Z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez IBM na gru­pie ponad 3000 dyrek­to­rów dzia­łów IT wyni­ka, że w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat, 60% orga­ni­za­cji zamie­rza wpro­wa­dzić roz­wią­za­nia opar­tych na chmu­rze. W opi­nii respon­den­tów dopro­wa­dzi to do dal­sze­go roz­wo­ju ich firm i pozwa­li osią­gnąć prze­wa­gę kon­ku­ren­cyj­ną. W sto­sun­ku do bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go w 2009 roku podwo­iła się licz­ba CIO, któ­rzy chcą wpro­wa­dzić roz­wią­za­nia clo­ud com­pu­ting, co świad­czy o tym, że spraw­dza­ją się one w wie­lu fir­mach na całym świe­cie. (źr. Chmura wg bada­nia IBM CIO Study).

Prognoza wyda­je się real­na. Odreagowanie kło­po­tli­wych, kosz­tow­nych i mało prze­wi­dy­wal­nych wdro­żeń sys­te­mów ERP, CRM powo­du­je odcho­dze­nie od twar­dej” inte­gra­cji (nie­po­dziel­ne zin­te­gro­wa­ne sys­te­my ERP) na rzecz [[archi­tek­tu­ry sys­te­mów fede­ra­cyj­nych]] takich jak wła­śnie [[Cloud Computing]].

Przyszłościowa architektura aplikacji internetowych
Przyszłościowa archi­tek­tu­ra apli­ka­cji inter­ne­to­wych (Copyrights ? 2006 PJWSTK)

Wygląda na to, że przy­szłość to opi­sa­na powy­żej archi­tek­tu­ra fede­ra­cji quasi­nie­za­leż­nych sys­te­mów świad­czą­cych usłu­gi. Zależność mię­dzy nimi będzie pole­ga­ła na stan­da­ry­za­cji słow­ni­ków pojęć dzie­dzi­no­wych (co już się dzieje).

W tej posta­ci np. nazwa: sys­tem ERP czy CRM, tra­ci sens jako mono­li­tycz­ny pakiet a sta­no­wi sobą pakiet usług z jakie­go korzy­sta dane orga­ni­za­cja. dru­go­rzęd­ne zna­cze­nie ma to czy użyt­kow­nik jest ich wła­ści­cie­lem, dzier­żaw­ca czy chwi­lo­wym użyt­kow­ni­kiem. Analiza Biznesowa tu pole­ga na ana­li­zie i stwo­rze­niu mode­lu orga­ni­za­cji, wska­za­niu gdzie jakich usług wspie­ra­ją­cych dzia­ła­nia się w niej ocze­ku­je, wyszu­ka­niu dostaw­ców usług lub ich stwo­rze­niu, integracji.

Osobiście uwa­żam, że koń­czą się cza­sy gdy sprze­daw­cy ata­ku­ją” rynek, wybie­ra­ją sobie klien­tów i sprze­da­ją im opro­gra­mo­wa­nie. Zaczyna się era gdy to klient wybie­ra usłu­gę i jej dostaw­cę. Sprzedaż opro­gra­mo­wa­nia będzie wyglą­da­ła podob­nie jak sprze­daż w pasa­żu buti­ków: dostaw­cy usług wysta­wią swo­je usłu­gi, a klient (pro­jek­tant sys­te­mu) będzie się prze­cha­dzał i wybie­rał naj­le­piej mu pasu­ją­ce. Podobnie jak teraz: budu­jąc dom, remon­tu­jąc miesz­ka­nie zapra­sza­my pro­jek­tan­ta wnętrz, ten zna­jąc ofer­ty mar­ke­tów budow­la­nych dobie­rze naj­lep­sze wypo­sa­że­nie, mate­ria­ły i kolo­ry­sty­kę i kupi. Nadchodzi powo­li koniec ery napa­stli­wych sprze­daw­ców i ich firm, koniec dyk­ta­tu­ry deve­lo­pe­rów. Nadchodzi, powo­li, era ryn­ku usług.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.