Z opu­bli­ko­wa­ne­go przez Polskie Badania Internetu rapor­tu wyni­ka, że ponad 18 milio­nów Polaków korzy­sta z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych. W inter­ne­to­we spo­łecz­no­ści zaan­ga­żo­wa­ni są nie­mal wszy­scy ? w prze­cią­gu mie­sią­ca zaglą­da na nie 99 proc. inter­nau­tów. Większość z nich zosta­wia w sie­ci swo­je pry­wat­ne dane.

Według bada­nia Megapanel PBI/Gemius w cią­gu ostat­nich kil­ku latach wyraź­nie wzro­sło zain­te­re­so­wa­nie inter­nau­tów ser­wi­sa­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi. W stycz­niu 2006 roku ser­wi­sy te odwie­dza­ło nie­wie­le ponad poło­wa inter­nau­tów (57,5 proc.). W stycz­niu 2011 ser­wis z tej kate­go­rii odwie­dził pra­wie każ­dy inter­nau­ta (99,3 proc.).

Rejestracja w por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych czę­sto wyma­ga poda­nia pod­sta­wo­wych danych takich jak imię, nazwi­sko, e‑mail. Internauci jed­nak czę­sto zosta­wia­ją w sie­ci o wie­le wię­cej. Jak wyni­ka z naj­now­sze­go son­da­żu PBI 86 proc. respon­den­tów ujaw­ni­ła w inter­ne­cie swo­je imię i nazwi­sko, 83 proc. miej­sce zamiesz­ka­nia. Niewiele mniej bo 75 proc. udo­stęp­ni­ła w inter­ne­cie tak­że infor­ma­cje o swo­jej dacie uro­dze­nia a 68 proc. swo­je zdjęcie.

Jednocześnie aż 72 proc. respon­den­tów dekla­ru­je ogra­ni­cze­nia w dostę­pie do infor­ma­cji publi­ko­wa­nych na swo­im pro­fi­lu ? naj­czę­ściej poprzez nie­poda­wa­nie nie­obo­wiąz­ko­wych danych oraz poprzez ogra­ni­cze­nie dostę­pu do pro­fi­lu jedy­nie znajomym.

Internauci są też cie­ka­wi co na ich temat moż­na zna­leźć w inter­ne­cie. 80 proc. respon­den­tów przy­naj­mniej cza­sem spraw­dza infor­ma­cje na swój temat ? naj­czę­ściej poprzez wygo­oglo­wa­nie infor­ma­cji na swój temat. Według respon­den­tów kon­tro­lo­wa­nie wize­run­ku w inter­ne­cie utrud­nia przede wszyst­kim ogrom­na ilość witryn, for, któ­re nale­ża­ło­by przej­rzeć (kolej­no 63 proc. i 47 proc.) oraz nad­miar infor­ma­cji (52 proc.). Respondenci jako utrud­nie­nia wska­zy­wa­li głów­nie czyn­ni­ki wyma­ga­ją­ce zaan­ga­żo­wa­nia cza­su i ener­gii nie zaś te zwią­za­ne z ogra­ni­cze­nia­mi tech­nicz­ny­mi unie­moż­li­wia­ją­cy­mi prze­pro­wa­dze­nie takiej operacji.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z rapor­tem Polskich Badań Internetu ?Prywatność i wła­sny wize­ru­nek w prze­strze­ni social media ?, któ­ry moż­na pobrać pod poniż­szym lin­kiem.

Badanie PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA

Stopka meto­do­lo­gicz­na:

Dane w rapor­cie pocho­dzą z bada­nia Megapanel PBI/Gemius oraz z son­da­żu zre­ali­zo­wa­ne­go przez PBI w mar­cu 2010 roku na pró­bie 510 inter­nau­tów w wie­ku 18 – 54 lata (Omnibus Online IMAS International). Pełna infor­ma­cja meto­do­lo­gicz­na znaj­du­je się w raporcie.

O PBI:

Polskie Badania Internetu to fir­ma badaw­cza powo­ła­na przez czo­ło­wych wydaw­ców inter­ne­to­wych w Polsce, wła­ści­cie­li naj­więk­szych kra­jo­wych witryn inter­ne­to­wych: Gazeta​.pl, Interia​.pl, Onet​.pl, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita OnLine – w celu stwo­rze­nia stan­dar­du badań inter­ne­tu w Polsce.

PBI pro­mu­je wia­ry­god­ne i rze­tel­ne bada­nia pol­skie­go inter­ne­tu, jako nie­odzow­ne narzę­dzia dla pod­mio­tów korzy­sta­ją­cych z rekla­my on-line.

Misją PBI jest przy­czy­nie­nie się do roz­wo­ju pol­skie­go inter­ne­tu, jako medium zba­da­ne­go, a tym samym wia­ry­god­ne­go dla rekla­mo­daw­ców, agen­cji rekla­mo­wych inwe­sto­rów oraz firm, któ­rych dzia­łal­ność jest zwią­za­na z internetem.

PBI pro­wa­dzi bada­nie Megapanel PBI/Gemius, sta­no­wią­ce stan­dard pomia­ru oglą­dal­no­ści witryn inter­ne­to­wych w Polsce. Badanie jest wyko­ny­wa­ne na zle­ce­nie PBI przez fir­mę Gemius SA.

PBI reali­zu­je rów­nież bada­nia mar­ke­tin­go­we typu: ad-hoc, syn­dy­ka­to­we oraz bada­nia nie­ko­mer­cyj­ne, pro­mu­ją­ce wie­dzę na temat ryn­ku i medium, jakim jest internet.

(źró­dło: PBI)

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione. Masz pytania to treści artykułu, potrzebujesz pomocy? Kliknij tu!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.