No cóż, ana­li­za biz­ne­so­wa to nie tyl­ko IT. Projektów z poza tej dzie­dzi­ny mam mało, to raczej rodzyn­ki. Prawdopodobnie dla­te­go, że ana­li­za wyma­gań” koja­rzy się naj­czę­ściej z opro­gra­mo­wa­niem a to duży błąd. Dlaczego? Cóż, wyma­ga­nia to wyma­ga­nia, są uni­wer­sal­ne i nie muszą być od razu infor­ma­tycz­ne”. Ale meto­dy ana­li­zy pozo­sta­ją te same, o ile chce się je zasto­so­wać. Po co? Jak zawsze: by unik­nąć ryzy­ka złe­go wybo­ru, złej decyzji.

Mamy przy­kład z życia wzięty:

Nowoczesne wozy tra­fi­ły do komend w: Katowicach, Bielsku-Białej, Sosnowcu, Pszczynie, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Rybniku, Zawierciu, Tarnowskich Górach i Częstochowie.

Okazuje się jed­nak, że APRD mają poważ­ną wadę: z wnę­trza nie moż­na ste­ro­wać zamon­to­wa­nym na dachu masz­tem oświe­tle­nio­wym. Nocą są więc bez­u­ży­tecz­ne. Co praw­da poli­cjan­ci mogli­by wspiąć się na wyso­ki na trzy metry dach i prze­su­wać reflek­to­ry ręcz­nie, ale nie pozwa­la­ją na to prze­pi­sy BHP, bo na dachu nie ma barie­rek chro­nią­cych funk­cjo­na­riu­szy przed upad­kiem. (źr. Kolejny nie­prze­my­śla­ny zakup w poli­cji.)

Czy już koja­rzy­cie? 🙂 Oczywiscie: pole­gła ana­li­za wyma­gań! Mam dziw­ne prze­czu­cie, że tak zwa­ny Opis Przedmiotu Zamówienia został wyko­na­ny meto­dą co byście chcie­li Policjanci, opisz­cie to Wam kupi­my”. No usie­dli i opi­sa­li. W zasa­dzie zro­bi­li błąd, któ­ry regu­lar­nie robią oso­by spe­cy­fi­ku­ją­ce wyma­ga­nia na cokol­wiek (opro­gra­mo­wa­nie tak­że): nie testu­ją wyma­gań! A wystar­czy­ło naj­pierw opi­sać jaki cel Policja chce osią­gnąć tym zaku­pem, okre­ślić w jakich przy­pad­kach (jakie zda­rze­nia) będzie ten samo­chód wyko­rzy­sty­wa­ny, stwo­rzyć model pro­ce­sów ini­cjo­wa­nych przez każ­de w tych zda­rzeń, wska­zać czyn­no­ści koniecz­ne do wyko­na­nia, zapi­sać je jako wymagania.

Gdyby ktoś to dobrze zro­bił to albo ste­ro­wa­nie reflek­to­rem z wnę­trza albo barier­ka była by w wyma­ga­niach. A tak …

Komenda woje­wódz­ka zapy­ta­ła pro­du­cen­ta, czy mógł­by w każ­dym z APRD zamon­to­wać barier­ki. Okazało się, że tak, ale odpłatnie.

Nawet nie wiem co napi­sać na zakończenie. …

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Mateusz Kurleto

    Reflektory ste­ro­wa­ne to chy­ba to pości­gów za pie­szy­mi? Już widzę jak na dachu pędzą­ce­go radio­wo­zu jakiś poli­cjant ręcz­nie ste­ru­je świa­tłem reflektora:D:D:D

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.