[sin­gle­pic id=228 w=320 h=240 float=right]

Nie tyl­ko ja jestem zda­nia, że uży­wa­nie zaawan­so­wa­nych sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych pro­wa­dze­nie ana­liz jest cechą ana­li­ty­ków (firm), któ­rzy prze­kro­czy­li pewien próg pro­fe­sjo­na­li­zmu. Zapewne poja­wią się tu zarzu­ty o zaro­zu­mia­łość albo wydzi­wia­nie”, ale rozej­rzyj­my się. Analityk to oso­ba wspie­ra­ją­ca np. wdra­ża­nie zło­żo­nych sys­te­mów ERP lub innych, nie mniej zło­żo­nych dedy­ko­wa­nych sys­te­mów (opro­gra­mo­wa­nia).

Skoro ktoś pole­ca swo­im klien­tom zaawan­so­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie wspo­ma­ga­ją­ce zarzą­dza­nie zło­żo­ną fir­mą czy orga­ni­za­cją, to jak pre­zen­tu­je się na tym tle on sam, uży­wa­ją­cy pro­stych i pra­co­chłon­nych narzę­dzi by to zło­żo­ne opro­gra­mo­wa­nie projektować?

Można powie­dzieć: po narzę­dziach go poznasz” i jest w tym wie­le praw­dy. Jeżeli wie­le firm pro­wa­dzi audy­ty swo­ich part­ne­rów, oce­nia­jąc ich wia­ry­god­ność na pod­sta­wie ich par­ku maszy­no­we­go”, dokład­nie to samo kry­te­rium moż­na użyć oce­nia­jąc np. usłu­go­daw­ce ana­li­ty­ka i pro­jek­tan­ta. Należę do gro­na użyt­kow­ni­ków opro­gra­mo­wa­nia CASE ([[com­pu­ter aided sys­tem engi­ne­ering]]). Zaś narzę­dzie, któ­re­go uży­wam, zdo­by­ło laur w rankingu:

Modeling tools, design pro­ducts, and requ­ire­ments mana­ge­ment softwa­re rece­ive the­ir due, with this year’s win­ners sho­wing pro­ducts of wide ran­ge and ima­gi­na­tion. Jolt Award: Visual Paradigm for UML, Visual Paradigm International (za Jolt Awards for Design, Architecture, and Planning Tools).

Czy jest ono lep­sze od innych? Nie wiem, uży­wam tego opro­gra­mo­wa­nia od kil­ku lat. Wybierając go zre­zy­gno­wa­łem z innych z wie­lu przy­czyn, jed­nak na razie nie zda­rzy­ło się nic co skło­ni­ło by mnie do jego zamia­ny na inne, zaś powyż­sza nagro­da popra­wia moje samo­po­czu­cie, bo ktoś za mnie doko­nał porów­na­nia tego co jest obec­nie na ryn­ku :). Na koniec, w kwe­stii audy­tu dostaw­cy usłu­gi: samo posia­da­nie narzę­dzia nie ozna­cza, że jest ono uży­wa­ne… samo jego uży­wa­nie nie czy­ni z niko­go pro­fe­sjo­na­li­sty, to taka uwa­ga dla nabra­nia pokory.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.