Cloud Computing GigaCon

Wydarzenie poświę­ci­my clo­ud com­pu­ting ? idei zna­nej od dłuż­sze­go już cza­su infor­ma­ty­kom. Idei, któ­ra, z dnia na dzień, zysku­je coraz szer­sze gro­no wyznaw­ców i użytkowników.

Czy prze­cho­wy­wa­nie danych ?w chmu­rach? jest bezpieczne?
Czy nasz rodzi­my biz­nes jest goto­wy na roz­wią­za­nia tego typu?
Czy pol­skie fir­my, zachę­co­ne entu­zja­zmem osób pry­wat­nych tak­że posta­wią na niż­sze kosz­ty, więk­szą ela­stycz­ność dzia­ła­nia i oszczęd­ność czasu?
Czy ?clo­ud com­pu­ting? ma szan­sę na sta­łe zastą­pić tra­dy­cyj­ny spo­sób prze­cho­wy­wa­nia doku­men­tów i danych?

Tematyka wykładów:

- clo­ud com­pu­ting ? szan­sa czy zagrożenie?
– bez­pie­czeń­stwo danych ? mniej­sza kon­tro­la infor­ma­cji, zagro­że­nia pry­wat­no­ści, wąt­pli­wo­ści prawne
– clo­ud com­pu­ting vs clo­ud servi­ces ? różnice
– wyko­rzy­sta­nie w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych (Facebook, MySpace, etc.)
– clo­ud com­pu­ting w rozrywce
– uslu­gi w mode­lu Saas, IaaS, PaaS
– od wir­tu­ali­za­cji do infra­struk­tu­ry clo­ud computing
– zarza­dza­nie apli­ka­cja­mi i infra­struk­tu­ra w chmurze
– uslu­gi w modeu chmu­ry prywatnej
– uslu­gi w mode­lu chmu­ry publicznej
– uslu­gi w mode­lu mieszanym
– trans­for­ma­cja orga­ni­za­cji w kie­run­ku cloud
– clo­ud jako dro­ga do opty­ma­li­za­cji kosztow

Zapraszam na mój refe­rat: Cloud com­pu­ting vs clo­ud servi­ces ? róż­ni­ce, porów­na­nie usłu­gi w mode­lu Saas, IaaS, PaaS.

Szczegóły i reje­stra­cja: http://​giga​con​.org/​c​l​o​u​d​c​o​m​p​u​t​ing


Inne artykuły na podobny temat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.