) i pró­ba (pole­cam cały arty­kuł) posta­wie­nia tezy, że owe CC nie wyma­ga inte­gra­cji. A jak to CC ma widzieć np. moje faktury?

Zastanawiam się dla­cze­go dostaw­cy opro­gra­mo­wa­nia wypi­su­ją takie rze­czy… czyż­by nie wie­dzie­li co sprzedają?

Na koniec dla małych i śred­nich: nie szu­kaj­cie CRM, zasta­nów­cie się po pro­stu jak pra­cu­je­cie bo żaden sys­tem za Was tego nie zro­bi… szu­kaj­cie kogoś kto pomo­że Wam oce­nić co Wam pomo­że z tego co już macie,i dokup­cie tyl­ko ewen­tu­al­ne bra­ki a nie CRM.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.