Did you know that:

 • 70% of all pro­ject failu­res are as a result of poor requirements.
 • There is a 60% time and cost pre­mium to be paid on pro­jects with poor quali­ty requirements.
 • As the pro­jects get more inter­de­part­men­tal and com­plex, the failu­re rate rises.
 • It costs 80 times as much to fix defects after deli­ve­ry, than at the spe­ci­fi­ca­tion stage.
 • 74 per cent of all com­pa­nies have imma­tu­re requ­ire­ments practices.
 • Large sca­le sys­tems pro­ject fail with alar­ming regu­la­ri­ty. A typi­cal pro­ject over-ran its bud­get by 189% and over-ran its sche­du­le by 222%.
 • Average pro­ject has abo­ut 30% rework. This means that for eve­ry Kshs 1,000,000, Kshs 300,000 is spent redo­ing some­thing that was tho­ught to be complete.
 • The ave­ra­ge com­pa­ny with low requ­ire­ments matu­ri­ty wastes 34% of the organization?s IT deve­lop­ment budget.
 • 68% of com­pa­nies sim­ply did not use the neces­sa­ry com­pe­ten­cy in requ­ire­ments disco­ve­ry at the start of the­ir pro­ject to assu­re pro­ject success.

Source: IAG Business Analysis Benchmark, 2008 (za http://​www​.iag​.biz/​r​e​s​o​u​r​c​e​s​/​l​i​b​r​a​r​y​/​b​u​s​i​n​e​s​s​-​a​n​a​l​y​s​i​s​-​b​e​n​c​h​m​a​r​k​.​h​tml)

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Jacek Rybicki

  Czy są jakieś rapor­ty o tym ile fir­ma musi stra­cić, żeby zmie­nić swo­je podej­ście do np. zarzą­dza­nia wymaganiami?

  1. Jarek Żeliński

   Hm… trud­no mi powie­dzieć, nie spo­tka­łem… ale 100% moich klien­tów to fir­my po przej­ściach więc chy­ba trze­ba coś stra­cić, ale nie wiem jaki jest próg…;), nie raz mam wra­że­nie, że to nie prze­szka­dza deve­lo­pe­ro­wi a klient pła­ci bo nie wie, że prze­pła­ca, cza­sa­mi jed­nak klient coś czu­je” i … mam klienta …

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.