Tak więc ana­li­za przed­wdro­że­nio­wa to jest jakaś pra­ca, jej pro­duk­tem mogą być róż­ne tre­ści. Dlatego wła­śnie war­to pytać wyko­naw­cę takiej ana­li­zy o to, co będzie jej pro­duk­tem i do cze­go to coś posłu­ży. (Wymagania na opro­gra­mo­wa­nie ERP a ana­li­za przed­wdro­że­nio­wa ? gdzie róż­ni­ca?).

Artykuł (po pew­nym prze­re­da­go­wa­niu i uzu­peł­nie­niu) uka­zał się wydaw­nic­twie COMPUERWORLD Aplikacje biz­ne­so­we Kompendium Czerwiec 2011. Fragment artykułu:

Poprawny model fir­my na potrze­by ana­li­zy wyma­gań to: mapa pro­ce­sów oraz już poza nią ale powią­za­ne refe­ren­cja­mi z tą mapą, doku­men­ty takie jak pro­ce­du­ry dla wybra­nych czyn­no­ści, spe­cy­fi­ka­cje sta­no­wisk i kom­pe­ten­cji, wzo­ry doku­men­tów, regu­ły biz­ne­so­we. Mapa pro­ce­sów to obraz prze­pły­wu pra­cy w fir­mie. Każdy pod­miot będą­cy orga­ni­za­cją ludzi, któ­rzy wyko­nu­ją jaką­kol­wiek celo­wą pra­cę, da się opi­sać w posta­ci pro­ce­sów czy­li łań­cu­chów czyn­no­ści wyma­ga­ją­cych cze­goś na swo­im wej­ściu i dają­cych w efek­cie coś na wyj­ściu. To ostat­nie to nic inne­go jak cel danej pra­cy. Jednak mode­lo­wa­nie pro­ce­sów nie ma nic wspól­ne­go z pro­stym obraz­ko­wym zapi­sy­wa­niem czyn­no­ści poszcze­gól­nych pra­cow­ni­ków. Model pro­ce­so­wy fir­my to jej wewnętrz­ny łań­cuch war­to­ści. Szczegóły dzia­łań to meto­da ich osią­ga­nia w kon­kret­nej fir­mie. Jeżeli model zawie­ra te szcze­gó­ły, to sta­je się kom­plet­nie nie­przy­dat­ny, bo ukry­wa sed­no spra­wy. Dobry model roz­gra­ni­cza: łań­cuch czyn­no­ści, regu­ły biz­ne­so­we oraz ogra­ni­cze­nia. Kolejne czyn­no­ści są kan­dy­da­ta­mi na potrzeb­ne funk­cjo­nal­no­ści nowe­go sys­te­mu. Jednocześnie sys­tem powi­nien pozwa­lać na zarzą­dza­nie regu­ła­mi biz­ne­so­wy­mi i defi­nio­wa­nie pro­ce­dur. Częścią mode­lu powi­nien być rów­nież upo­rząd­ko­wa­ny model infor­ma­cji. Ta swe­go rodza­ju tak­so­no­mia powin­na opi­sy­wać powią­za­nia mię­dzy obiek­ta­mi biz­ne­so­wy­mi ? np. fak­tu­ra VAT powsta­je na bazie zamó­wie­nia od klien­ta lub zamó­wie­nia wewnętrz­ne­go, jest powią­za­na obli­ga­to­ryj­nie tyl­ko z jed­nym pra­cow­ni­kiem, któ­ry ją wysta­wił itd. Dopiero na eta­pie ana­li­zy wyma­gań decy­du­je­my, czy czyn­ność fak­tu­ro­wa­nia będzie włą­czo­na w zakres pro­jek­tu wdro­że­nia. Jeśli tak to, ana­li­zu­je­my czy użyt­kow­nik sam wpi­sze potrzeb­ne dane, czy ? i w jaki spo­sób – zosta­ną one wyliczone.

Użycie mode­lu jako narzę­dzia wybo­ru sys­te­mu ERP jest bar­dzo sku­tecz­ne – wystar­czy go opi­sać dodat­ko­wo zakre­sem pro­jek­tu i roze­słać do dostaw­ców i zapy­tać czy ich sys­tem pasu­je do mode­lu oraz ile ten pro­dukt kosz­tu­je rok po roku. Jednocześnie dobrze wyko­na­ny model orga­ni­za­cji nie zawie­ra infor­ma­cji nad­mia­ro­wych, któ­re zawsze pod­no­szą koszt jego wyko­na­nia, a czę­sto sta­no­wią zbęd­ne ogra­ni­cze­nia. Dobry model powsta­je z uży­ciem stan­dar­dów i dobrych prak­tyk. Do typo­wych stan­dar­dów nale­żą: nota­cja BPMN (Business Process Modeling Notation), UML (Uniefied Modeling Langualge), AchiMate/TOGAF, Siatka Zachmanna, Business Motivation Model. Do dobrych prak­tyk np. wzor­ce pro­jek­to­we czy zale­ce­nia Business Rules Group.

Kompletny arty­kuł: CW Czerwiec 2011 skan arty­ku­łu JZelinski

Zachęcam do zaku­pu całe­go wyda­nia COMPUTERWORLD Aplikacje Kompendium ERP Czerwiec 2011.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.