Według Forrester zmie­nia­ją­cy się porzą­dek zapo­trze­bo­wa­nia na spe­cja­li­stów IT wyni­ka głów­nie z trzech rzeczy:

 1. Coraz więk­sza popu­lar­ność róż­nych tech­no­lo­gii i roz­wią­zań jak np. SaaS (Software ‑as-a-servi­ce) bądź Business Intelligence, któ­re wpły­wa­ją na zapo­trze­bo­wa­nie na kon­kret­ne umiejętności;
 2. Coraz bar­dziej rosną­ce zna­cze­nie out­so­ur­cin­gu ze wzglę­du na łatwą dostęp­ność cza­so­wą spe­cja­li­stów o bar­dzo wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach jak rów­nież opła­cal­ność takie­go mode­lu dla obu stron;
 3. Chęć reduk­cji kosz­tów wpły­wa coraz bar­dziej na decy­zje podej­mo­wa­ne przez decydentów.

Podczas badań jako ska­lę przy­ję­to ska­lę pro­cen­to­wą odzwier­cie­dla­ją­cą opi­nię decy­den­tów w prze­ba­da­nych fir­mach na temat zna­cze­nia (waż­no­ści) ról w pro­jek­tach IT.

Lista wyglą­da następująco:

 1. Business Analysis – 70%
 2. Architecture and IT strategy/planning – 66%
 3. Project mana­ge­ment – 65%
 4. Security – 62%
 5. Service mana­ge­ment – 60%
 6. Client rela­tion­ship mana­ge­ment – 56%
 7. Business con­ti­nu­ity nad IT finan­cial mana­ge­ment – 55%
 8. Portfolio mana­ge­ment- 50%
 9. Asset mana­ge­ment – 34%
 10. IT Research – 30%
 11. Human Resources – 20%

Źr. Inżynieria Oprogramowania. Zgodnie z zale­ce­nia­mi [[IIBA]] zale­ca się by Analityk Biznesowy posia­dał kom­pe­ten­cje 1. i 2.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.