Informacja pra­so­wa

17 Czerwca odby­ło się semi­na­rium na temat meto­do­lo­gii mode­lo­wa­nia pro­ce­sów w orga­ni­za­cjach i korzy­ści jakie dają sfor­ma­li­zo­wa­ne meto­dy mode­lo­wa­nia. Seminarium zbu­dzi­ło bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie. Wśród gości, osób zain­te­re­so­wa­nych tą tema­ty­ką zna­leź­li się przed­sta­wi­cie­le ope­ra­to­rów tele­fo­nii komór­ko­wej, insty­tu­cji finan­so­wych i naj­więk­szych urzę­dów. Po zakoń­cze­niu zgod­nie stwier­dzi­li, że pozna­ne na semi­na­rium zagad­nie­nia tłu­ma­czą wie­le nie­po­wo­dzeń zwią­za­nych z reor­ga­ni­za­cją i pro­jek­ta­mi IT i bar­dzo pomo­gą w pla­no­wa­nych przed­się­wzię­ciach. Organizatorem semi­na­rium była fir­ma IT-Consulting Jarosław Żeliński.

Uczestnicy w ankie­tach pod­kre­śla­li, że pro­ble­my na jakie napo­ty­ka­li w swo­ich pro­jek­tach bar­dzo czę­sto zali­cza­no do obiek­tyw­nych trud­no­ści. Byli zasko­cze­ni tym, że pro­ble­my te w więk­szo­ści przy­pad­ków były efek­tem sto­so­wa­nych nie­for­mal­nych metod mode­lo­wa­nia a nawet zanie­cha­nia budo­wa­nia jakich­kol­wiek mode­li orga­ni­za­cji, na rzecz spra­woz­dań ze spo­tkań warsz­ta­to­wych czy burz mózgów.

Prowadzący semi­na­rium (Jarosław Żeliński, zało­ży­ciel fir­my) pre­zen­to­wał meto­dy for­ma­li­za­cji opi­sów dzia­ła­nia firm, zasa­dy sto­so­wa­nia stan­dar­dów w two­rze­niu mode­li pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Największe zain­te­re­so­wa­nie zgro­ma­dzo­nych wzbu­dzi­ły przy­kła­dy jak uni­kać nie­jed­no­znacz­no­ści w opi­sach dzia­ła­nia firm oraz jak moż­na, z pomo­cą popraw­nie wyko­na­nych mode­li pro­ce­sów i mode­li logi­ki biz­ne­so­wej, opra­co­wać spój­ne i bez­piecz­ne dla pro­jek­tu IT spe­cy­fi­ka­cje wymagań.

Największym zasko­cze­niem było dla mnie to, że model jaki zapre­zen­to­wa­no, w logicz­ny spo­sób łączy w sobie per­spek­ty­wę pro­ce­sów biz­ne­so­wych, stra­te­gię fir­my, kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków oraz infor­ma­cje jakie prze­twa­rza­ją. Faktycznie pra­cu­jąc meto­da­mi zapre­zen­to­wa­ny­mi na semi­na­rium moż­na wyeli­mi­no­wać przy­pad­ko­wość z ana­liz przed­wdro­że­nio­wych. Dużym zasko­cze­niem było dla mnie tak­że to, że zapre­zen­to­wa­ne meto­dy zarzą­dza­nia zło­żo­no­ścią mode­li pro­wa­dzą raczej do powsta­nia kil­ku­dzie­się­ciu dia­gra­mów powią­za­nych z posia­da­ny­mi w fir­mie dany­mi o pra­cow­ni­kach (kadry) i regu­łach pra­cy (nor­my ISO, zarzą­dze­nia wewnętrz­ne itp.) a nie do setek dia­gra­mów dublu­ją­cych w nie­spój­ny spo­sób infor­ma­cje i tak prze­cho­wy­wa­ne w firmie.

W trak­cie pre­zen­ta­cji poka­za­ne zosta­ły: meto­dy ana­li­zy, iden­ty­fi­ko­wa­nia i mode­lo­wa­nia pro­ce­sów biz­ne­so­wych, meto­dy zarzą­dza­nia regu­ła­mi biz­ne­so­wy­mi oraz zasa­dy dobo­ru szcze­gó­ło­wo­ści two­rze­nia map pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Zaprezentowano nota­cje BPMN oraz ele­men­ty nota­cji Business Motivation Model a tak­że mani­fest orga­ni­za­cji Business Rules Group i meto­dy ujmo­wa­nia na mode­lach reguł biznesowych.

Uczestnicy w trak­cie dys­ku­sji przy­zna­li, że jed­nym z powo­dów zain­te­re­so­wa­nia i obec­no­ści na semi­na­rium jest róż­no­rod­ność metod z jaki­mi spo­ty­ka­ją się w swo­ich pro­jek­tach. Jeden z nich przy­znał wręcz:

Planujemy wdro­że­nie nowe­go opro­gra­mo­wa­nia, chce­my tym razem unik­nąć pre­sji ze stro­ny dostaw­cy opro­gra­mo­wa­nia. Poprzednim razem dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia uprasz­czał sobie pra­cę, już na eta­pie ana­li­zy, któ­rą wyko­ny­wał sam. Analiza wyma­gań pole­ga­ła na wywia­dach i warsz­ta­tach gru­po­wych, skoń­czy­ła się zwy­kłym opi­sem, tabel­ka­mi i kil­ko­ma nie­czy­tel­ny­mi sche­ma­ta­mi. Podczas ana­li­zy i wdro­że­nia sta­le wma­wia­no nam, że tego nie moż­na”, to nale­ży upro­ścić” albo tak się nie robi” my zaś nie potra­fi­li­śmy tego oce­nić. Wiele naszych potrzeb odkry­wa­li­śmy dopie­ro pod­czas insta­la­cji kolej­nych pro­to­ty­pów, zaś dostaw­ca uni­kał wpro­wa­dza­nia zmian i obie­ca­nych dosto­so­wań. Dostaliśmy w efek­cie nie­przy­dat­ne i nie­zgod­ne z biz­ne­so­wy­mi potrze­ba­mi opro­gra­mo­wa­nie. Czy pre­zen­to­wa­ne meto­dy mogą nam tym razem pomóc?

Po semi­na­rium, oso­ba ta przy­zna­ła, że gdy­by zasto­so­wa­no zapre­zen­to­wa­ne meto­dy, zapew­ne więk­szo­ści kło­po­tów i kosz­tów uda­ło by się uniknąć.

Seminarium było bez­płat­ne, uczest­ni­cy uzna­li, że taka idea pro­mo­wa­nia dobrych prak­tyk bar­dzo im się spodo­ba­ła, i że pla­nu­ją uczest­nic­two w następ­nych prezentacjach.

O orga­ni­za­to­rze seminarium:

IT-Consulting Jarosław Żeliński ? fir­ma ist­nie­je jako samo­dziel­ny pod­miot od 2004 roku, jej wła­ści­ciel od 1991 roku pra­cu­je w bran­ży IT jako ana­li­tyk wyma­gań, pro­jek­tant sys­te­mów, zaj­mu­je się tak­że pro­jek­ta­mi bli­sko powią­za­ny­mi z wdro­że­nia­mi opro­gra­mo­wa­nia to jest ana­li­za­mi pro­ce­sów biz­ne­so­wych i ich opty­ma­li­za­cją. Z usług fir­my korzy­sta­ły duże ban­ki, spół­ki gieł­do­we praz mniej­sze fir­my a tak­że urzę­du pań­stwo­we. Obecnie fir­ma pro­wa­dzi dzia­łal­ność eks­perc­ką a jej wła­ści­ciel jest uzna­wa­ny za auto­ry­tet w dzie­dzi­nie mode­lo­wa­nia biz­ne­so­we­go, w tym pro­ce­sów biz­ne­so­wych, mode­li biz­ne­so­wych oraz logi­ki opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go zarzą­dza­nie. Znany jest ze sto­so­wa­nia stan­dar­dów i sfor­ma­li­zo­wa­nych metod mode­lo­wa­nia i nota­cji. Dodatkowe infor­ma­cje i kon­takt z orga­ni­za­to­rem: http://​IT​-Consulting​.pl

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Paweł

    Jak moż­na było się dowie­dzieć o semi­na­rium oraz gdzie będą publi­ko­wa­ne infor­ma­cje o kolej­nych seminariach?

    1. Jarek Żeliński

      Proszę zapi­sać się na new­slet­ter, infor­ma­cję te będą publi­ko­wa­ne tak­że na stro­nie Wydarzenia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.