Kilka razy wspo­mi­na­łem na łamach moje­go blo­gu o potrze­bie i korzy­ściach pły­ną­cych z roz­dzie­le­nia pro­jek­to­wa­nia od imple­men­ta­cji. Kluczową korzy­ścią jest opra­co­wa­nie pro­jek­tu i prze­ka­za­nie go wraz z pra­wa­mi autor­ski­mi zama­wia­ją­ce­mu, potem na jego pod­sta­wie moż­na wyło­nić w prze­tar­gu wykonawce.

Koszt ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia to ok. 10 – 20% war­to­ści imple­men­ta­cji (kodo­wa­nia, ale zale­ży od uży­tej tech­no­lo­gii) i mie­ści się nie raz nawet w kwo­cie nie wyma­ga­ją­ce prze­tar­gu (co istot­nie skra­ca czas cało­ści). Po dru­gie mając pro­jekt, wyce­na imple­men­ta­cji nie jest już wró­że­niem z fusów z narzu­tem 200 – 500% na wszel­kie nie­wia­do­me (powszech­na prak­ty­ka wie­lu firm deve­lo­per­skich, z bożej łaski inte­gra­to­rów). Zlecenie cało­ści (ana­li­za, pro­jek­to­wa­nie, wyko­na­nie) jed­nej fir­mie nie raz koń­czy się tak:

Wykonawca został wybra­ny w try­bie zamó­wie­nia z wol­nej ręki, ze wzglę­du na ochro­nę praw wyłącz­nych fir­my Sygnity SA. Wykonawca został wybra­ny zgod­nie z pra­wem pol­skim, nato­miast zastrze­że­nia Komisji wyni­ka­ją z fak­tu, że w owym cza­sie pol­skie pra­wo nie było dosto­so­wa­ne do unijnego”

Co to jed­nak zna­czy ochro­na praw wyłącz­nych”? Np. wyobraź­my sobie, że kupu­je­my urzą­dze­nie, któ­re ze wzglę­du na roz­wią­za­nia paten­to­we może ser­wi­so­wać tyl­ko pro­du­cent. Wtedy wszyst­kie kolej­ne prze­tar­gi (ser­wi­so­we) będzie wygry­wać tyl­ko ta jed­na fir­ma, wła­śnie ze wzglę­du na ochro­nę praw wyłącz­nych” (ven­dor lock-in). Zawarcie takiej klau­zu­li może być uza­sad­nio­ne ? bo np. opa­ten­to­wa­ne roz­wią­za­nie daje zama­wia­ją­ce­mu wymier­ne korzy­ści (a pro­du­cen­to­wi prze­wa­gę ryn­ko­wą). I ma to sens tyl­ko wobec pro­duk­tów ogól­no­do­stęp­nych (COTS). (źr. Urzędnikom i usta­wo­daw­cy zawdzię­cza­my utra­tę 100 mln euro | eche​lon​.pl.)

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.