PMR logo

Duże fir­my w Polsce w coraz więk­szym stop­niu korzy­sta­ją z kom­pu­te­rów prze­no­śnych, któ­rych udział w cał­ko­wi­tej licz­bie wyko­rzy­sty­wa­nych kom­pu­te­rów sys­te­ma­tycz­nie rośnie. Na prze­strze­ni ostat­nich lat nie uległ istot­nej zmia­nie cykl wymian sprzę­tu w dużych firmach.

Podstawowe wypo­sa­ża­nie dużych firm w Polsce w peł­ni obej­mu­je dru­kar­ki, ser­we­ry route­ry. Desktopy, z któ­rych korzy­sta 96% uzu­peł­nia­ne są o korzy­sta­nie z note­bo­oków (96%) oraz net­bo­oków (56%). Z pamię­ci maso­wych korzy­sta 80% firm.

Dwadzieścia dzie­więć pro­cent dużych firm w Polsce posia­da od 50 do 99 sta­no­wisk wypo­sa­żo­nych w kom­pu­te­ry sta­cjo­nar­ne, kolej­ne 30% posia­da takich sta­no­wisk od 100 do 249 sztuk. Dołączając do tej gru­py 20% dużych firm, w któ­rych licz­ba kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych mie­ści się mię­dzy 10 a 49 sztuk, zauwa­ża­my, że 80% firm dużych sta­no­wią takie, w któ­rych licz­ba kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych mie­ści się mię­dzy 10 a 499. Pozostałe fir­my istot­nie odbie­ga­ją od tego prze­dzia­łu. 1% sta­no­wią fir­my, naj­czę­ściej fir­my pro­duk­cyj­ne, o rela­tyw­nie wyso­kim odset­ku pra­cow­ni­ków fizycz­nych lub takie, w któ­rych dużo bar­dziej powszech­nie uży­wa­ne są kom­pu­te­ry przenośne.

Ponad poło­wa dużych firm w Polsce (55%) dys­po­nu­je kom­pu­te­ra­mi prze­no­śny­mi (note­bo­oki + net­bo­oki) w ilo­ści od 10 do 49 sztuk. W przy­pad­ku 20% bada­nych firm licz­ba takich kom­pu­te­rów prze­kra­cza 9 sztuk. Jedynie w przy­pad­ku 3% firm ich ilość prze­kra­cza 250 sztuk.

Średnia licz­ba kom­pu­te­rów w dużych fir­mach w Polsce wyno­si 222 sztu­ki i jest o 15 sztuk niż­sza w porów­na­niu do wyni­ku ana­lo­gicz­ne­go bada­nia dużych firm jakie fir­ma PMR zre­ali­zo­wa­ła w 2005 roku. Warto jed­nak zauwa­żyć, że zgod­nie z ist­nie­ją­cy­mi na ryn­ku tren­da­mi istot­nie wzrósł udział kom­pu­te­rów prze­no­śnych wśród wszyst­kich kom­pu­te­rów, jaki­mi dys­po­nu­ją duże fir­my w Polsce. Odsetek ten wyno­si obec­nie 26%, i jest wyż­szy o 11 punk­tów pro­cen­to­wych w porów­na­niu do roku 2005.

Przeciętny czas użyt­ko­wa­nia kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych w dużych fir­mach wyno­si nie­wie­le ponad 4 lata. Dominującym okre­sem eks­plo­ata­cji kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych w dużych fir­mach jest okres 4 i 5 lat, przez taki okres kom­pu­te­ry sta­cjo­nar­ne są eks­plo­ato­wa­ne odpo­wied­nio w 27% firm. Jedynie w przy­pad­ku 23% bada­nych firm kom­pu­te­ry wymie­nia się po 3 let­niej eks­plo­ata­cji. W przy­pad­ku 4% firm, do wymia­ny docho­dzi już po upły­wie 2 lat. 6% firm eks­plo­atu­je kom­pu­te­ry sta­cjo­nar­ne 7 lat lub nawet dłużej.

Przeciętny okres eks­plo­ata­cji kom­pu­te­rów prze­no­śnych w dużych przed­się­bior­stwach wyno­si nie­speł­na 4 lata. Blisko co trze­cie przed­się­bior­stwo (30%) wymie­nia swo­je kom­pu­te­ry prze­no­śne już po upły­wie 3 lat, co czwar­te (27%) po upły­wie 4 lat a 23% po upły­wie 5 lat. Jedynie 7% dużych firm wymie­nia kom­pu­te­ry prze­no­śne na nowe po upły­wie 6 lub wię­cej lat.

?Warto pod­kre­ślić, że w porów­na­niu do wspo­mi­na­ne­go wyżej bada­nia z roku 2005 prze­cięt­ny czas eks­plo­ata­cji zarów­no kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych jak i prze­no­śnych w dużych fir­mach w Polsce wydłu­żył się o kil­ka mie­się­cy, co nie jest istot­ną zmia­ną? ? komen­tu­je Paweł Olszynka, ana­li­tyk PMR i jeden z auto­rów raportu .

Uwagi meto­do­lo­gicz­ne doty­czą­ce badania

Niniejsza infor­ma­cja pra­so­wa powsta­ła w opar­ciu o raport ?Oprogramowanie, usłu­gi i infra­struk­tu­ra ICT w dużych fir­mach w Polsce 2011?. W rapor­cie wyko­rzy­sta­no dane z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go w kwiet­niu 2011 r. przez PMR Research (www​.rese​arch​-pmr​.com) ? dział fir­my PMR spe­cja­li­zu­ją­cy się w pro­wa­dze­niu badań mar­ke­tin­go­wych i przy­go­to­wy­wa­niu ana­liz ryn­ko­wych. Badanie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne tech­ni­ką wywia­du tele­fo­nicz­ne­go CATI z uży­ciem wystan­da­ry­zo­wa­ne­go kwe­stio­na­riu­sza wywia­du. Wywiady zosta­ły wyko­na­ne ze stu­dia tele­fo­nicz­ne­go PMR. W sumie zre­ali­zo­wa­no 417 peł­no­war­to­ścio­wych wywia­dów. Respondentami w bada­nych przed­się­bior­stwach były oso­by naj­le­piej orien­tu­ją­ce się w spra­wach infor­ma­ty­ki w fir­mie, przede wszyst­kim repre­zen­tu­ją­cy dział IT (kie­row­ni­cy, dyrek­to­rzy, informatycy).

Wyniki bada­nia są repre­zen­ta­tyw­ne dla zbio­ro­wo­ści pol­skich przed­się­biorstw zatrud­nia­ją­cych 250 i wię­cej osób, dzia­ła­ją­cych w nastę­pu­ją­cych branżach:

  • Finanse (ban­ki, ubez­pie­cze­nia, leasing, fun­du­sze, pośred­nic­two finansowe)
  • Handel deta­licz­ny i hur­to­wy, dys­try­bu­cja towarów
  • Przedsiębiorstwa uży­tecz­no­ści publicz­nej: elek­trow­nie, elek­tro­cie­płow­nie, zakła­dy ener­ge­tycz­ne, wodo­cią­gi i inne komu­nal­ne (Utilities)
  • Produkcja maszyn, urzą­dzeń, goto­wych wyro­bów meta­lo­wych, hut­ni­cza, pro­duk­tów pla­sti­ko­wych, mebli
  • Produkcja napo­jów, żyw­no­ści, wyro­bów che­micz­nych (FMCG)
  • Usługi trans­por­to­we i logistyka.

Według naszych sza­cun­ków, cała bada­na zbio­ro­wość ? zare­je­stro­wa­ne i jed­no­cze­śnie aktyw­ne w Polsce fir­my, zatrud­nia­ją­ce 250+ osób, dzia­ła­ją­ce w ww. bran­żach ? skła­da się z ponad 2 400 podmiotów.

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.